2. Чиста монополія. Гранична виручка монополіста

В умовах чистої монополії фірма-монополіст одноособово за­довольняє попит споживача на ринку певної продукції, тому у випадку монополії виробник зустрічається з кривою ринкового попиту Б, що відрізняє монополіста від конкурентної фірми (ри­сунок 8.1).

Р

Q

Рисунок 8.1. Криві попиту і граничної виручки монополіста

 

Якщо відомий попит, то можна розрахувати значення серед­ньої і граничної виручки: в тому випадку, коли всі одиниці това­ру продаються по однаковій ціні, середня виручка дорівнює ціні товару АРс = Р. Однак, на відміну від досконалої конкуренції, де гранична виручка також дорівнює ціні, в умовах монополії гра­нична виручка МРс завжди менша за середню виручку АРс, тобто завжди менше, ніж ціна товару. Це можна пояснити спадним ха­рактером кривої попиту на товар фірми-монополіста. Щоб про­дати додаткову одиницю продукції, монополіст повинен знизити її ціну. Але оскільки фірма встановлює єдину ціну на всі реалізо­вані одиниці товару, то вона зобов'язана буде продавати за цією зниженою ціною і ту кількість товару, яку раніше, до рішення про розширення випуску, фірма продавала по більш високій ціні. Оскільки МРс дорівнює приросту ТРс при зміні обсягу випуску на одиницю, то зниження ціни всіх реалізованих одиниць товару, коли обсяг збільшується на одиницю, приводить до того, що МРс буде нижчою, ніж нова ціна товару (МРс < Р).

Довести це можна, продиференціювавши функцію загальної

 

виручки ТРс = РО_: МЯ


СГЯ с!(3

Р + 0 •


СРр

с(3


Оскільки крива попи-

 

ар

ту D є спадною, то — < 0 для всіх додатних значень обсягу £),

 

а отже гранична виручка МИ, завжди буде менша за ціну Р.


Як відомо, величина приросту загальної виручки при зни­женні ціни і збільшенні обсягу визначається еластичністю попи­ту по ціні: якщо попит еластичний, то приріст обсягу приводить до зростання загальної виручки і величина граничної виручки в цьому випадку є додатною; при нееластичному попиті зростан­ня обсягу викликає зниження загальної виручки і гранична ви­ручка тоді від'ємна; коли Ер = 1, то МИ = 0 (таблиця 8.1).