3. Збільшення виручки монополістичного конкурента за рахунок реклами

Попит на товари підприємства на ринку монополістичної конкуренції не є абсолютно еластичним, оскільки прихильні до марки покупці будуть купувати товар, навіть якщо його ціна тро­хи вища, ніж в аналогів. Таким чином, дуже істотним детермінан­том ринкової влади в умовах монополістичної конкуренції слу­жить не цінова політика інших продавців, а ступінь прихильності покупців конкретній марці товару. Індикатором ринкової влади служить цінова еластичність попиту на товар підприємства. За ін­ших рівних умов еластичність попиту тим нижча (відповідно, ринкова влада продавця вища), чим більше впевненість покупців в унікальності і значимості споживчих властивостей товару.

Отже, на ринках монополістичної конкуренції саме унікаль­ність комбінації споживчих властивостей в очах покупців — ос­новний фактор конкурентоздатності товару. Цінова конкуренція відходить на другий план, поступаючись першим місцем неціновій конкуренції, що використовує такі інструменти, як рекламні кампанії, конкуренція сервісу, гарантійне і післяга-рантійне обслуговування, конкуренція асортименту (що особли­во актуально для підприємств торгівлі, суспільного харчування, масових послуг та ін.), місце розташування і т.д.

Найбільш вагомим інструментом нецінової конкуренції, що робить продукцію, вироблену в умовах монополістичної конку­ренції, більш дорогою, є витрати на рекламу (рисунок 9.4).

Якщо досконалий конкурент не витрачає кошти на рекламу через те, що її можливий ефект в значній мірі дістанеться іншим, а монополісту реклама не дуже потрібна через відсутність супер­ників, то для монополістичного конкурента реклама слугує од­ним з основних знарядь в боротьбі за існування. За рахунок вит­рат на рекламу він може збільшити свою долю на ринку.

Витрати на рекламу збільшили витрати на одиницю випуску (АТС0 — АТС!), але одночасно зріс попит на продукцію фірми (Б0 — Б^, і в підсумку її виручка зросла.


 

 


 

о

 

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Що спільного і в чому різниця між досконалою і монополіс­тичною конкуренцією, між монополістичною конкуренцією і монополією?

Чим диференційована продукція відрізняється від стандарти­зованої? Які переваги вбачає в такій продукції споживач?

Яким чином максимізується прибуток фірми в умовах моно­полістичної конкуренції?

В чому полягають особливості довгострокової і короткостро­кової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції?

Що станеться з ціною та обсягом рівноваги на ринку моно­полістичної конкуренції, якщо одна фірма виходить на ринок з новим удосконаленим товаром?

Що представляє собою «плата за різноманітність» на ринку диференційованої продукції?

В чому полягає сутність і передумови розвитку нецінової кон­куренції на ринку монополістичної конкуренції?

Якими будуть наслідки нецінової конкуренції для спожи­вачів?

Як реклама впливає на розмір виручки монополістичного конкурента?

Наскільки ефективним є ринок монополістичної конкурен­ції?


Завдання для самостійної роботи Тести

Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільну рису:

а)         випускаються диференційовані товари;

б)         на ринку оперує багато покупців і продавців;

в)         кожна фірма зіштовхується з горизонтальною кривою по-
питу на свій продукт;

г)         випускаються однорідні товари;

д)         ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її
конкурентів.

Граничний доход не нижче ринкової ціни у:

а)         монополістичних конкурентів;

б)         монополістів;

в)         учасників картелю;

г)         олігополістів, що неберуть участь у картелі;

д)         досконалих конкурентів.

На рисунку 9.5 представлена ситуація максимізації еко­номічного прибутку фірмою, яка діє в умовах:

 

а) б) в) г)


досконалої конкуренції; монополістичної конкуренції; монополії; олігополії.

 

4.

 

 


Прихильники точки зору, яка полягає в тому, що моно­полістична конкуренція достатньо ефективна і вигідна спожива­чам, стверджують, що:

а)         диференціація продукту сприяє кращій реалізації різно-
манітних смаків споживачів;

б)         в умовах монополістичної конкуренції фірми виробляють
ефективний, з погляду ринку, обсяг продукції;

в)         досконала конкуренція веде до озлобленої цінової війни
між фірмами;

г)         в умовах монополістичної конкуренції досягається ефек-
тивне, з погляду суспільства, використання ресурсів;

д)         усі попередні твердження вірні.

