1.1. Еластичність попиту за ціною

На формування попиту на певний товар впливають, насампе­ред, три фактори: ціна на сам товар (еластичність попиту за ціною), ціни на інші товари (перехресна еластичність попиту), доходи покупців (еластичність попиту за доходом).

Еластичність попиту за ціною показує, наскільки зміниться обсяг попиту на благо при зміні його ціни на один відсоток.

 

ДР

де Ерс — коефіцієнт цінової еластичності попиту;

о°- о°

ДЦС — зміна обсягу попиту ДСс0 =   2 р 1 ;

Оі


(3.3)

 

P - P

ЛР — зміна ціни ЛР = —     1

 

Між О, і Р існує зворотна залежність, тому значення ко­ефіцієнту еластичності беруть по модулю.

Формула (3.3) є зручною для використання у випадку лі­нійної функції попиту. Якщо йдеться про криволінійну функцію, зазвичай використовують формулу еластичності в точці, яка ха­рактеризує відносну зміну обсягу попиту при нескінчено малій зміні ціни:

 

сідр ср ,


 

р


_р_ Ср


(3.4)

 

о

 

 


Якщо невелика зміна в ціні приводить до значної зміни в кількості купованої продукції (ЛР <Л£) або ЕРС > 1), то такий попит називається еластичним (рисунок 3.1).

Якщо суттєва зміна в ціні приводить до незначної зміни в кількості покупок (Д£) < ДР ), то такий попит називається не-еластичним. Тобто, якщо 0 < ЕРС<1, то попит нееластичний (ри­сунок 3.2).

Коли відсоткова зміна ціни і наступна зміна кількості купова­ної продукції дорівнюють одна одній по величині (ДР = Д£)), то такий випадок називають одиничною еластичністю (рисунок 3.3), тобто ЕРС= 1.

Існує два крайніх випадки: абсолютна еластичність й абсо­лютна нееластичність попиту (рисунки 3.4, 3.5).

Якщо найменше зниження ціни спонукає покупців збільшу­вати покупки від нуля до границі своїх можливостей, то такий попит є абсолютно еластичним.

 


р

 

Рисунок 3.4. Абсолютно еластичний попит

 

Якщо кількість блага, що користується попитом, не зміню­ється від того, скільки цей товар коштує, то попит є абсолютно нееластичним. Такий попит існує на життєво необхідні ліки.

Р

 

Рисунок 3.5. Абсолютно нееластичний попит

 

Аналіз еластичності попиту має велике значення при роз­робці цінової політики підприємства, оскільки існує залежність між ціновою еластичністю попиту та виручкою виробника.

Еластичний попит (ЕРС> 1). Якщо попит еластичний, змен­шення ціни призведе до збільшення загальної виручки, тому що навіть за меншої ціни, що сплачується за одиницю продукції, приріст продажу виявляється більш ніж достатнім для компен­сації втрат від зниження ціни. Правильним є і зворотне: при ела­стичному попиті збільшення ціни приведе до зменшення загаль­ної виручки.

Таким чином, якщо попит еластичний, зміна ціни викликає зміну загальної виручки в протилежному напрямку.

Нееластичний попит (ЕРС < 1). Якщо попит нееластичний, зменшення ціни приведе до зменшення загальної виручки. Роз­ширення продажу виявляється недостатнім для компенсації зни­ження виручки, одержаної з одиниці продукції, і в результаті за­гальна виручка зменшується. Зворотне твердження також вірне.

Таким чином, якщо попит нееластичний, зменшення ціни викликає зміну виручки в тому ж напрямку.

Одинична еластичність (ЕРС = 1). Збільшення або зменшен­ня ціни залишить загальну виручку незмінною.

Спостерігається залежність між еластичністю і ціновими інтервалами кривих попиту. Еластичність варіюється в залеж­ності від вибраного цінового інтервалу. Для кривих попиту за­звичай еластичність виявляється більш значної у верхньому лівому куті графіку порівняно з правим нижнім. Це арифметич­на властивість одиниць виміру еластичності. Це пов'язано з первісною кількістю і ціною, від яких ведеться підрахунок.

Слід зазначити, що зовнішній вигляд графіка не може слугу­вати надійною підставою для висновків щодо еластичності попи­ту. Нахил кривої попиту залежить від абсолютних змін ціни і кількості продукції, тоді як теорія еластичності має справу з відсотковими змінами ціни і кількості.

Еластичність визначається на заданому інтервалі. Визначен­ня її на деякому іншому інтервалі може бути таким же або зміни­тися в залежності від функції попиту.

У випадку лінійної кривої попиту відсоткові зміни цін і кількості попиту в границях окремих інтервалів неоднакові на всій прямій, що відображує попит. Еластичність змінюється по мірі руху вниз по кривій.

Крива попиту може бути представлена нелінійно, тобто мати та­ку форму, що еластичність буде постійною на будь-якому довільно взятому інтервалі. Це буде крива попиту постійної еластичності.

Чинники, що впливають на еластичність попиту по ціні:

Якщо товар має багато товарів-замінників, попит на такий товар буде еластичним.

На коротких проміжках часу попит є менш еластичним, то­му що в тривалий проміжок часу існує можливість поміняти спо­живчий кошик, налагодити виробництво товарів-замінників, або пристосувати смаки до споживання інших товарів.

Значимість товару для споживача (попит на товар першої необхідності зазвичай є нееластичним, попит на предмети розко­ші звичайно еластичний).

Питома вага в доході споживача. Чим більше місце займає товар в бюджеті споживача, за інших однакових умов, тим вища еластичність попиту на нього.