7. Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді

В ході довгострокового періоду фірми мають достатньо часу, щоб пристосуватись найкращим чином до різних змін на ринку. Короткостроковий період передбачає існування постійної кількості фірм в галузі, які не змінюють обсягів капітального об­ладнання. В довгостроковому періоді фірми в змозі як збільшити, так і скоротити масштаби виробництва; за цей час в галузь мо­жуть увійти нові фірми, а частина фірм здатна вийти з галузі.

Наявність прибутку в короткостроковому періоді у конку­рентних фірм робить галузь привабливою для притоку капіталу. Оскільки вхід і вихід на ринок абсолютно вільні, починається ак­тивна експансія капіталу в галузь. Збільшення кількості фірм в галузі приведе до збільшення пропозиції товару; якщо при цьо­му ринковий попит на товар, що виробляють фірми, не змінить­ся, то розширення пропозиції викличе зниження ціни товару. Процес входження в галузь нових фірм буде продовжуватись до тих пір, поки в даному короткостроковому періоді ціна не впаде до значення середніх сумарних витрат і всі фірми галузі будуть одержувати нульовий економічний прибуток (рисунок 7.6).

Протилежні процеси будуть спостерігатися, якщо фірми га­лузі в якомусь короткостроковому періоді мають збитки. В цьому випадку фірми не покривають своїх сумарних витрат, тому час­тина з них спробує більш вигідно використати ресурси і вийде з галузі, а інші перестануть замінювати зношене обладнання. В ре­зультаті пропозиція товару знизиться і при незмінному попиті ціна товару підвищиться, поки не зрівняється з середніми сумар­ними витратами в даному короткостроковому періоді (рисунок

7.6).

Процес входу-виходу буде продовжуватись поки фірми не до­сягнуть рівноваги в довгостроковому періоді. Існує три умови рівноваги галузі в довгостроковому періоді:

Функціонуючі фірми найкращим чином використовують наявне капітальне обладнання. Це означає, що кожна фірма га­лузі в короткостроковому періоді максимізує прибуток, виробля­ючи такий обсяг продукції, коли МС = Р.

Не існує спонукаючих причин для фірм інших галузей вхо­дити в галузь, оскільки всі фірми галузі мають обсяг вироб­ництва, який відповідає мінімуму середніх сумарних витрат в ко­роткостроковому періоді, і одержують нульовий економічний прибуток.

Фірми галузі не мають можливості знижувати сумарні вит­рати на одиницю продукції за рахунок розширення масштабів ви­робництва. Це рівнозначне умові, що кожна фірма галузі вироб­ляє обсяг продукції, який відповідає мінімуму середніх сумарних витрат у довгостроковому періоді, де крива ЬЛТС має мінімум.

Умова довгострокової конкурентної рівноваги:

Р = ЬЛТСШ1П = ЬМС (7.13)


Р


Р

 

ЬЛТЄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Рисунок 7.6. Встановлення довгострокової рівноваги в умовах дос­коналої конкуренції: а) галузь; б) фірма

Стан довгострокової рівноваги визначає обсяг випуску, що за­безпечує фірмі нормальний прибуток на перспективу. Умова дов­гострокової конкурентної рівноваги визначає для довгостроково­го періоду умову беззбитковості та умову закриття одночасно.

 

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Що таке ринок? Які існують види ринків?

Які Ви знаєте основні типи ринкових структур? Дайте їх стислу характеристику.

Які є основні правила ринкових структур?

В чому полягають особливості ринку досконалої конкуренції?

Якою є крива попиту на продукцію фірми-досконалого кон­курента? Чим пояснюється така форма кривої попиту?

Якою є умова максимізації прибутку фірми в умовах доскона­лої конкуренції?

Що таке нормальний прибуток? Чим він відрізняється від бухгалтерського прибутку?

В чому полягає рівновага конкурентної фірми у короткостро­ковому періоді?

Які є випадки рівноваги конкурентної фірми в короткий період?

Що таке пропозиція підприємства в умовах досконалої кон­куренції?

Яким чином будується крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді? А крива ринкової пропозиції?

Як встановлюється довгострокова рівновага в умовах доско­налої конкуренції?

 

Завдання для самостійної роботи Тести

Який з наступних ринків більш усього відповідає умовам досконалої конкуренції:

а)         побутової техніки;

б)         сільськогосподарської продукції;

в)         меблів;

г)         взуття;

д)         автомобілів?

Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

а)         значна кількість фірм, що оперують у галузі, випускає
стандартні товари;

б)         є багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні;

в)         усі продавці та покупці мають повну інформацію про ри-
нок;

г)         має місце вільний вхід на цей ринок і вихід з нього;

д)         усі попередні відповіді вірні.

Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

а)         має від'ємний нахил;

б)         є горизонтальною лінією при даному рівні ціни;

в)         є вертикальною лінією при даному обсязі пропозиції;

г)         має нахил 1/п, де п — число фірм у галузі;

д)         має додатний нахил.

