5. Цінова дискримінація

Монополісти з метою збільшення свого прибутку використо­вують цінову дискримінацію — принцип ціноутворення, коли той самий товар або послуга продається різним категоріям покупців за різними цінами. При цьому відмінності в цінах не відображу­ють відмінності у витратах, необхідних для постачання товару або обслуговування споживачів. Тому не будь-яка різниця в ці­нах є дискримінаційною, а єдина ціна не завжди свідчить про відсутність цінової дискримінації. Так, наприклад, ціни поста­чання, що повністю враховують відмінності у транспортних вит­ратах серед споживачів, розташованих на різних відстанях від по­стачальника, не є дискримінаційними. Навпаки, коли постачання здійснюється самим постачальником, єдина ціна для всіх різ-новіддалених споживачів може розглядатися як дискриміна­ційна.

Для впровадження цінової дискримінації необхідно виконан­ня двох умов:

Існує формальна ознака, за якою можна розрізняти кате­горії споживачів.

Благо не можна перепродавати.

В залежності від умов, що забезпечують можливість встанов­лення різних цін на одне й теж саме благо, виділяють різні види цінової дискримінації (рисунок 8.7).

 

Основні види цінової дискримінації

 

Критерії диференціації цін

Вид цінової дискримінації

Приклади

 

 

 

Територіальна диференціація

Просторова


міські і сільські ціни; поясові та зональні ціни

 

 

 

Час придбання товарів або послуг


Часова


И


 

ранкові та вечірні кіно­сеанси;

сезонні знижки

 

 

 

 

Мета придбання товарів та послуг тарифи на використан­ня телефонної мережі фізичними та юридич­ними особами

 

Товарна

 

—    Обсяг придбання


оптові та роздрібні ці­ни;

ціни мінімального об­сягу

 

 

 

 

Рівень доходів покупців

 

Персональна


послуги лікарні для людей з різним рівнем достатку;

магазини для бідних і багатих покупців

 

Соціальний статус покупця

проїзні квитки для сту­дентів і працюючих; дитячі квитки в кіно­театр

 

Рисунок 8.7. Види цінової дискримінації

 

В залежності від механізму формування і дії розрізняють три види цінової дискримінації.

Цінова дискримінація першого ступеню, або абсолютна цінова дискримінація існує тоді, коли кожному споживачеві встановлю­ють індивідуальну ціну на рівні його готовності платити за благо.

Цінова дискримінація другого ступеню полягає у встановленні рівня ціни в залежності від обсягів продажу. Цей спосіб дис­кримінації, як і в попередньому випадку, використовує спадаючу криву ринкового попиту, що відбиває зменшення готовності по­купця платити при збільшенні обсягу.

Цінова дискримінація третього ступеню (на сегментованих ринках) запроваджується монополістом тоді, коли можна виділити кілька окремих груп споживачів з різною еластичністю попиту, тобто визначити так звані елементи ринку.

При галузевому попиті, представленому на рисунку 8.8, і відсутності цінової дискримінації сполучення РМ, £)М забезпечує максимальний прибуток, що дорівнює площі нижнього заштри­хованого прямокутника РММСРС.

Pt

 

Якщо монополіст зможе продати (Q одиниць продукції за ціною Р1; а партію QM — Q1; що залишилась, за ціною РМ, то його прибуток збільшиться на величину площі верхнього заштрихова­ного прямокутника KLPMP1.

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Якими є основні риси монопольного ринку?

В чому полягає особливість чистої монополії?

Які існують бар'єри входження на монополізований ринок?

Що таке природна монополія?

Чому функціонування природного монополіста в окремих секторах економіки є бажаним для суспільства?

Який вигляд має крива попиту монополіста? В чому полягає відмінність кривої граничної виручки монополіста від кривої граничної виручки досконалого конкурента?

Який існує зв'язок між ціновою еластичністю попиту, ціною попиту і граничною виручкою?

