ВСТУП

 

Перед будь-яким суспільством — централізовано планова­ним, ринково орієнтованим або змішаним — завжди стоїть про­блема вибору, викликана обмеженістю (рідкістю) ресурсів. Об­меженість, на відміну від фізичної, є не абсолютною, а відносною властивістю: в даний момент часу ресурсу недостатньо порівняно з потребами в ньому.

Економічна наука вивчає поведінку людей при виборі на­прямків і способів розподілення обмежених ресурсів між різними конкуруючими цілями на мікро- та макрорівні.

На сучасному етапі розвитку виробничих відносин гостро по­стає проблема підвищення якості підготовки фахівців-еко-номістів, оскільки процеси, що відбуваються в Україні й в еко­номічних системах інших країн вимагають глибокого розуміння внутрішніх механізмів, мотивів поведінки господарюючих суб'єктів та вміння прогнозувати вплив індивідуальної поведінки на колективну. Професійний економіст повинен не тільки відсте-жувати економічні явища і процеси, але і розбиратися в їх внутрішній сутності та природі, що дозволить ситуативно реагу­вати на зміни, а також розробляти інструменти впливу на окремі суб'єкти з метою коригування загальноекономічних тенденцій.

Основним завданням даного навчального посібника є надан­ня допомоги студентам у вивченні складних питань мікроеко-номіки.

В посібнику послідовно розкриваються питання, які стосу­ються встановлення ринкової рівноваги. Число факторів, що виз­начають ціну та обсяг продажів на ринку окремого блага, дуже ве­лике. Практично будь-яка соціально-економічна подія в тій чи іншій мірі відображається на кон'юнктурі ринку, а отже і на ціні. Однак кожен з безлічі ціноутворюючих факторів впливає на ціну або через попит, або через пропозицію. Саме тому вивчають чин­ники, які формують попит і пропозицію. Для цього будуються моделі поведінки споживача, що утворює попит при заданих пе­ревагах та бюджеті; послідовно розкриваються процеси, форму­ючі пропозицію: вибір технології при заданих цінах і обсягах факторів виробництва, формування витрат на виробництво блага і визначення обсягів його пропозиції. Оскільки значення рівно­важної ціни залежить від типу ринку, на якому укладаються уго­ди, докладно вивчається структура ринку.


В посібнику приділено увагу механізму розподілу національ­ного доходу, що визначає розмір поточних доходів учасників національного господарства в формі оплати послуг приналежних їм факторів. Розглядаються особливості формування попиту і пропозиції, встановлення рівноваги на ринках факторів вироб­ництва, а також умови максимізації прибутку в залежності від статусу фірми.

Результатом вивчення процесу прийняття економічних рішень самостійними господарюючими суб'єктами є аналіз моде­лей, що дозволяють знайти рівноважні ціни одночасно на всіх ринках благ і факторів виробництва і тим самим визначити умо­ви досягнення загальної економічної рівноваги.

Посібник може бути використаний як для самостійного ви­вчення дисципліни, так і в якості навчального посібника для за­кладів вищої освіти.