1. Еластичність попиту

Щоб адекватно реагувати на зміну ринкової ситуації, вироб­ник повинен вміти оцінити попит на товар в поточному моменті і на перспективу.

Існує попит практично постійний, наприклад, на хліб, молоко та інші життєво необхідні товари, а є попит зароджуючийся, що спостерігається при випуску нового продукту.

На попит впливає також ступінь насиченості. Якщо на ринку з'явився новий продукт, то попит випереджує пропозицію. Але по мірі задоволення потреби покупців, попит на товар наси­чується, обсяг виробництва починає відповідати попиту, а іноді й перевищувати його.

На поведінку попиту споживачів впливає багато факторів, і при їх зміні ступінь чутливості споживачів до цих змін буде різним.

Міра чутливості однієї величини до змін іншої називається еластичністю. Вона показує, наскільки зміниться один еко­номічний показник при зміні іншого на одиницю.

Еластичність функції у = г(х) показує відносну зміну значен­ня функції у в розрахунку на одиницю відносної зміни аргумен­ту x. Якщо еластичність змінної у по змінній x позначити єх(у), то, використовуючи визначення еластичності, одержуємо:

Ау Ах   Ау  х (31)

Єх(у)= —: — = -г^- • (3.1) у    х     Ах у

Враховуючи, що при Лх^ 0 lim — = —, (тобто, при малих

Лх dx

приростах аргументу відношення приросту Лу і Лх наближається до похідної y по x), маємо:

вх(у)=^ ■ ^ = f' (х) • ^ = f' (x): * = f' (x):^» (3.2)
dx y     y          x          x A(f)

Якщо f(x) вважати загальною (сукупною) величиною (як, на­Лу

приклад, загальна або сукупна виручка), то M (f) = — —

zax

відповідна їй гранична величина (наприклад, гранична виручка, або додаткова виручка Лу від додаткової одиниці Лх), а A(f) — се­редня величина (середня виручка, або виручка в середньому на

у

одиницю х, яка дорівнює — , в нашому прикладі це — ціна).

x

Отже, еластичність функції дорівнює відношенню граничної і се­редньої величин.