Що таке монопольна влада?

Яка умова рівноваги монопольної фірми в короткостроково­му періоді?

Чи може фірма-монополіст мати економічні збитки? З чим це пов'язано?

Чи можна побудувати криву пропозиції для фірми-моно-поліста? Чому?

Що представляє собою рівновага монополіста в довгостроко­вому періоді?

Що таке цінова дискримінація? Чому вона притаманна саме монопольному ринку?

Які існують види цінової дискримінації? В яких випадках во­ни використовуються?

 

Завдання для самостійної роботи Тести

Термін «недосконалий конкурент» у ринковій економіці відноситься до продавця, що:

а)         діє поза системою спеціалізації і цін;

б)         пропонує достатній обсяг товарів, щоб впливати на ціни;

в)         намагається зруйнувати існуючий стандарт споживчих пе-
реваг;

г)         свідомо або несвідомо використовує неефективні засоби
виробництва.

На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

а)         має однорідну продукцію;

б)         максимізує прибуток при рівності граничного доходу і гра-
ничних витрат;

в)         може виробити будь-який обсяг продукції і продати його
по будь-якій ціні;

г)         при даній кривій ринкового попиту може вибрати комбі-
націю ціни й обсягу випуску, що дає максимум прибутку;

д)         зіштовхується з цілком еластичною кривою попиту.

На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне:

а)         виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вище;

б)         максимізувати прибуток;

в)         вибрати такий обсяг випуску, при якому МИ, = Р;

г)         виробляти продукції більше і ціну встановлювати вище.

Яке з наступних тверджень щодо монополії невірно:

а)         середній доход відрізняється від граничного доходу;

б)         граничний доход вище ціни продукту;

в)         граничний доход дорівнює нулю, коли цінова еластичність
попиту дорівнює — 1;

г)         граничний доход знижується при збільшенні обсягу випуску;

д)         граничний доход може бути від'ємною величиною?

Щоб одержати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску, при якому:

а)         граничні витрати дорівнюють ціні продукту;

б)         граничні витрати дорівнюють загальним витратам;

в)         граничний доход дорівнює граничним витратам;

г)         граничний доход дорівнює загальним витратам;

д)         середні витрати дорівнюють ціні продукту.

Функція загальних витрат монополіста: ТС = 200 + 2 • (С2, де (С — кількість одиниць продукту, що виробляється за місяць; функція попиту на продукцію монополіста: Р = 180 -(С,де Р — ціна продукту в грош. од. Обсяг і ціна, які максимізують при­буток монополіста, дорівнюють:

а)         ( = 30, Р = 150;

б)         Ц = 100, Р = 80;

в)         ( = 50, Р = 130;

г)         Ц = 150, Р = 30;

д)         всі попередні відповіді невірні.

Припустимо, що монополіст може продавати 10 одиниць товару по ціні 900 грош. од. за одиницю, але продаж 11 одиниць викликає зниження ціни до 880 грош. од. Граничний доход при збільшенні обсягу продажу з 10 до 11 одиниць дорівнюватиме, грош. од.:

а)         880;

б)         680;

в)         900;

г)         20;

д)         9680.

Крива ринкової пропозиції фірми-монополіста:

а)         відповідає відрізку кривої МС, розташованому вище кри-
вої ДУЄ;

б)         відповідає відрізку кривої МС, розташованому вище кри-
вої АС;

в)         не існує;

г)         відповідає відрізку кривої АС, розташованому вище кривої МС;

д)         абсолютно нееластична.

Чому монополіст ніколи не буде виробляти таку кількість продукції, за якої еластичність попиту за ціною буде меншою 1:

а)         у цьому випадку Р > МЄ;

б)         у цьому випадку МРс > МЄ;

в)         у цьому випадку МРс < 0;

г)         у цьому випадку Р < ДТЄ?

