2. Ціноутворення за умов монополістичної конкуренції

Задача максимізації прибутку монополістичного конкурента в короткостроковому періоді розв'язується подібно до випадку монополії (рисунок 9.1).


 

 


Точка Е на лінії попиту Б є станом короткострокової рівнова­ги монополістично конкурентної фірми. Як видно з рисунку, фірма одержує прибуток у короткостроковому періоді (прямо­кутник АТСВРЕЕВ). Однак на ринку монополістичної конку­ренції таке становище не є тривалим. Оскільки вхід на розгляну­тий ринок доступний всім, то можливість одержання на ньому прибутку залучить нових виробників даного виду продукції. Збільшення кількості фірм в галузі приведе до того, що сумарний попит на конкретний товар буде розподілятися на більшу кількість фірм, і попит на продукцію даної фірми зменшиться, тобто доля кожного з виробників буде меншою. Графічно це відо­бразиться зсувом лінії попиту вліво, при цьому вона стане більш еластичною, оскільки з'являється багато замінників. В довгост­роковому періоді входження фірм в галузь буде тривати до тих пір, поки економічний прибуток кожної з них не стане дорівню­вати нулю. Монополістичний конкурент виявиться у стані, пред­ставленому на рисунку 9.2.

Відповідно, у випадку, якщо фірми несуть збитки, з галузі по­чинається відтік капіталів. Вихід фірм припиниться тоді, коли ті, що залишились, будуть одержувати нульовий прибуток, що і відображується на рисунку 9.2.

Як видно з рисунку 9.2, в умовах монополістичної конкуренції, як і при досконалій конкуренції, ціна рівноваги довгострокового періоду дорівнює середнім витратам виробництва, і фірми не одер­жують прибутку. Але в умовах монополістичної конкуренції в дов­гостроковому періоді продукція не буде вироблятись з мінімаль­ними середніми витратами, як це має місце в умовах досконалої конкуренції. Через від'ємний нахил лінії попиту вона дотикається

 

 


кривої середніх витрат зліва від мінімуму останньої. Значить, у стані довгострокової рівноваги у монополістичних конкурентів існують надлишкові виробничі потужності і через це диференційо­вані блага обходяться дорожче, ніж стандартизовані (рисунок 9.3).

1          і           ►

Сі о

 

Площа заштрихованого прямокутника на рисунку 9.3 пред­ставляє собою «плату за різноманітність» на ринку диференційо­ваної продукції — це своєрідна плата суспільства за повніше задо­волення смаків споживачів та за інформування їх щодо переваг окремих товарів або послуг на ринку неоднорідної продукції.

Таким чином, у довгостроковому періоді економічний прибу­ток дорівнює нулю, це відрізняє монополістичну конкуренцію від монополії. А на відміну від досконалої конкуренції при монопо­лістичній конкуренції не досягається ефективний обсяг випуску.