4. Крива пропозиції для фірми-монополіста

В умовах досконалої конкуренції за будь-якої ціни фірма ви­пускала і пропонувала на продаж такий обсяг продукції, щоб гра­ничні витрати дорівнювали ціні. Тоді крива пропозиції просто співпадала з кривою МС. Але в умовах монополії фірма вирівнює МС не з ціною, а з граничною виручкою. А оскільки гранична ви­ручка цілком визначається характером попиту на товар (конфігу­рацією кривої попиту), то для одного і того ж обсягу, в залежності від попиту на товар, може встановитися різна ціна товару (рису­нок 8.6), як і при одній і тій же ціні фірма-монополіст може випу­скати різні обсяги товару. Отже, в умовах монополії фірма не мо­же забезпечити однозначного співвідношення Р і СЯ, тобто для фірми-монополіста неможливо побудувати криву пропозиції.