3.4 Ефект впливу зміни ціни на споживацьку поведінку.

 

3.4.1. Ефект доходу та ефект заміни за Дж. Хіксом

 

Нехай товари Х і У — нормальні, та нехай ціна товару Х змен­шиться.

Графічно ефекти заміщення та доходу за Дж. Хіксом зображе­но на рисунку 4.9.

У результаті того, що ціна товару Х знизилася, бюджетна лінія АВ перетворюється на лінію АВЬ точка споживчої рівнова­ги Е1 переміщується в точку Е2. Кількість споживання товару Х зростає з рівня Х1 до рівня Х2. Зміна попиту на товар Х обумовле­на впливом двох ефектів: ефекту доходу та ефекту заміщення. Для того, щоб визначити розмір ефекту заміщення, необхідно провести бюджетну лінію А^2 паралельну бюджетній лінії АВ! так, щоб вона дотикалась попередньої кривої байдужості и1. Тоді

 

 


точка дотику Е3 буде відображати зміну в споживанні Х тільки внаслідок ефекту заміщення, оскільки точка Е3 відображає дотик бюджетної лінії, що має новий кут нахилу (тобто нове співвідно­шення цін) і попередньої кривої байдужості и1 (тобто старий рівень реального доходу).

При переході з точки Е1 у точку Е3 реальний доход споживача не змінюється. Ефект заміщення визначається як різниця: Х3 — -Хі.

Ефект заміщення завжди призводить до збільшення попиту на товар, який став дешевшим, тобто ефект заміщення > 0.

Перехід з точки Е3 у точку Е2 показує ефект доходу: попит на товар Х збільшується внаслідок зростання реального доходу спо­живача при незмінному співвідношенні цін. Ефект доходу визна­чається як різниця: Х2 — Х3.

Оскільки у даному випадку мова йде про нормальний товар, ефект доходу теж додатний.

Для товару нижчої якості при збільшенні доходу обсяг спо­живання зменшується, тому ефект доходу для таких товарів від'ємний і рідко перевищує ефект заміщення, а в результаті за­гальний ефект залишається додатним.

Дія ефекту доходу та ефекту заміщення при падінні ціни мо­же бути згрупована наступним чином:


 

 

 

 

 

 

Подпись: 1. Нормальний (стандартний) товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 2. Низькоякісний товар

 

 

 


 

 

 


 

3. Товар Гіффена

 

Для товару нижчої якості при збільшенні доходу обсяг спо­живання зменшується. Ефект доходу для таких товарів від'ємний (рисунок 4.10).

X

У А

 

Для товарів нижчої якості ефект доходу різко перевищується ефектом заміщення, тому в цьому випадку загальний ефект зали­шається додатним.

 

3.4.2. Ефект доходу та ефект заміни за Є. Слуцьким

За Слуцьким реальний доход не змінюється, якщо зберігаєть­ся початковий набір товарів, тобто набір, який відповідає точці

77

Е1. Припустимо, що ціна товару Х виросла, і товар Х — нормаль­ний товар.

 

 


На рисунку 4.11 зображено ефект доходу і заміщення за Слуцьким, де КЬ — вихідна бюджетна лінія, т. Е1 — початкова точ­ка рівноваги. КЬ1 — нова бюджетна лінія (після підвищення РХ).

Згідно Слуцькому, допоміжна лінія АВ, що є паралельною до нової KLj, проходить не як дотична до першої кривої байдужості, а строго через точку попередньої рівноваги Et. Очевидно, що АВ стає дотичною до кривої байдужості більш високого рівня U3. Та­ким чином загальний ефект від зміни ціни (X2Xj) розкладається на ефект заміни (XtX3) та ефект доходу (X3X2).

При цьому рух від точки Е1 до точки Е3 відбувається не вздовж кривої байдужості, як за Хіксом, а вздовж допоміжної бю­джетної лінії.