АНОТАЦІЯ

О. Я. Базілінська О. В. Мініна

 Мікроекономіка

За редакцією О. Я. Базілінської 3-тє видання, виправлене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009


УДК 330.101.542(075.8) ББК 65.012я73 Б 17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-1466 від 01.07.2004)

Рецензенти:

Воробйов Є. М. — доктор економічних наук, професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

Зимовець В. Н. — доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки УААН.

 

Базілінська О.Я., Мініна О.В.

Б 17 Мікроекономіка: Навчальний посібник/За ред. Базілінської О. Я. 3-тє вид. випр. — К.: «Центр учбової літератури», 2009. — 352 с.

ISBN 978-966-364-926-9

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Мікроеко­номіка». У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси сучасної ринкової еко­номіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринкової конкуренції та при монополії. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, ма­тематичне моделювання.Теоретичний матеріал супроводжується питаннями для обговорен­ня, тестами та задачами. В кінці книги дається розв'язання наведених тестів та задач.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, ви­кладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.

УДК 330.101.542(075.8) ББК 65.012я73

 

ISBN 978-966-364-926-9


© Базілінська О. Я., Мініна О. В., 2009 © Центр учбової літератури, 2009