Якщо ціна продукту недостатня, щоб покрити середні вит­рати на його виробництво, то фірма повинна:

а)         зупинити виробництво якомога швидше;

б)         продовжувати виробництво товарів на рівні, де Р = МС,
якщо Р > ЛУС;

в)         вибрати нову технологію;

г)         скоротити непрямі витрати;

д)         продовжувати виробництво доти, поки ціна покриває всі
постійні витрати.

Крива пропозиції конкурентної фірми на короткостроко­вих часових інтервалах — це:

а) крива граничних витрат;

б)         лінія ціни товару;

в)         частина кривої середніх витрат, що знижується;

г)         зростаюча частина кривої середніх витрат;

д)         частина кривої граничних витрат, розташована вище кри-
вої середніх змінних витрат.

Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються:

а)         фірма знаходиться в рівновазі, коли її гранична виручка
дорівнює граничним витратам;

б)         крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат
у точці, що відповідає мінімальному значенню АТС;

в)         крива попиту на продукт фірми має від'ємний нахил;

г)         криві середніх і граничних витрат мають и-образну фор-
му;

д)         крива попиту на продукт фірми — горизонтальна лінія?

Конкурентна фірма максимізує прибуток при такому об­сязі виробництва, коли:

а)         відстань (по вертикалі) між кривими загальної виручки і
загальних витрат найбільша;

б)         гранична виручка дорівнює граничним витратам;

в)         ціна продукту дорівнює граничним витратам;

г)         усі попередні відповіді вірні.

На будь-якому ринку фірма одержує максимальний при­буток, якщо виробляє такий обсяг продукції, при якому:

а)         МИ = МС;

б)         ТИ > ТС;

в)         Р = МС;

г)         Р = МИ.

В сільськогосподарській галузі функціонують 100 фер­мерів. Граничні витрати кожного фермера при виробництві 50 одиниць продукту в місяць складають 3 грош. од., 51 оди­ниць — 5 грош. од., 52 одиниць — 8 грош. од. Якщо ринкова ціна одиниці продукту дорівнює 5 грош. од., то галузевий випуск в місяць складе:

а)         не більше 5000 одиниць;

б)         5000 одиниць;

в)         5100 одиниць;

г)         5200 одиниць;

д)         більше 5200 одиниць.

10. Фірма оперує на ринку досконалої конкуренції і одержує максимальний прибуток. Щоденна виручка фірми — 2000 грош. од. загальні середні витрати складають 10 грош. од., середні змінні витрати — 8 грош. од., граничні витрати — 20 грош. од. У цьому випадку обсяг випуску продукції щоденно становитиме:

а)         100 одиниць;

б)         200 одиниць;

в)         250 одиниць;

г)         800 одиниць;

д)         за даних умов неможливо визначити.

Задачі

Задача 1.


Фірма «Млин» по виготовленню борошна, яка діє на ринку досконалої конкуренції, має інформацію про попит і сукупну вартість виробництва даного виду товару (таблиця 7.5).

Якщо фірма прагне максимізувати прибуток, який обсяг това­ру вона мусить виробити? Якою буде величина прибутку?

Задача 2.

Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції, де рин­кова ціна складає 25 грош. од. Функція загальних витрат на ви­робництво цієї фірми має вигляд: БТС = 5-С(3 — 20-С(2 + 25-£) + 30.

Визначити:

Який обсяг необхідно виробляти, щоб отримати макси­мальний прибуток? Якою буде величина цього прибутку?

При якій ціні на продукцію фірма зупинить виробництво?

Проілюструйте свої відповіді за допомогою графіків.

Задача 3.

На конкурентному ринку, де галузевий попит характеризу­ється функцією СУ3 = 106 - Р, встановилася довгострокова рівно­вага. Визначте, скільки фірм працює в галузі і яким є обсяг випу­ску продукції окремої фірми, якщо відомо, що у всіх фірм одна­кова функція загальних витрат ЬТС = (З3 -4 • (З2 + 10 • (З.

Проілюструйте свою відповідь графічно.

Задача 4.

Фірми А, Б, В, Г і Д функціонують в умовах конкурентних ринків.


Заповніть таблицю та проаналізуйте, як фірмам оптимізувати свій стан (розширюватися, скорочуватися, продовжити вироб­ництво в тому ж обсягу чи закритися).

Задача 5.

Фірма пана Батюка працює на ринку досконалої конкуренції по технології, що представлена функцією £) = 5 • -Уь • К. Ціна випущеної продукції дорівнює Р = 5 грош. од., ставка зарплати гь = 1, а вартість однієї години оренди верстату гь = 2 грош. од.

Визначити випуск і прибуток фірми при використанні 10 оди­ниць капіталу в короткому періоді і представити результат рі­шення графічно.