3. Характеристика ринку досконалої конкуренції. Попит конкурентної фірми

Конкуренція в перекладі з латині означає «зіштовхуватися». В економічній теорії досконалою конкуренцією називають таку форму організації ринка, за якої виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретич­не поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням зви­чайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як суворого суперництва економічних агентів. Доско­нала конкуренція є досконалою в тому сенсі, що при такій органі­зації ринку кожне підприємство зможе продати по даній ринковій ціні стільки продукції, скільки забажає, а на рівень ринкової ціни не зможе вплинути ні окремий продавець, ні окремий покупець.

Традиційно виділяють характерні риси ринку досконалої кон­куренції:

багато продавців і багато покупців;

продукція однорідна;

кожна фірма має дуже невелику частку загального випуску продукції на ринку, менш 1%;

фірма не цікавиться виробничими рішеннями своїх конку­рентів;

інформація доступна;

вхід на ринок і вихід з нього — вільні.

Якщо розглядати повністю конкурентний ринок якоїсь про­дукції, то рівноважні ціна і обсяг на ньому встановлюються внаслідок взаємодії великої кількості конкуруючих учасників як з боку попиту, так і з боку пропозиції (рисунок 7.1 (а)).

Спроба окремої фірми підвищити ціну на свою продукцію бу­де проігнорована іншими фірмами внаслідок, по-перше, абсолют­ної ідентичності продукції, яка однаково доступна покупцям, і вони не будуть платити більше за те, що можна купити за ниж­чою ціною, а по-друге, внаслідок дуже малої частки окремої фірми в загальногалузевому обсязі продажу, що не дозволяє їй вплинути на поведінку решти конкурентів. Зниження ціни порів­няно з рівноважною на конкурентному ринку також неможливе, оскільки виробництво при нижчій ціні реалізації буде збитковим для виробника. Внаслідок цього попит на продукцію окремої фірми на ринку досконалої конкуренції є абсолютно еластичним, а відповідна крива попиту є горизонтальною лінією, що від­повідає рівноважній ціні на галузевому ринку (рисунок 7.1 (б)). Через це фірма на досконало конкурентному ринку є ціноодержу-вачем. Для неї виконується рівність Г = ЛИ = МРс.

 

 

Подпись: -Огал


Р


^гал


Рт

 

Р*


 

 

Р=МЯ=ЛЯ


 

Офірми

 

0


0

 

а)


б)

 

Рисунок 7.1. Ринок досконалої конкуренції: а) встановлення ринкової ціни; б) попит на продукцію окремої фірми