3. Вартість у довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді можуть змінюватись обсяги вико­ристання всіх факторів.

Криві загальної вартості (LTC), середньої (LATC) та гранич­ної (LMC) вартостей ілюструє рисунок 6.5.

Як і в короткому періоді, крива LTC має S-образну форму в результаті зміни віддачі від масштабу: зростаюча змінюється спадною. Tака динаміка віддачі від масштабу обумовлює в наслідку U-образну форму кривих середніх і граничних витрат.

Оскільки, як зазначалось, на динаміку витрат впливає еко­номія від зростання масштабу виробництва, LATC може мати різну конфігурацію (рисунок 6.6).

Якщо намалювати на одному рисунку криву довгострокових загальних витрат і нескінчену кількість кривих короткострокової


 

 

Подпись: ьтс


 

Подпись: "5


Подпись: ьлтстіп = ьмс ьмстт ■■
ЬТСт

ьлтс, ьмс


ьмс

ьлтс У

ьлтс = ьмс

 

 

 

ось*     Ол* О

Рисунок 6.5. Вартість у довгостроковому періоді

загальної вартості, то крива довгострокової загальної вартості (ЬТС) виявиться обгинаючою для нескінченої кількості кривих короткострокової загальної вартості (БТС) (рисунок 6.7).

Оптимальна стратегія підприємства полягає в максимізації випуску при даному рівні витрат, або, навпаки, — в мінімізації ви­трат при даному рівні випуску. Тобто підприємство прагне досяг­ти найбільш високої ізокванти, залишаючись на даній ізокості.

Х. Лейбенстайн висунув концепцію, яка отримала назву Х-фактор (або Х-ефективність). Концепція розглядає характер мо­тивації учасників виробництва. Мотивація може бути різною і може призвести до різних результатів виробництва при однако­вих витратах ресурсів або до відмінностей у рівні витрат при од­накових результатах.

Втрати, обумовлені Х-фактором, називаються Х-неефек-тивністю, виграш — Х-ефективністю.

Залежність випуску від обсягу і структури використаних ре­сурсів жорстко не детерміновані, і для одержання максимального випуску за даної комбінації ресурсів необхідно додати певних

 

ьлтс


ьлтс

 

 

 

ьлтс = ьмс


ьлтс

 

 

 

"5

 

а)


б)

 

 

 

ьлтс


ьлтс

 

 

 

ьлтс


 

ьлтс

 

 

 

В) Г)

а) постійна віддача від масштабу виробництва; б) зростаюча віддача; в) спадна віддача; г) мінімально ефективний розмір фірми Рисунок 6.6. Варіанти конфігурації кривої ЬЛТС

Бтс2 БТСз БТСі ||   І     і Ьтс

со3 со2

со1

о О

Рисунок 6.7. Взаємодія кривих загальної вартості довгострокового і короткострокового періодів

 

зусиль. Якщо мотивація недостатня для їх докладання, то по­ведінка підприємства відхиляється від оптимальної.

Х-неефективність може бути наслідком низької трудової мо­ралі, неефективної системи оплати праці і розподілу доходів, не­повноти трудових договорів, непередбачуваного і довільного втручання держави.

 

 


Намагаючись досягти більш високого рівня виробництва, рух відбувається не в точку Е2 з точки Аь а в точку А2 з точки А! (ри­сунок 6.8). В результаті цього відбувається приріст витрат, тобто рівень виробництва £)2 досягається з більшими витратами.

Якщо таким виявиться поведінка не одного, а багатьох підприємств, то і національна економіка буде функціонувати не на межі виробничих можливостей, а всередині цієї множини.

 

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Як визначити оптимум підприємства? Яким буде його графічний вигляд?

Як розкласти результат зміни ціни ресурсу на ефект заміщен­ня й ефект випуску.

Чим визначаються витрати виробництва? Якою є функція ви­трат?

Що таке ізокоста?

Що представляє собою процес мінімізації вартості виробниц­тва?

Що таке крива експансії?

Які складові вартості короткострокового періоду?

Що таке середня та гранична вартість виробництва?

Що представляють собою криві сукупної, змінної та фіксова­ної вартостей?

Як співвідносяться між собою криві середньої та граничної вартостей?

Що таке вартість у довгостроковому періоді?

В чому полягає взаємодія кривих загальної вартості довгост­рокового і короткострокового періоду?

Розкрийте сутність концепції Х-фактору.

Чим визначаються оптимальний і неоптимальний шляхи росту?

Завдання для самостійної роботи Тести

Короткострокові середні загальні витрати виробництва продукції досягають мінімальної величини при тому обсязі про­дукції, коли:

а)         AVC = TFC;

б)         прибуток буде максимальним;

в)         SMC = AVC;

г)         SMC = SATC;

д)         всі відповіді неправильні.

