2. Еластичність пропозиції

Еластичність пропозиції показує, наскільки зміниться обсяг пропозиції товарів при зміні ціни на один відсоток.

 

де ЛО^ — зміна обсягу пропозиції Л0 = —2 „ 1

 

1П   Р2 - Р

АР — зміна ціни АР = —р—.

Із закону пропозиції (збільшення обсягу пропозиції при збільшенні ціни) випливає, що коефіцієнт еластичності пропо­зиції за ціною буде додатним.

Як і у випадку попиту, коефіцієнт цінової еластичності про­позиції при малих змінах цін можна записати за допомогою похідної:

Ер =^/^ = ^ (3.10)

р   ар / р   о8 ар

Припустимо, що величина пропозиції стала, як, наприклад, у випадку з рибою, що швидко псується. Цю рибу привезено на ри­нок, щоб продати за будь-яку ціну. Це крайній випадок абсолютно нееластичної пропозиції, яку зображують вертикальною кривою пропозиції. Якщо пропозиція абсолютно нееластична, то Е/ = 0.

 

1          1          ►

о 0

Рисунок 3.6. Абсолютно нееластична пропозиція


Припустимо тепер, що незначне зменшення ціни спричинить зниження величини пропозиції до нуля, водночас незначне підви­щення ціни викличе невизначено великі зміни в обсягах пропози­ції. У цьому випадку відношення відсотка зміни величини пропози­ції до відсотка зміни ціни вкрай велике, його зображують горизон­тальною кривою пропозиції. Це крайній випадок безмежно елас­тичної пропозиції. Якщо пропозиція безмежно еластична, то Е/ = оо.

Р

 

Р

 

            ^

Рисунок 3.7. Абсолютно еластична пропозиція

 

Між цими крайніми випадками пропозицію, як і попит, нази­вають еластичною або нееластичною залежно від того, чи відсо­ток зміни кількості більший або менший від відсотка зміни ціни. У випадку одиничної еластичності відсоток збільшення величи­ни пропозиції точно дорівнює відсоткові збільшення ціни.

Для еластичної пропозиції за ціною Ер > 1, для нееластич-ної — Ер < 1.

 

Р


Р

 

 

 


 

кретну зміну ціни товару. Можна сподіватись, що чим більше часу має фірма для пристосування до певної зміни ціни, тим більше змі­ниться обсяг продукції і тим більшою буде еластичність пропозиції.

При аналізі впливу часу на еластичність пропозиції еко­номісти розрізняють найкоротший ринковий період, короткост­роковий і довгостроковий період. Найкоротший ринковий період настільки короткочасний, що виробники не можуть відреагувати на зміни величин попиту та ціни, тобто крива пропозиції буде повністю нееластичною (вертикальною). У короткостроковому періоді виробничі потужності індивідуальних виробників і всієї галузі залишаються незмінними. Проте фірми уже мають час для більш або менш інтенсивного використання своїх потужностей за рахунок варіювання кількістю використовуваних змінних фак­торів виробництва. При цьому еластичність пропозиції буде ви­щою, ніж у попередньому випадку, тобто крива пропозиції буде мати додатний нахил. У довгостроковому періоді, коли є мож­ливість змінювати кількість абсолютно всіх ресурсів, цінова ела­стичність пропозиції буде найвищою.

Особливості виробничого процесу. Якщо виробництво може збільшуватися при зростанні ціни або переключатися на вироб­ництво іншого товару при падінні ціни, тобто якщо виробництво є гнучким, то пропозиція буде еластичною.

Можливість тривалого зберігання і вартість зберігання. Як­що продукція не може довго зберігатися і (або) вартість такого зберігання висока, то еластичність пропозиції буде низькою.