3.8. Зміна ціни і попиту. Криві <<ціна-споживання». Побудова кривої попиту

Дослідження поведінки споживача в залежності від зміни цін на товари здійснюється за допомогою лінії «ціна-споживання».

Лінія «ціна-споживання» з'єднує різні точки рівноваги спожи­вача, що утворюються при зміні цін.

Для різних видів супутніх товарів лінія «ціна-споживання» буде мати різний нахил.

1. Лінія «ціна-споживання» для товарів, які є взаємодоповню­ючими, буде мати додатний нахил (ціна товару Х зменшується) (рисунок 4.29).

 

 


У А


2. Лінія «ціна-споживання» для нейтральних товарів буде го­ризонтальною лінією (ціна товару Х зменшується) (рисунок 4.30). У А

3. Лінія «ціна-споживання» для товарів, які є взаємозамінни­ми, і ціна товару Х зменшується (рисунок 4.31).

На основі лінії «ціна-споживання» можна побудувати лінію індивідуального попиту Б.

Нехай ціна товару Х зменшується з РХ! до РХ2, доход спожива­ча при цьому залишається незмінним, структура уподобань не міняється (рисунок 4.32).

В результаті зменшення ціни товару Х бюджетна лінія КЬ змінює кут нахилу і перетворюється на КЬ', споживання товару Х збільшується з Х! (т.     до Х2 (т. Е2). Поєднуючи точки рівно-


 

 

Подпись: Y A


U2

-           ^   і"1     ^        ►

Xj     X2 x Рисунок 4.31. Лінія «ціна-споживання» для взаємозамінних товарів

 

 


ваги Ej і Е2, одержуємо лінію «ціна-споживання», на базі якої бу­дується крива індивідуального попиту D.

При падінні ціни товару Х обсяг попиту на цей товар збільшується.

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю

Що таке корисність?

Дайте визначення поняттю загальна корисність.

Що таке гранична корисність? Чим вона відрізняється від за­гальної корисності?

В чому полягає принцип зменшення граничної корисності?

Які Ви знаєте аксіоми якісного підходу до аналізу корисності?

Що таке крива байдужості?

Який вигляд має карта байдужості?

Дайте визначення поняттю гранична норма заміщення.

Виведіть рівняння бюджетної лінії.

В чому полягає умова оптимуму споживача?

Як побудувати криву «ціна-споживання»?

Як побудувати криву «доход-споживання»?

Що представляє собою крива Енгеля?

Яким чином здійснюється розкладання загального ефекту зміни ціни на ефект заміни та ефект доходу?

Що представляють собою ефект заміни та ефект доходу за Хіксом?

Що представляють собою ефект заміни та ефект доходу за Слуцьким?

Що таке кутова рівновага? Чим вона відрізняється від внут­рішньої рівноваги?

У чому полягає компенсована зміна доходу?

Що представляє собою еквівалентна зміна доходу?

Який вигляд мають криві байдужості для взаємозамінних, взаємодоповнюючих та нейтральних благ?

 

Завдання для самостійної роботи Тести

Який з наступних переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:

а)         200, 300, 400, 500;

б)         200, 450, 750, 1100;

в)         200, 400, 1600, 9600;

г)         200, 250, 270, 280;

д)         200, 350, 450, 600?

Ціна товару Х складає 2 грош. од. Ціна товару У складає 3 грош. од. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 60 ютіль і бажає максимізувати задоволення від купівлі товарів

Х та У, тоді він повинний прийняти граничну корисність товару Х за:

а)         15 ютіль;

б)         20 ютіль;

в)         40 ютіль;

г)         45 ютіль;

д)         в умові не міститься достатньої інформації для відповіді на
питання.

Положення і нахил кривої байдужості для окремого спо­живача пояснюється:

а)         його перевагами і розмірами доходу;

б)         тільки цінами купованих товарів;

в)         перевагами, розмірами доходу і цінами купованих товарів;

г)         тільки його перевагами;

д)         цінами купованих товарів і розмірами доходу.

Збільшення доходу споживача графічно виражається в:

а)         зміні нахилу бюджетної лінії;

б)         паралельному зсуві бюджетної лінії вправо;

в)         паралельному зсуві бюджетної лінії вліво;

г)         зменшенні нахилу бюджетної лінії;

д)         збільшенні нахилу бюджетної лінії.

Споживча рівновага на карті байдужості — це:

а)         будь-яке перетинання бюджетної лінії і кривої бай-
дужості;

б)         будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;

в)         та точка, у якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу до-
тичної до неї кривої байдужості;

г)         будь-яка точка, розташована на бюджетній лінії;

д)         будь-яка точка, розташована у просторі, обмеженому бюд-
жетною лінією.

Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:

а)         скільки одиниць товару А споживач одержує, коли ціна то-
вару В зменшується на 1 грошову одиницю;

б)         в якому ступені збільшується гранична корисність, якщо
споживання товарів А і В збільшується на 1 одиницю;

в)         скільки одиниць товару В споживач купує, коли його до-
ход зростає, а споживання товару А залишається попереднім;

г)         від якої кількості одиниць товару А споживач готовий
відмовитися в обмін на одержання однієї додаткової одиниці то-
вару В, щоб загальна корисність залишилася незмінною;


д) жодна з відповідей не є вірною.

Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а)         якщо доходи людей падають, вони купують менше даного
продукту;

б)         здешевлення товарів призводить до того, що споживач мо-
же купити більше даного товару, не скорочуючи обсягу придбан-
ня інших товарів;

в)         обсяг покупок деяких товарів скорочується в міру збіль-
шення доходів людей;

г)         у міру того, як доходи людей зростають, вони зберігають
частину доходу, що збільшується;

д)         в усіх перерахованих випадках.

Коли співвідношення цін двох товарів дорівнює 2, а гра­нична норма заміни завжди дорівнює 2, то споживач може отри­мати максимальну корисність, якщо буде споживати:

а)         тільки один з цих товарів;

б)         обидва товари в однакових кількостях;

в)         обидва товари в даних кількостях;

г)         будь-який набір товарів на бюджетній лінії.

Нахил бюджетної лінії має економічну інтерпретацію. Він означає:

а)         кількість одного товару, від якого споживач повинен відмо-
витись в обмін на придбання додаткової одиниці іншого товару;

б)         границю бюджетного простору;

в)         спадаючу граничну норму заміни;

г)         усе перераховане.

10.       На рисунку 4.33 лінія АВ є бюджетною лінією, а лінія и є
кривою байдужості:

10

Товар X

 

 


Товар У А

Якщо ціна товару Х дорівнює 20 грош. од. за одиницю, то ціна товару У має бути:

а)         10;

б)         20;

в)         30;

г)         40;

д)         нема вірної відповіді;

е)         всі відповіді вірні.

Задачі

Задача 1.

На великій перерві студент в університетському буфеті зазви­чай купує каву, тістечко та банан. Коли студент максимізує за­гальну корисність від обіду, гранична корисність кави складає 7,5, гранична корисність тістечка — 6, гранична корисність бана­ну — 5.

Скільки коштує кава та тістечко, якщо банан коштує 1 грош. од.?

Задача 2.

Студент щомісяця купує яблука і ківі. Таблиця 4.1 показує корисність, що він одержує від споживання різної кількості яб­лук (Х) і ківі (У).

Ціна яблук (Рх) — 1 грош. од./кг, а ціна ківі (РУ) — 10 грош. од./кг. Припустимо, що зазвичай студент купує 5 кг яблук і 2 кг ківі.

Скільки грошей витрачає студент на покупку цієї кількості яблук і ківі?

Яку корисність він одержує від споживання такої комбінації товарів?

Розрахуйте граничну корисність, що він одержує від спо­живання яблук і ківі.

Зобразіть на рисунку криву граничної корисності ківі.

Розрахуйте відношення граничної корисності до ціни для кожного з товарів.

При якій комбінації двох товарів корисність виявиться максимальною?


Задача 3.

Відомо, що Василь більше любить яблука, ніж груші, а вино­град — більше, ніж яблука. Побудуйте карти байдужості для кож­ної пари товарів.

 

Задача 4.

Влітку пан Петренко, власник ресторану «Десна», щотижня ку­пує як огірки (Х), так і помідори (У). Функція корисності має ви­гляд и = (Х + 4)-(У + 2). Огірки коштують 1 грош. од., а помідо­ри — 2 грош. од. На ці два товари пан Петренко виділяє 40 грош. од.

Як пан Петренко повинен розподілити свої кошти, щоб ко­рисність була максимальною?

Зобразіть криві байдужості для и1 = 30, и2 = 40.

Що станеться з привілейованим ринковим кошиком, якщо ціна огірків підвищиться до 2 грош. од.? На скільки зменшиться добробут пана Петренка?

 

Задача 5.

Кожної суботи Іван купує для своїх дітей приємний подару­нок, що складається з двох товарів — цукерок (X) і прохолодних напоїв (У). Функція корисності має вигляд И = Х-У, ціна цуке­рок — Рх = 5 грош. од., прохолодних напоїв — РУ = 3,5 грош. од. і бюджет Івана, що він виділяє на дитячі подарунки -І = 35 грош. од.


Записати рівняння кривої байдужості, на якій знаходиться Іван в момент рівноваги.

Визначити вплив збільшення на 1 грош. од. ціни цукерок на початкову рівновагу Івана, розбити загальний ефект збільшення ціни на ефект заміни та ефект доходу стосовно товару X і това-

руУ.

Показати графічно реакцію Івана на збільшення ціни цуке­рок з точки зору ефекту заміни, ефекту доходу і загального ефекту.

Визначити різницю між компенсуючою та еквівалентною змінами доходу. Представити графічно компенсуючу та еквіва­лентну зміни доходу.