5.1. Рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція

Якщо на ринку праці діє досконала конкуренція та відомі по­пит і пропозиція, тоді стан рівноваги визначається так само, як для ринків готової продукції за умови балансу обсягів попиту і пропозиції праці (рисунок 11.14).

 

 


При досконалій конкуренції ставка заробітної плати і рівень зайнятості визначаються точкою перетину кривих ринкового по­питу та ринкової пропозиції. Рівноважна комбінація гь*, Р* на ри­сунку 11.14 представляє стан повної й ефективної зайнятості.

У представленій ситуації зайнятість повна в тому сенсі, що всі бажаючі запропонувати за встановленою ціною визначену кількість праці можуть реалізувати це бажання. Наявний обсяг трудових ресурсів може перевищувати Р* і дорівнювати, напри­клад, Р1. Але це не означає, що існує безробіття: просто за ціною гР* люди не хочуть пропонувати праці більше, ніж Р*.

В основі кривої попиту Рс на працю лежать криві MR.Pl окре­мих фірм (рисунок 11.12).

Крива пропозиції РБ має зростаючий вигляд, оскільки, якщо фірма діє на досконало конкурентному ринку в умовах повної зайнятості, то для залучення в галузь додаткових спеціалістів з інших галузей необхідно підвищити ставку заробітної плати. Ор­динати точок кривої пропозиції відповідають граничним витра­там, тобто витратам на наймання додаткового робітника МСРР.

Якщо найняти Р1 робітників, виплачуючи їм заробітну плату г1, то відрізок Е1Р1 — це величина МRPL цього робітника в альтер­нативній галузі, а відрізок ВР1 — величина МRPL в даній галузі, яка значно менша. Тобто, залучення в дану галузь робітників не є раціональним рішенням.

Зайнятість в обсязі Р* є ефективною тому, що при такій зай­нятості гранична виручка від граничного продукту праці дорів­нює граничним витратам на працю. Це випливає з того, що в ос­нові Рс лежать криві МRPL окремих фірм, а в основі РБ — МСРР. Якби якимось чином вдалося умовити людей продати за встанов­леною ціною кількість праці, що залишилася, |Р*Р1|, то ефек­тивність виробництва знизилася б, тому що доход, отриманий від додаткової кількості праці, був би менший за витрати на її прид­бання. Площа ЕАВ на рисунку 11.14 представляє виникаючі при цьому втрати суспільства.

Площа фігури КЕР*0 — сумарна виручка галузі, одержана від використання всіх факторів виробництва, 0гР*ЕР*- безпосередньо працею.