4. Побудова кривої загального продукту в короткий період. Стадії виробництва

Загальний продукт (ТРЬ) в короткий період показує, як змінюється обсяг випуску в залежності від кількості використан­ня змінного ресурсу Ь. Крива загального продукту ТРЬ будується на основі карти ізоквант, при цьому ізокванти, розташовані вище 0_4, не досяжні для даного виробництва (рисунок 5.9).

Крива загального продукту має Б-образну форму внаслідок зміни віддачі від масштабу.

Розглянемо конфігурацію кривої загального продукту (ТРЬ) (рисунок 5.10).

Перший сегмент до а1 відповідає зростаючій віддачі змінного ресурсу (граничний продукт змінного ресурсу зростає); від а1 до а3 — спадна віддача (граничний продукт падає); далі, правіше від а3 — спадна віддача (граничний продукт — від'ємний).


 

 


 

 

 


ТРь

ь

Рисунок 5.10. Конфігурація кривої загального продукту

Таким чином, Б-образна форма кривої загального продукту визначається зміною зростаючої віддачі на спадну. Розрахунки на практиці показали, що між зростаючою та спадною віддачею спостерігається постійна віддача. При постійній віддачі гранич­ний продукт кожної наступної одиниці змінного ресурсу однако­вий, а значить дорівнює середньому продукту.

При постійній віддачі крива загального продукту — це промінь з початку координат, а криві АР і МР збігаються і є незмінними. Наприклад, якщо в цеху 30 верстатів і 20 верстат­ників, то доцільно 10 верстатів законсервувати (рисунок 5.11).

ТРіі

 

 

АРь*

МРь

Ь1=20І


ь

 

Рисунок 5.11. Криві загального, граничного і середнього продуктів при постійній віддачі в короткий період

 

Виявлення можливостей виробництва потребує мікроеко-номічного аналізу тенденцій граничного та середнього продуктів. Графічно середній продукт показує тангенс кута нахилу променя, проведеного з початку координат до даної точки на графіку ТРЬ, а граничний продукт показує тангенс кута нахилу дотичної, про­веденої до даної точки на графіку ТРЬ. Взаємозв'язок між показ­никами ТРЬ, АРЬ і МРЬ відображено на рисунку 5.12.

Загальний продукт збільшується разом із збільшенням Ь до певної межі, у точці а4 досягає найбільшого значення при Ь = Ь4, а потім зростання припиняється — це є проявом закону спадної віддачі факторів виробництва. Середній продукт зростає доки

 

Ь < Ь3, сягає найбільшого значення у точці а3' при Ь = Ь3, потім спадає. Граничний продукт зростає, доки Ь< Ь2, найбільше його значення досягається в точці а2' при Ь = Ь2, потім МР спадає: МРЬ = 0 при Ь = Ь4, МРЬ < 0 при Ь >Ь4.

У залежності від значень МРЬ, АРЬ і ТРЬ при зміні обсягів праці можна визначити три стадії виробництва:

стадія І — зростають МРЬ, АРЬ, ТРЬ — період освоєння вироб­ничих потужностей;

стадія ІІ — спадають, але залишаються додатними АРЬ, МРЬ, зростає ТРЬ — період сталого виробництва;

стадія ІІІ — спадають всі показники — період спаду вироб­ництва.

В точці а3' криві АРЬ та МРЬ перетинаються, де середня про­дуктивність праці є максимальною (при Ь = Ь3), тобто в цьому ви­падку досягається найефективніше використання ресурсу.

Екстенсивна межа використання змінного ресурсу дорівнює максимуму АРЬ, інтенсивна — нульовому значенню МРЬ (екстен­сивна — кількісна зміна, інтенсивна — якісна).

Обсяг використання змінного ресурсу, за якого досягається максимум середнього продукту Ь3 (рисунок 5.12) називається ек­стенсивною межею використання фіксованої кількості постійно­го ресурсу; нульовий граничний продукт при Ь4 — це інтенсивна межа використання постійного ресурсу. Таким чином, макси­мальний прибуток підприємства досягається при виборі обсягу виробництва в межах екстенсивного (АРЬ = тах) та інтенсивного (МРЬ = 0) використання змінного ресурсу.