3.7. Зміна доходу і попиту. Криві «доход-споживання»

Поведінка споживача в залежності від рівня доходу дослід­жується за допомогою лінії «доход-споживання».

Лінія «доход-споживання» — це множина всіх оптимальних наборів товарів при зміні доходу споживача і незмінному співвід­ношенні цін.

Якщо Х, У — нормальні товари, то лінія «доход-споживан­ня» йде знизу вгору, зліва направо (рисунок 4.21).

Якщо товар Х — неякісний, а У — нормальний товар, то лінія «доход-споживання» йде вгору зправа наліво (рисунок 4.22).

Якщо товар Х — нормальний, а У — неякісний, то лінія «до­ход-споживання» йде вниз зліва направо (рисунок 4.23).

Існують товари, обсяги споживання яких майже не зміню­ються при всіх рівнях доходу. Це товари, витрати на які склада­ють невелику частину в бюджеті споживача, а також товари пер­шої необхідності (рисунок 4.24).Y А «Доход-споживання»

 

У А

 

 

 


Крива «доход-споживання» дозволяє побудувати індивіду­альну криву Енгеля, що характеризує зв'язок між обсягом спожи­вання товару та доходом споживача при незмінних цінах і пере­вагах.

Форми кривих Енгеля для різних товарів можуть бути різни­ми. Якщо попит на товар зростає приблизно пропорційно зрос­танню доходів, то функція буде лінійною, і крива Енгеля матиме вигляд лінії (рисунок 4.25 (а)). Такий характер має, наприклад, попит на одяг, фрукти тощо.

 

У ▲


У

 

Крива Енгеля

Крива Енгеля

Крива Енгеля

 

 

 

а) б)

Рисунок 4.25. Форми кривих Енгеля


в)

 

 

Якщо по мірі збільшення доходів попит зростає все більш ви­сокими темпами, то крива Енгеля є випуклою до вісі доходу (ри­сунок 4.25 (б)). Наприклад, такий характер попиту на предмети розкоші.

Якщо зростання величини попиту, починаючи з певного мо­менту, по мірі насичення починає відставати від темпів зростан­ня доходу, то крива Енгеля має вигляд вигнутої до вісі доходу кривої (рисунок 4.25 (в)). Таким чином змінюється попит на то­вари першої необхідності.

 

 


Такий же принцип розмежування груп товарів за типами функ­цій попиту від доходу використав шведський економіст Л. Торн-квіст, який виділив товари першої необхідності, другої не­обхідності та предмети розкоші. Графіки функцій Торнквіста представлені на рисунку 4.26.

Крім розглянутих товарів, існує група товарів, криві Енгеля для яких мають різний нахил (рисунок 4.27). Для нормальних то­варів крива Енгеля має додатний нахил, для неякісних — від'ємний.

Якщо враховувати, що на споживання певного товару виділяється частина коштів домашнього господарства, то криву Енгеля можна розглядати як залежність витрат на споживання від рівня доходів споживача. З цієї точки зору виділяють:

а)         високоякісні товари, витрати на придбання яких зроста-
ють швидше, ніж збільшується доход (рисунок 4.28 (а));

б)         якісні товари, витрати на придбання яких зростають
повільніше, ніж збільшується доход (рисунок 4.28 (б));


X А

 

 

 


в) низькоякісні товари, витрати на придбання яких зменшу­ються по мірі зростання доходу (рисунок 4.28 (в)).

 

витрати


витрати 4

витрати

 

 

 

Подпись:  /Л2


 

 

4*1

 

і

і

 

і

а)         б) в)

Рисунок 4.28. Криві Енгеля для різних категорій товарів: а) високоякісний товар; б) якісний товар; в) низькоякісний товар