Якщо лінія експансії є прямою лінією, що йде з початку ко­ординат, тоді:

а)         функція виробництва виявляє постійну віддачу за обся-
гом;

б)         співвідношення «капітал-праця» при зростанні обсягу ви-
робництва збільшується;

в)         співвідношення «капітал-праця» при зростанні обсягу ви-
робництва не змінюється;

г)         функція виробництва виявляє спадну віддачу за обсягом;

д)         (а) і (в).

Якщо MC > AVC, то:

а)         MC мають спадати з обсягом виробництва;

б)         ATC мають зростати з обсягом виробництва;

в)         AVC мають зростати з обсягом виробництва;

г)         АТС мають спадати з обсягом виробництва;

д)         AVC мають спадати з обсягом виробництва.

Припустимо, що кількість капіталу відкладається на вер­тикальній, а кількість трудових ресурсів — на горизонтальній осі. Якщо машино-години можна орендувати по 5 грн. за годину, а працю наймати по ціні 20 грн. за годину, то величина нахилу ізокостної лінії становить:

а)         — 4;

б)         1/4;

в)         — P, де P — ціна одиниці продукції;

г)         — 4-P;

д)         необхідна додаткова інформація.

Яка з наступних ліній ніколи не приймає U-образної форми?

а)         AVC;

б)         MC;

в)         AFC;

г)         AC.

Функція короткострокових загальних витрат фірми має вигляд:

STC = 500 + 100 • Q2 + 20 • Q.

При виробництві 10 одиниць продукції змінні витрати скла­датимуть:

а)         10200;

б)         200;

в)         700;

г)         500;

д)         1000.

Якщо AVC спадають при зростанні обсягу виробництва, то:

а)         MC також повинні спадати;

б)         TFC також повинні спадати;

в)         TC також повинні спадати;

г)         ATC повинні бути меншими за AVC;

д)         MC повинні бути меншими за AVC.

Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

а)         підвищення орендної плати;

б)         підвищення процентної ставки на банківські кредити;

в)         підвищення заробітної плати основних робітників;

г)         підвищення заробітної плати інженерно-технічних робіт-
ників?

Що з перерахованого не відноситься до властивостей за­гальних короткострокових витрат:

а)         монотонне зростання;

б)         спад граничних витрат при початкових обсягах виробницт-
ва;

в)         перевищення довгострокових витрат;

г) не існує фіксованих витрат?

10. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть до­сягти цього за наступних умов:

а)         купувати фактори виробництва на конкурентних ринках;

б)         дотримуватись рівності граничної норми технічного
заміщення факторів і співвідношення цін на ці фактори;

в)         підтримувати рівність змінних та постійних витрат;

г)         підтримувати максимальний рівень виробництва.

Задачі

Задача 1.


В таблиці 6.1 наведені часткові дані, що характеризують діяльність фірми в довгостроковий період.

Заповніть таблицю.

Користуючись таблицею, накресліть криві ІЛТС та ІМС.

Визначте, за якого обсягу виробництва досягаються мінімуми ІЛТС та ІМС.

Задача 2.

Заповніть таблицю 6.2. Розкрийте економічну сутність різно­видів витрат.


Задача 3.

Припустимо, що функція загальних витрат виробництва має вигляд: STC(Q) = 4750 + 118 • Q — 3 • Q2 + 0,24 • Q3.

Визначити алгебраїчний вигляд для TFC, TVC, ATC, AFC, AVC, MC.

Задача 4.

На регіональному ринку кондитерських виробів фірма випу­скає продукцію згідно технології, яка характеризується виробни­чою функцією Q = 10-К0,9-Ь0,1. Витрати на одиницю робочої сили визначаються ставкою заробітної плати rL = 2, а витрати на оди­ницю капіталу — прокатною ціною капіталу гК = 9.

Розрахувати середню продуктивність праці при знаход­женні фірми в стані рівноваги.

Визначити комбінацію ресурсів, яка максимізує випуск за наявного бюджету ТС = 600.

Визначити комбінацію ресурсів, що забезпечує мінімальні ви­трати при фіксованому випуску Q = 187. Проілюструвати графічно.

Задача 5.

Фірма, що пропонує свою продукцію на місцевому ринку мінеральних добрив, працює за технологією, представленою ви­робничою функцією Q = 2 • L0,5 • К. Ціни на фактори виробництва складають: rL = 8, гК = 16.

Вивести функції середніх та граничних витрат фірми в довгостроковому періоді.

Якщо в короткостроковому періоді капітал зафіксовано на рівні К* = 100, то якими будуть функції середніх змінних, се­редніх постійних та граничних витрат виробництва даної фірми?