2.2. Бюджетне обмеження

Бажання споживача безмежні, але доступні споживачеві ринко­ві кошики — це ті, які відповідають його бюджетним обмеженням.

Бюджетна лінія — геометричне місце точок, що характеризу­ють усі такі набори товарів Х та У, на придбання яких за цінами РХ та РУ споживач повністю витрачає свій доход.

Лінія бюджетного обмеження (бюджетна лінія) — це в самому простому випадку пряма:

I = Рх • X + Ру • У, (4.7)

 

де    I — доход споживача;

РХ, РУ — ціни відповідних товарів.

Точки цієї прямої показують набори благ, при купівлі яких виділений доход витрачається повністю (рисунок 4.2).

При позитивній граничній корисності благ споживач завжди вибирає набір, який зображується однією з точок цієї лінії, інакше залишалась б невитраченою частина виділених коштів, на які мож­на було б купити додаткові товари, підвищивши свій добробут.

 

Бюджетна лінія перетинає осі координат в точках X = — і У = —,

які показують максимально можливі кількості благ X та У, що можна купити на даний доход при даних цінах. Нахил бюджетної

             .          .    .      .           .  Рх . .

лінії дорівнює відношенню цін відповідних товарів (відносній

 

 

 


А. х

Рх

Рисунок 4.2. Бюджетна лінія

ціні першого блага). З формальної точки зору це — взята з проти­лежним знаком похідна функції бюджетного обмеження. Дана величина (на рисунку це tga) показує кількість товару У, від якої споживач повинен відмовитись для придбання додаткової оди­ниці товару X.

Чим крутіша бюджетна лінія, тим більше відношення ціни то­вару Х до ціни товару У, і тим більшою кількістю У необхідно по­жертвувати для одержання додаткової одиниці товару Х.

Рх

Бюджетна лінія має від'ємний нахил до горизонтальної осі (  Р ^\

, тому що збільшення купівлі одного блага можливо

тільки за рахунок зменшення купівлі іншого.

При зміні ціни одного товару змінюється нахил бюджетної лінії. При зміні доходу і постійних цінах бюджетна лінія зсу­вається паралельно вгору або вниз.

Розглянемо варіанти поведінки бюджетної лінії. Якщо доход знижується, бюджетна лінія зсунеться вниз і при незмінних цінах буде паралельною попередній лінії АВ (рисунок 4.3 (а)). Спожи­вач зможе купити менше товарів. Якщо доход збільшиться, при постійності цін бюджетна лінія підніметься вище за поперед­ню бюджетну лінію АВ. Купівельна спроможність виросте (рису­нок 4.3 (б)). У випадку, коли доходи і ціни змінюються однаково (пропорційно), то бюджетна лінія залишається незмінною.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


D      В X


В      D X

 

а) б) Рисунок 4.3. Зсув бюджетної лінії внаслідок падіння (а) і зростання (б) доходу споживача

 

За умови зменшення ціни на благо Х або благо У при тому ж доході відповідного блага можна купити більше, тому бюджетна лінія зсувається вправо вгору, змінюючи кут нахилу внаслідок зміни співвідношення цін (рисунок 4.4).

 

 

 

 

 

 

Подпись: В' X

 

 

 

 


YA

А

 

Рисунок 4.4. Зсув бюджетної лінії внаслідок зниження ціни блага Х (а) та блага Y (б)

 

В протилежному випадку, коли ціна на благо Х або благо Y зростає, відповідних благ при незмінному доході можна купити менше, і бюджетна лінія зсувається вліво вниз, змінюючи кут на­хилу (рисунок 4.5).

Таким чином, зміна доходів і цін змінює положення бюджет­ної лінії.


 

 


 

а)


б)