5. Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді

В короткому періоді фірма випускає певний обсяг продукції і повинна лише визначити, чи слід його змінювати з метою мак­симізації прибутку. Фірма приймає рішення про збільшення ви­пуску, якщо вона буде мати від цього вигоду. Коли йдеться про збільшення випуску продукції на одиницю, то виручка від ре­алізації одиниці продукції (N111 = Р) має бути не меншою від вар­тості виробництва цієї одиниці (МС). Отже, мінімальна ціна, за якою фірма погодиться пропонувати додаткову одиницю про­дукції, що забезпечує їй лише нульовий економічний прибуток (тобто нормальний прибуток), визначається умовою Р = МС.

Умова беззбитковості конкурентної фірми досягається, якщо виробляється обсяг продукції, для якого

Р = ЛТСтіп. (7.10)

Це значить, що ТИ, = ТС, а отже збитки підприємства дорівнюють нулю. Якщо ціна не буде відшкодовувати середніх змінних витрат (ЛУС), то за будь-якого відмінного від нуля обся­гу випуску збитки виявляться більшими, ніж постійні витрати, і фірма, що максимізує прибуток, припинить діяльність. Таким чином умова закриття фірми (універсальне правило ринку):

Р < ЛУСтіп. (7.11)

Точка закриття фірми конкурента — це точка, для якої вико­нується умова:

Р = ЛУСтт. (7.12)

Об 0

а) економічний прибуток (Р > АТС)

 

 


Можливі випадки діяльності фірми в короткий період показа­но на рисунку 7.4.