3. Віддача від масштабу в короткий період

В короткостроковий період у виробництві кількість одного ресурсу змінюється, а іншого залишається постійним. Тому в ко­роткий період лінія росту представляється променем, паралель­ним вісі змінного ресурсу (рисунки 5.6, 5.7, 5.8). При цьому співвідношення К/Ь зменшується при пересуванні вздовж тако­го променя вправо, тому що фіксована кількість К приходиться на все більшу кількість змінного ресурсу Ь. Таким чином, зрос­тання випуску залежить від пропорцій, що змінюються, між постійним і змінним ресурсом.

Для того, щоб збільшити обсяг виробництва в два рази в ко­роткий період, кількість праці необхідно збільшити набагато більше, ніж у два рази в силу чинності закону спадної продуктив­ності змінного ресурсу.

Згідно закону спадної продуктивності змінного ресурсу при збільшенні використання змінного ресурсу (Ь) його гранич­ний і середній продукти зменшуються (МРЬ-^, ЛРЬ^).

При постійній віддачі від масштабу, як відомо, подвоєння обох факторів веде і до подвоєння продукту. Якщо ж постійний


ресурс буде зафіксовано на рівні К , а обсяг змінного ресурсу Ь буде збільшений вдвічі, можна буде досягти лише точки с, що ле­жить на більш низькій ізокванті, ніж 2£) (рисунок 5.6). Для досяг­нення обсягу випуску 2£) потрібно збільшити кількість змінного ресурсу до Ь , тобто збільшити його кількість більше, ніж у два рази. Отже, збільшення змінного ресурсу при фіксованому обсязі постійного характеризується спадною продуктивністю.

Очевидно, що у випадку спадної віддачі від масштабу (рису­нок 5.7) подвоєння змінного ресурсу дасть ще менший відносний приріст випуску, ніж при постійній віддачі.

 

 

 

 

 


 

 

 


При зростаючій віддачі від масштабу продуктивність змінно­го фактору зазвичай також падає (рисунок 5.8 (а)).


 

 


Однак у деяких випадках зростаюча віддача від масштабу мо­же бути настільки значною, що вона перекриє спадну продук­тивність змінного ресурсу (рисунок 5.8 (б)), і для досягнення об­сягу випуску 2£) потрібно збільшити кількість змінного ресурсу менше, ніж удвічі.