10.       Цінова дискримінація — це:

а)         продаж по різних цінах однієї і тієї ж продукції різно-
манітним покупцям;

б)         відмінності в оплаті праці по національності або по статі;

в)         експлуатація працюючих шляхом установлення високих
цін на споживчі товари;

г)         підвищення ціни на товар більш високої якості;

д)         усі попередні відповіді хибні.

 

Задачі

Задача 1.

В таблиці 8.2 представлена інформація про витрати і доходи фірми-монополіста.

Таблиця 8.2. Доходи та витрати фірми-монополіста

 

0

Р

ТЯ

МЯ

 

ТУЄ

ТЄ

МЄ

АТЄ

АУЄ

Прибуток (збиток)

0

20

 

 

 

 

5

 

 

 

 

і

 

18

 

 

 

 

 

 

 

3

2

16

 

 

 

 

 

 

11,5

 

 

3

15

 

 

 

 

32

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

43

 

 

 

13

5

13

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Заповнити таблицю відсутніми даними.

За умови монополії якими є співвідношення ціни і гранич­ної виручки; ціни і граничних витрат?

Користуючись таблицею, визначте, при яких значеннях P і Q прибуток фірми максимальний. Проаналізуйте співвідношен­ня MR та МС по мірі зростання Q.

Яка спостерігається залежність між граничною виручкою, загальною виручкою та еластичністю попиту в діапазоні розгля­нутих цін?

Який прибуток (чи збитки) одержує фірма у рівноважному стані?

Задача 2.

Функція попиту на монополізованому ринку має вигляд QD = 201 - P, функція загальних витрат монополії — TC = = 100 + Q + Q2.

За якою ціною буде продаватися продукція при прагненні мо­нополії до максимуму: 1) прибутку; 2) виручки?

Задача 3.

Залежність між ціною на товар монополіста і величиною по­питу на нього описується формулою PD = 10 - Q; функція загаль­них витрат має вигляд:

ТС = 2-Q2- 2-Q + 6.

Визначте, за яким обсягом продукції, що виробляється, фірма-монополіст буде максимізувати свій прибуток. Чому дорівнюватиме цей прибуток?

Якими б мали бути рівноважна ціна та рівноважний обсяг продукції, коли б галузь була досконало конкурентною?

Задача 4.

Припустимо, що фірма «Богдан» повністю монополізувала га­лузь послуг. Попит в галузі представлений функцією QD= 120 - P, а функція загальних витрат монополії має вигляд ТС = Q2.

Скільки послуг і за якою ціною буде надано? Якою буде ве­личина прибутку монополіста?

Як зміниться стан фірми, якщо з метою максимізації при­бутку вона застосує абсолютну цінову дискримінацію (цінову дискримінацію першого ступеня)? Проілюструйте графічно.

3. Яким стане прибуток, якщо монополіст вдасться до прак­тики цінової дискримінації другого ступеня, встановлюючи різний рівень цін в залежності від кількості запропонованих по­слуг? За прогнозами мінімальна кількість послуг, яку споживачі запитуватимуть за дуже високими цінами, складає 10 од.

 

Задача 5.

Фірма-монополіст, що виробляє сільгоспмашини, продає свою продукцію на вітчизняному і закордонному ринках і з ме­тою збільшення власного прибутку використовує цінову дис­кримінацію третього ступеня.

Функція попиту на сільськогосподарські машини на вітчиз­няному ринку має вигляд: (0° = 100 - Р1; на закордонному рин­ку — СЛ= 124- 0,4 • Р2.

Загальні витрати монополіста описуються функцією ТС = = 100 + 10 • С де О. = & + (С.

Визначте:

При яких цінах на кожному з ринків монополія отримує максимальний прибуток? Якою буде величина прибутку?

Яку ціну потрібно призначити фірмі, щоб отримати макси­мальний прибуток у випадку заборони цінової дискримінації? Як зміниться величина прибутку?