ЗМІСТ

 

ВСТУП           7

ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ         9

Предмет і метод мікроекономіки    9

Поняття економічної моделі. Види економічних моделей . . .13

Типи і моделі ринкового господарства      17

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . . .21

Завдання для самостійної роботи    22

ТЕМА 2. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ:

АНАЛІЗ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ        25

Попит та обсяг попиту         25

Пропозиція та обсяг пропозиції      28

Ринкова рівновага    30

Динамічна модель ринкової рівноваги      37

Дефіцит та надлишок на ринку       38

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . . .40
Завдання для самостійної роботи    41

ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ   45

1.         Еластичність попиту            45

Еластичність попиту по ціні           46

Перехресна еластичність     50

Еластичність попиту по доходу      51

 

Еластичність пропозиції      53

Порівняння коротко-

і довгострокового коефіцієнту еластичності         55

Застосування теорії еластичності

в податковій політиці держави       57

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . . .59
Завдання для самостійної роботи    59

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ      64

Поняття корисності 64

Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності

і попиту          65

Основні поняття кількісної теорії корисності       65

Бюджетне обмеження           67

3.         Якісна (ординалістська) теорія корисності            70

Гіпотези якісної теорії корисності  70

Крива байдужості.

Правила побудови кривих байдужості      71

Гранична норма заміщення.

Стан рівноваги споживача  72

Ефект впливу зміни цін на споживацьку поведінку        74

Види кривих байдужості     75

Вибір на користь відмови від споживання

одного з товарів: кутова рівновага 80

Зміна доходу і попиту. Криві «доход-споживання»         83

Зміна ціни і попиту. Криві «ціна-споживання».
Побудова кривої попиту      87

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю    90

Завдання для самостійної роботи    90

ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА          96

Основні поняття теорії виробництва         96

Розширення виробництва.

Віддача від масштабу в довгостроковий період    100

Віддача від масштабу в короткий період   101

Побудова кривої загального продукту

в короткий період. Стадії виробництва     103

Стадії виробництва в довгостроковий період       107

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .108
Завдання для самостійної роботи    109

ТЕМА 6. ВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА      113

Виробництво і вартість. Умова мінімізації вартості         113

Вартість у короткостроковому періоді       116

Вартість у довгостроковому періоді           118

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .121
Завдання для самостійної роботи    122

ТЕМА 7. СТРУКТУРА РИНКУ І ЦІНА.

РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ             126

Моделі ринку та їх ознаки   126

Максимізація прибутку.

Універсальні правила ринкових структур             128

Характеристика ринку досконалої конкуренції.

Попит конкурентної фірми             130

Максимізація прибутку фірми         132

Рівновага конкурентної фірми

у короткостроковому періоді          136

Пропозиція підприємства в умовах досконалої конкуренції . .138

Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді . .139
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .141
Завдання для самостійної роботи    142

ТЕМА 8. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЇ . .146

Характеристика ринку         146

Чиста монополія. Гранична виручка монополіста            148

Рівновага в короткостроковому

та довгостроковому періоді             149

Крива пропозиції для фірми-монополіста             152

Цінова дискримінація          153

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .156
Завдання для самостійної роботи    156

ТЕМА 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ

МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 161

Особливості монополістичної конкуренції           161

Ціноутворення за умов монополістичної конкуренції     162

Збільшення виручки монополістичного конкурента

за рахунок реклами   165

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .166
Завдання для самостійної роботи    167

ТЕМА 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ . .172

Характеристика ринку олігополії   172

Модель ламаної кривої попиту       175

Моделі дуополії         176

Критерії Феллнера    178

Варіанти поведінки фірми в умовах олігополії     179

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .182
Завдання для самостійної роботи    183

 

ТЕМА 11. ЦІНОУТВОРЕННЯ

НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА . . . .187

1. Пропозиція факторів виробництва         187

1.1. Фактори виробництва   187

Індивідуальна функція пропозиції праці               188

Індивідуальна функція пропозиції капіталу                      191

Індивідуальна функція пропозиції землі                194

 

Попит на фактори виробництва                 195

Фактори, що визначають попит

та еластичність попиту на ресурс               199

Трансфертна винагорода та економічна рента                  200

Рівновага на ринку факторів виробництва                       202

 

Рівновага на ринку праці,

де діє досконала конкуренція                      203

Монополія на ринку праці               204

Монопсонія на ринку праці                         205

Двостороння монополія                   207

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .209

Завдання для самостійної роботи                210

 

ТЕМА 12. МОДЕЛІ

ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ . . . .215

Загальна економічна рівновага       215

Взаємодія двох ринків благ 216

Модель загальної економічної рівноваги Вальраса          220

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань .222
Завдання для самостійної роботи    223

ТЕМА 13. СУСПІЛЬНІ БЛАГА     227

Приватні та суспільні блага             227

Ефективність і суспільні блага        229

Особисті уподобання і суспільні блага      231

Суспільний вибір      233

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . .234
Завдання для самостійної роботи    234

 

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ           239

ДОДАТОК А. Визначення типу ринкової структури      297

ДОДАТОК Б. Умовні позначення 308

ДОДАТОК В. Підсумковий тест з курсу «Мікроекономіка» .310 ДОДАТОК Г. Методичні рекомендації до підготовки та

виконання курсової роботи з курсу «Мікроекономіка»   332

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА          347