2. Вартість у короткостроковому періоді

У короткостроковому періоді тільки частина факторів (пра­ця) є змінною, а фіксованими вважаються капітальні витрати. Функція вартості виробництва для короткого періоду має ви­гляд:

 

STC = FC + VC(Q), (6.4)

де FC — фіксована вартість, що не залежить від обсягу випуску

(наприклад, орендна плата, відсотки за кредит тощо); VC(Q) — змінна вартість (наприклад, вартість сировини, ма­теріалів і т.п.). При Q = 0 маємо VC(Q) = 0, STC(0) = FC. Вартість виробництва аналізується з використанням середніх і граничних показників.

Середня загальна вартість (АС або АТС) — це вартість ви­робництва одиниці продукції:

AC-^. (6.5)

Відповідно визначаються показники середньої змінної вар­тості (AVC) і середньої фіксованої вартості (AFC):

VC

AVC = —       (6.6)
FC

AFC = —.       (6.7)

Між середніми показниками існує зв'язок:

AC = AFC + AVC.    (6.8)

Гранична вартість (МС) визначається як величина зміни за­гальної вартості внаслідок зміни обсягу випуску на величину AQ:

ATC

MC = —. (6.9) AQ

Для неперервної і диференційованої функції вартості гранич­ну вартість можна визначити як похідну:

116


МС:


 

dQ

dTC(Q) dVC(Q)

dQ


(6.10)

 

Графічно гранична вартість визначається тангенсом кута на­хилу дотичної до кривої загальної вартості у точці, що відповідає тому чи іншому обсягу випуску. Середня вартість графічно виз­начається тангенсом кута нахилу променю, проведеного з почат­ку координат до кривої загальної вартості у точці, що відповідає певному обсягу випуску.

Криві сукупної, змінної та фіксованої вартостей показані на рисунку 6.4.

Внаслідок дії закону спадної віддачі від змінного фактору ви­робництва криві БТС і УС мають Б-образну форму.

VCb Вартість^

Q

Q


Вартість^

Криві SATC, AVC і SMC мають U-образну форму. Крива AFC є спадною, оскільки по мірі зростання обсягу виробництва фіксовані витрати не змінюються, при цьому крива AFC буде ви­ходити майже з тієї ж точки, що і крива SATC, тому що при Q -> 0, VC -> 0, STC -> FC, а значить SATC -> AFC.

На рисунку 6.4 (нижня частина) показано співвідношення між кривими середньої і граничної вартостей. Мінімальне зна­чення SMC досягається у точці В при Q = QB, мінімальне значен­ня AVC — у точці А при Q = QA, а мінімальне значення SATC у точці Е при Q = QE.

В залежності від значень показників вартості, по мірі збільшення обсягу випуску Q визначається три стадії вироб­ництва. На І стадії, при Q < QA, SATC і AVC спадають — це зона нарощування виробництва. На ІІ стадії, при QA< Q < QE, SATC ще спадає, AVC починає зростати, відбувається стабілізація ви­робництва. На ІІІ стадії, при Q в діапазоні від QE до (най­більш можливого обсягу випуску в короткостроковому періоді), всі показники зростають, виробництво повинно згорнутися.

Крива граничної вартості SMC перетинає криві середніх вар­тостей AVC і SATC у точках їхніх мінімумів — відповідно A та Е.

Обсяг QE можна вважати ефективним у короткостроковому періоді з огляду на мінімальний рівень вартості виробництва оди­ниці продукції.