2. Розширення виробництва. Віддача від масштабу в довгостроковий період

У теорії виробництва часто важливо вміти розрізняти довгост­рокові та короткострокові періоди. Різниця між ними не полягає виключно в часі, адже вона залежить від особливостей ресурсів виробництва. Короткостроковий період — це такий проміжок ча­су, протягом якого не можна змінити один чи більше ресурсів. От­же, в короткостроковому періоді фірма володіє певною кількістю фіксованих ресурсів. Як правило, капітал є фіксованим у коротко­строковому періоді ресурсом. Довгостроковий період — це просто часовий відрізок, протягом якого всі ресурси можна змінювати.

Коли кількості всіх ресурсів зростають пропорційно, ми опи­суємо величину наслідкових змін у обсязі виробництва, користу­ючись концепцією віддачі від масштабів. (За відсутності фіксова­них рівнів зростання факторів закон спадної віддачі не знаходить застосування).

 

 


Якщо подвоєння всіх ресурсів має наслідком точне подвоєння обсягу виробництва, то ми маємо справу з постійною віддачею від масштабу (рисунок 5.5 (а)). Якщо подвоєння кількості всіх ре­сурсів спричиняє зростання обсягу продукції більш як удвічі, то функція виробництва виявляє зростаючу віддачу від масшта­бу (рисунок 5.5 (б)). Нарешті, якщо подвоєння всіх ресурсів спричиняє зростання обсягу виробництва менш як удвічі, то ми одержуємо спадну віддачу від масштабу (рисунок 5.5 (в)).

Характер віддачі від масштабу змінюється при досягненні певних границь випуску. До певних границь зростання вироб­ництва може супроводжуватися постійною або зростаючою віддачею від масштабу, а потім змінитися спадною.

Промені з початку координат називаються лініями росту, які характеризують технічно можливі шляхи розширення вироб­ництва.

Для двофакторної функції можна визначити віддачу за обся­гом як суму коефіцієнтів а і р: а + р > 1 — при зростаючій віддачі; а + р = 1 — при постійній віддачі і а + р < 1 — при спадній віддачі за обсягом. Наприклад, функція (( = 2-Ь0,2-К0,7 характеризує спад­ну віддачу, функція (( = 4-Ь0,5-К0,6 — зростаючу, а функція () = 5-Ь0,6-К0,4 — постійну віддачу від масштабу.

Показники ступеню а і р у виробничій функції Кобба-Дугла-са — це значення еластичності випуску ( по витратах ресурсів Ь і К. Таким чином, збільшення на 1% витрат фактору К призво­дить до збільшення випуску на а%, а збільшення на 1% витрат фактору Ь — до збільшення випуску на р%.