3. Фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс

Відомо, що попит на ресурс визначається рівністю г = MRP = = MP-MR (г — ціна ресурсу), тобто попит залежить від величин MP та MR.

Оскільки значення MP — це прирощення випуску при залу­ченні додаткової одиниці ресурсу, то МР є функцією продуктив­ності ресурсу.

MR змінюється під впливом змін в ціні товарів, що виготов­ляються з використанням ресурсу (через ціну товару Р товарний ринок впливає на попит на ресурс).

Отже, попит на ресурс залежить від трьох факторів:

продуктивності ресурсу;

ціни на товар, що виробляється з використанням даного

ресурсу;

цін на інші ресурси.

Попит на ресурс виросте і крива попиту зсунеться вправо, якщо:

збільшиться попит на товар, що виробляється з викорис­танням ресурсу;

підвищиться продуктивність ресурсу;

ціни на ресурси-замінники підвищаться, ефект заміни пе­ревищить зворотний ефект випуску. Наприклад, фірма викорис­товує робітників та верстати. Нехай ціна верстатів знизиться, це призведе до зростання доходів фірми і дозволить наймати більше кваліфікованих працівників та виплачувати їм підвищену за­робітну плату, внаслідок чого — скоротити кількість використо­вуваних верстатів. Таким чином зниження ціни ресурсу через зворотний ефект випуску знизило попит на ресурс;

ціни на ресурси-замінники падають, і зворотний ефект ви­пуску перевищує ефект заміщення;

ціни на взаємодоповнюючі ресурси падають.

Яким чином попит на ресурси реагує на зміну ціни ресурсів, або якою є еластичність попиту на ресурси визначають три фактори:

1. Еластичність попиту на кінцеву продукцію. Якщо неелас-тичним стає попит на товар, то і менш еластичним стає попит на ресурс. Тому не можна наполягати на підвищенні заробітної пла­ти для робітників, що виробляють "еластичну" продукцію, яка легко може бути заміщена іншим товаром або відноситься до предметів розкоші.

Доля ресурсів в загальній сумі витрат. Якщо купівля ресур­су потребує таких витрат, які складають лише невелику частину в загальній сумі витрат, то попит на ресурс буде менш еластич­ним.

Заміщуваність ресурсів. Якщо існує багато різних техніч­них можливостей замінити ресурс на інший, то крива попиту на ресурс буде еластичною (якщо ціна ресурсу підвищується, його замінюють іншим).