Крива попиту на продукцію монополістичного конкурента:

а)         має від'ємний нахил;

б)         горизонтальна лінія при даному рівні ціни;

в)         вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції;

г)         має нахил 1/n, де n — число фірм у галузі;

д)         має додатний нахил.

У випадку монополістичної конкуренції за умов рівноваги в довгостроковому періоді:

а)         кожна фірма має невеликий позитивний економічний при-
буток;

б)         кожна фірма веде виробництво таким чином, що обсяги її
випуску відповідають мінімуму довгострокової граничної вар-
тості;

в)         зникає диференціація продукції;

г)         кожна фірма має ціну, яка дорівнює довгостроковим се-
реднім витратам.

Мережа аптек є прикладом галузі, де існує монополістична конкуренція. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для такого роду занять:

а)         доданий прибуток у короткостроковому періоді;

б)         нульовий прибуток у довгостроковому періоді;

в)         ціни, що дорівнюють граничній вартості;

г)         використання місцерозташування для диференціації про-
дукції?

Монополістичній конкуренції притаманні наступні озна­ки:

а)         виробництво диференційованого продукту, наявність в га-
лузі великих фірм, що реагують на дії конкурентів;

б)         наявність в галузі невеликої кількості фірм і значні
бар'єри для входження нових фірм в галузь;

в)         абсолютна еластичність кривої попиту внаслідок вироб-
ництва диференційованого продукту;

г)         виробництво диференційованого продукту і низькі бар'єри
для входження нових фірм в галузь;

д)         немає вірних відповідей.


9.         В довгостроковому періоді ефективний обсяг, який характе-
ризується умовою MR = MC = min LATC, досягається на ринку:

а)         досконалої конкуренції;

б)         монополії;

в)         монополістичної конкуренції;

г)         олігополії.

10.       За умов довгострокової рівноваги крива попиту моно-
поліста-конкурента є дотичною до кривої:

а)         граничних витрат;

б)         середніх загальних витрат;

в)         середніх змінних витрат;

г)         граничної виручки.

 

Задачі

Задача 1.

На рисунку 9.6 графічно представлена діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції. Дайте відповідь на наступні питання:

За якого обсягу виробництва фірма максимізує свій прибуток?

За якою ціною фірма буде продавати даний обсяг продукції?

Чи буде фірма отримувати в цій ситуації економічний при­буток? Якщо так, то яким буде розмір прибутку?

На якому часовому інтервалі функціонує фірма: довгостро­ковому або короткостроковому? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

Опішить, як може змінитись ситуація в іншому часовому ін­тервалі (тобто в тому, який Ви не обрали в попередньому пункті).

 

10 9 -8 -7"

3

Pt

 

Задача 2.


Фірма, що є монополістичним конкурентом, запланувала на наступний рік такі показники (таблиця 9.1).

Знайдіть за допомогою методів співставлення валових і співставлення граничних показників найбільш вигідні для підприємства ціну та обсяг реалізації. Визначте величину при­бутку. Проілюструйте графічно.

Задача 3.

Попит на продукцію фірми-виробника цукерок, що мак-симізує прибуток в умовах монополістичної конкуренції, відоб-

р

ражається функцією 0° = 20 - — .

Які граничні витрати має фірма — монополістичний конку­рент, якщо рівноважна ціна дорівнює 44 грош. од.?

Задача 4.

Функція попиту на продукцію фірми «Затишок» на регіо­нальному ринку монополістичної конкуренції має вигляд ГГ3 = = 604 - Р, функція загальних витрат — ТС = 50 + 4• (Г + 2-(Г2, капіталоємність виробництва характеризується формулою: К = = 100-С\

За якою ціною буде продаватися продукція при прагненні монополістичного конкурента до максимуму: а) прибутку; б) ви­ручки; в) норми прибутку?

Визначити, якою буде величина максимального прибутку та максимальної виручки.

Задача 5.

На ринку меблів діють два монополіста-конкурента: фірма А і В. Функція попиту на продукцію фірми А має вигляд: О" = 30 --2-Ра + 2-Рь, де Ра — ціна на продукцію фірми А; Рь — ціна на про­дукцію фірми В. Функція загальних витрат фірми А має вигляд: ТСа = 50 + 10-О_а. Після встановлення галузевої рівноваги фірма А стала випускати 10 одиниць продукції.

Визначити Ра і Рь.