4. Застосування теорії еластичності в податковій політиці держави

Держава втручається в ринкові процеси з метою встановлен­ня бажаної ціни. Цінове регулювання держави може бути прямим чи непрямим. Прикладом прямого цінового регулювання є вста­новлення ціни «стелі» та ціни «підлоги».

Непряме цінове регулювання здійснюється через непряме оподаткування господарюючих суб'єктів.

Розглянемо застосування теорії еластичності на прикладі по­даткової політики держави, а саме — введення непрямого акциз­ного податку.

 

pi p*

p2

 

оТо q

 

Нехай попит є еластичним, держава вводить акцизний пода­ток в розмірі t з кожної одиниці продажу (рисунок 3.10).

Внаслідок введення податку пропозиція скорочується. Лінія пропозиції зсувається вліво, рівноважна ціна росте з P* до рівня Р1, рівноважний обсяг Q* знижується до рівня Q1.

Розмір податку на одиницю продукції дорівнює відрізку |Р1Р2,| де ціна Р2 — ціна, що відповідає новому обсягу Q1 без ура­хування податку, а ціна Р1 — з урахуванням податку.

Площа фігури Р1АВР2 відповідає сумі податкових надходжень у бюджет від всього обсягу продажу Q1. Дані надходження роз­поділяться на дві частини. Перша частина податків виплачується споживачами і відповідає площі фігури Р1АКР*. Друга частина виплачується виробниками і відповідає площі фігури Р*КВР2. Трикутник АВС показує суму втрачених виграшів споживача та

57


виробника — економіка зазнає чистих втрат (dead-weight loss). Трикутник АВС називається трикутником Харберга.

Для розглянутого випадку характерним є те, що виробники сплачують більшу суму податку. Це пов'язано з еластичністю: оскільки попит більш еластичний, ніж пропозиція, основна части­на податкового тягаря лягає на плечі виробника. Якщо більш ела­стичною є пропозиція, більшу частину податку сплачуватимуть покупці (рисунок 3.11).

 

 

 


В ситуації абсолютно еластичного попиту весь податковий тягар лягає на виробника, якщо попит абсолютно нееластич-ний — весь податок сплачує покупець.

 

 

 

Подпись: Рі
Р*= Р2^


 

 

 

 

 

Подпись: Q

 

 

 

 

 

 

 


 

-►

Q

 

a)


6)

 

Рисунок 3.12. Розподіл податкового тягаря в умовах абсолютно еластичного (а) та абсолютно нееластичного (б) попиту

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення поняттю еластичності.

Що показує коефіцієнт цінової еластичності попиту?

Яким чином розмір виручки продавця залежить від величини цінової еластичності попиту?

Що характеризує коефіцієнт еластичності попиту за дохо­дом? Які виділяють товари в залежності від значення цього коефіцієнту?

Назвіть крайні випадки еластичності.

З якою метою розраховується коефіцієнт перехресної елас­тичності попиту?

Приведіть класифікацію товарів в залежності від значення коефіцієнту перехресної еластичності.

Що показує коефіцієнт цінової еластичності пропозиції?

Назвіть чинники, що впливають на еластичність пропозиції.

Яким чином застосовується теорія еластичності в податковій політиці держави?

 

Завдання для самостійної роботи Тести

Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар призво­дить до двопроцентного збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит:

а)         нееластичний;

б)         еластичний;

в)         одиничної еластичності;

г)         абсолютно нееластичний;

д)         абсолютно еластичний.

Якщо літня засуха в Україні спричинить зростання ціни на картоплю та сумарної виручки, одержаної виробниками, тоді крива попиту на картоплю:

а)         нееластична;

б)         абсолютно нееластична;

в)         еластична;

г)         нахилена вліво догори;

д)         абсолютно еластична.

Еластичність попиту за ціною в короткостроковому періоді в порівнянні з довгостроковим:

а)         вища;

б)         нижча;

в)         однакова;

г)         всі відповіді не вірні.

Крива абсолютно нееластичного попиту представляє собою:

а)         вертикальну лінію;

б)         горизонтальну лінію;

в)         криву лінію з від'ємним нахилом;

г)         пряму лінію з від'ємним нахилом;

д)         криву лінію з додатним нахилом.

У випадку, якщо, незважаючи на зміни ціни товару, загаль­на виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

а)         більше 1;

б)         менше 1;

в)         дорівнює 0;

г)         дорівнює 1;

д)         дорівнює нескінченності.

