1. Виробництво і вартість. Умова мінімізації вартості

Підприємець завжди зацікавлений в тому, щоб обсяг вироб­ництва мати максимальний, а витрати при цьому щоб були міні­мальними.

Зв'язок між обсягом виробництва продукції та вартістю її ви­робництва у довгостроковий період показує функція загальної вартості виробництва, яка відображає сумарну вартість усіх ви­користаних факторів виробництва і має вигляд:

ТС = С(К,Ь)= гь • Ь + гк • К, (6.1)

 

де ТС, С(К, Ь) — загальна вартість виробництва; гЬ — ціна одиниці праці; гК — ціна одиниці капіталу.

Якщо ціни ресурсів незмінні, ця функція є лінійною.

Пряма лінія, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів виробництва однакової вартості ТС, має на­зву ізокоста (рисунок 6.1).

К ТС


Нахил ізокости дорівнює


і визначає норму заміщення

 

капіталу однією додатковою одиницею праці за умов незмінної сукупної вартості.

При зміні цін факторів нахил ізокости змінюється.

Мінімізація вартості — процес досягнення фірмою таких обсягів використання ресурсів, коли вартість набору ресурсів, не­обхідних для забезпечення певного обсягу випуску продукції, буде найменшою у порівнянні з вартістю всіх інших наборів ресурсів, які забезпечують той самий обсяг випуску.

Геометрично це точка Е — точка дотику ізокванти з ізокостою (рисунок 6.2).

 

(6.2) (6.3)

 

 


В точці Е ізокоста стає дотичною для ізокванти, їх нахили співпадають. Оскільки нахил ізокости — це співвідношення цін ресурсів, а нахил ізокванти — гранична норма технічної заміни, то умова мінімізації вартості буде мати вигляд:

МРк МРк

МРЬ = гь     МРЬ = МРк

к

або

 

' 5

Т

 

Відношення — характеризує норму, за якою підприємство

 

може заміщати один ресурс іншим, купуючи їх на ринку. Відно-

 

шення


характеризує норму, за якою підприємство може

 

заміщати один ресурс іншим у виробництві. Поки ця рівність не досягнута, підприємство може покращити своє становище.

 

Якщо ТТ7^>"

МРк к


то випуск може бути збільшений (при тих

 

самих витратах) шляхом заміщення капіталу працею, а якщо

то навпаки — заміщення праці капіталом.

МРк < £к МРк гк

 

Рівність


МРТ МРк


означає, що остання грошова одиниця,

 

витрачена на працю, дасть такий самий приріст випуску, що і ос­тання грошова одиниця, витрачена на капітал.

 

 


Якщо рівень вартості зростає, а ціни не змінюються, то ізоко-ста зсувається паралельно вгору. Тоді рівновага змінюється і ха­рактеризується точкою Е2. Крива, яка з'єднує всі точки дотику ізокости та ізокванти, утворені в результаті зміни рівня вартості, називається лінією експансії (рисунок 6.3). Вона вказує на те, яким чином фірма вибиратиме для себе ресурси, щоб виробляти різні рівні продукції в довгостроковому періоді.