Які з наведених пар товарів є замінниками:

а)         бензин та автомобільні шини;

б)         тенісні м'ячі та кросівки;

в)         мікрохвильові печі та харчові напівфабрикати;

г)         соки та мінеральна вода?

Якщо залежність між обсягом попиту на товар та його ці­ною носить лінійний характер, то вздовж графіка попит являєть­ся:

а)         нееластичним нижче точки одиничної еластичності та ела-
стичним вище неї;

б)         еластичним нижче точки одиничної еластичності та неела-
стичним вище неї;

в)         нееластичним нижче точки одиничної еластичності тільки
лише для товарів вищої якості;

г)         не існує залежності.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом становить 0,5%. Це свідчить про те, що в разі збільшення доходу споживачів на 10% обсяг попиту на даний товар:

а)         збільшиться на 20%;

б)         зменшиться на 20%;

в)         збільшиться на 5%;

г)         зменшиться на 5%.

Цінова еластичність попиту буде вищою:

а)         на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б)         у тих випадках, коли товар не має близьких замінників;

в)         чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;

г)         на товари, які потребують значних бюджетних витрат;

д)         у жодному з перерахованих випадків.

10. Видавництво виявило, що при вихідній ціні 12 грош. од. воно могло б продати 1000 екземплярів книги за тиждень, а після підвищення ціни до 16 грош. од.— 900 екземплярів за тиждень. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

а)         — 0,3;

б)         — 0,37;

в)         — 0,5;

г)         — 1;

д)         — 0,6.

Задачі

Задача 1.


У таблиці 3.2 представлені дані про різні товари.

Р1, Р2 — попередня і нова ціни за одиницю товару; Ці, £12 — попередній і новий обсяги попиту (пропозиції); І2 — попередній і новий рівні доходу споживачів.

На основі наведених даних визначте, який вид еластич­ності можливо визначити для товарів, представлених на кожному ринку.

Розрахуйте коефіцієнти еластичності. Проаналізуйте, яким буде попит на товар з ринку «Зоря» і пропозиція на товар з ринку «Центральний»; до якого виду відноситься товар, представлений на ринку «Яблуко»; якими по відношенню один до одного є товари, представлені на ринку «Нива»?

Задача 2.

Регіональна функція попиту населення на шкарпетки пред­ставлена формулою: (О3 = 9 - Р; функція пропозиції: (О = -6 + 2-Р.

Припустимо, для виробника шкарпеток встановлено пода­ток у розмірі t = 0,2 грош. од./од. Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу до і після встановлення податку. Визначте розмір податкового збору, що поступить до бюджету. Як розподіляється цей податковий збір між споживачами і ви­робниками? Проаналізуйте, якою буде еластичність попиту на шкарпетки, виходячи з розподілу податкового тягаря. Подайте графічну інтерпретацію.

Припустимо, що за кожну продану одиницю товару вироб­ники одержують додатково сі = і грош. од. з держбюджету. Виз­начте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу з врахуван­ням дотації. Подайте графічну ілюстрацію.

Припустимо, що на цей товар встановлено податок, що сплачується продавцем, у розмірі t = 1,5 грош. од./од. Одночасно уряд встановлює фіксовану роздрібну ціну 5 грош. од. Визначте стан ринкової кон'юнктури. Подайте графічну ілюстрацію.

Задача 3.

На ринку бананів встановилася рівновага при Р = 3 та ( = і5. При цьому коефіцієнт прямої еластичності попиту дорівню­вав -0,06, а коефіцієнт прямої еластичності пропозиції +0,і2.

Якою буде ціна бананів, якщо попит на них збільшиться на 10%, а їх пропозиція — на 8%, маючи на увазі припущення, що в межах вказаних змін попиту та пропозиції їх графіки пря­молінійні?

 

Задача 4.

Щомісячно населення 65% своїх доходів витрачає на продо­вольчі товари, 30% — на оплату комунальних послуг, 5% — на одяг.

Припустимо, доходи населення збільшились на і%. Визначте еластичність попиту за доходом на оплату комунальних послуг, якщо відомо, що еластичність попиту за доходом на продовольчі товари дорівнює - і, а на одяг — +9.


Задача 5.

Ринок блага характеризують прямолінійні функції попиту і пропозиції:

Р° = 5 - |а

Ря = 8 + 1 -0. 2

Знайдіть, якою повинна бути податкова ставка продажу оди­ниці блага, щоб загальна виручка продавців була максимальною.