5. Дефіцит та надлишок на ринку

Коли в процес ринкового ціноутворення втручається держа­ва, виникає відхилення цін від рівноважного рівня. Можливі два випадки:

запровадження ціни «стелі» (Рс) — нижньої межі, коли ціна нижча за ціну рівноваги. В цьому випадку на ринку виникає дефіцит — ситуація, при якій попит не покривається наявною пропозицією (рисунок 2.17 (а));

запровадження ціни «підлоги» (Рп) — верхньої межі, коли ціна вища за ціну рівноваги. Як наслідок, на ринку виникає надлишок — ситуація, при якій пропозиція перевищує попит (рисунок 2.17 (б)).

Надлишкова пропозиція, або надлишки продукції, що виника­ють при цінах, вищих за рівноважну, будуть спонукати конкурую­чих один з одним продавців знижувати ціни, щоб позбавитись від надлишкових запасів. Падаючі ціни будуть: 1) підказувати фірмам, що необхідно скоротити ресурси, витрачені на виробництво даної продукції та 2) залучать на ринок додаткових споживачів.

Надлишковий попит, або дефіцит, супроводжуючий ціни, нижчі за ціну рівноваги, свідчить про те, що покупцям необхідно платити більш високу ціну, щоб не залишитись без блага. Зроста-


 

 

 

 

 

 

 

 

 


0вп0* О

 

а


б

 

Рисунок 2.17. Наслідки впровадження ціни «стелі» (а) і ціни «підлоги» (б)

юча ціна буде: 1) спонукати фірми до перерозподілу ресурсів на користь виробництва даного блага та 2) витісняти деяких спожи­вачів з ринку.

Ринок елімінує дефіцит у короткий період через підвищення цін, а в довгий період — шляхом розширення виробництва.

 

 


Держава може бути зацікавленою в тому, щоб не допускати підвищення ціни (рисунок 2.18).

Нехай первісний стан ринку характеризується початковою лінією пропозиції Бь лінією попиту Б1; точкою рівноваги

Зростання доходів веде до зсуву лінії попиту від Б1 до Б2, тоді Р1 підвищується до Р2. Уряд блокує ціни, фіксуючи Р1 як стабільну ціну. Тоді попит зростає з £)2 до 0_з. Виробники могли б задовольнити цей попит лише за ціною Р3.

Щоб не допустити дефіциту в розмірі |0103| при ціні Р1, уряд встановлює дотацію в сумі V і лінія пропозиції Б1 зсувається вправо до Б2. Обсяг 03 — це обсяг, що відповідає повному викори­станню виробничих потужностей.

Подальше зростання доходів супроводжується зсувом Б2 до Б3, точка рівноваги переміщується в Е3, де ціна дорівнює Р3. Уряд продовжує блокувати ціну на рівні Р1, тоді попит зростає до О Але збільшення пропозиції неможливо, тому що 03 відповідає повному використанню виробничих потужностей, отже немає сенсу і в субсидіях більше ніж V. В результаті виникає дефіцит

в розмірі |0304|.

Як наслідок — розподіл в економіці набуває випадкового ха­рактеру, розвивається чорний ринок, впроваджується раціону­вання (талони, картки).

 

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення таким поняттям: попит, обсяг попиту. В чо­му різниця між цими двома поняттями? Як побудувати криву попиту?

В чому різниця між поняттями пропозиція та обсяг пропо­зиції? Правила побудови кривої пропозиції.

Які чинники викликають зміну обсягу попиту? Що при цьо­му відбувається на графіку кривої попиту?

В яких випадках змінюється попит? Як при цьому змінюється графік попиту?

Які чинники викликають зміну обсягу пропозиції? Що при цьому відбувається на графіку кривої пропозиції?

За яких умов змінюється пропозиція? Що відбувається з кри­вою пропозиції?

Що таке ринкова рівновага? Які умови її встановлення?

Назвіть закони ринкового ціноутворення.

Як визначається величина надлишкового попиту?

Як визначається величина надлишкової пропозиції?

Дайте визначення поняттям ціни «підлоги» і «стелі».

Завдання для самостійної роботи Тести

Виходячи з піраміди потреб по Маслоу, основними потре­бами людини можна вважати:

а)         потреби в самореалізації;

б)         потреби в спілкуванні;

в)         фізіологічні потреби;
д) соціальні.

Ринковий попит не відчуває впливу:

а)         прибутків споживачів;

б)         цін на взаємозалежні товари;

в)         цін на ресурси;

г)         чисельності покупців.

Які з наведених нижче товарів є товарами-замінниками:

а)         фотоапарат і фотоплівка;

б)         олія і маргарин;

в)         телевізор і телефон;

г)         одяг і їжа?

Які з факторів не приведуть до зміщення кривої попиту на морозиво:

а)         дуже спекотне літо;

б)         падіння цін на молоко;

в)         збільшення чисельності населення країни;

г)         початок зими;

д)         всі фактори приведуть до зміщення кривої попиту?

Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється:

а)         у зростанні пропозиції;

б)         у зниженні пропозиції;

в)         у зростанні обсягу пропозиції;

г)         у падінні обсягу пропозиції.

Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснен­ня координуючої ролі ціни:

а)         на товарному ринку;

б)         на ринку ресурсів;

в)         на валютному ринку;

г)         на будь-якому ринку.

Ринок товарів і послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції;

б)         ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

в)         рівень технології змінюється поступово;

г)         обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:

а)         з'являються надлишки товарів;

б)         виникає дефіцит товарів;

в)         формується ринок покупця;

г)         падає ціна ресурсів.

Якщо відбувається падіння споживання меду серед міського населення, а ціна цього продукту збільшується вдвічі, то це можна пояснити тим, що:

а)         попит на мед виріс;

б)         одночасно зменшився попит на мед і його пропозиція;

в)         крива пропозиції меду являється вертикальною;

г)         пропозиція меду збільшилась.

10.       Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на пер-
ший викликає:

а)         падіння попиту на другий товар;

б)         зростання попиту на другий товар;

в)         збільшення обсягу попиту на другий товар;

г)         падіння обсягу попиту на другий товар.

 

Задачі

Задача 1.


В наведеній таблиці 2.2 представлені дані щодо ціни та об­сягів попиту і пропозиції на регіональному ринку моркви.

Побудуйте криві попиту і пропозиції моркви на регіональ­ному ринку.

Визначте рівноважні значення ціни та обсягу.

Визначте, що характеризує ринок, якщо Р = 1.

Визначте, що характеризує ринок, якщо Р = 3.

Задача 2.

При купівлі пральних порошків домогосподарки зазвичай вва­жають порошок «Gala» і «Rex» гарними замінниками один одного. Функція попиту на порошок «Gala» має вигляд QGD = 10 • PR - PG, а функція його пропозиції — QGS = 11 + 1,5 • PG + 3 • PR, де PG, PR — відповідно ціни порошків «Gala» і «Rex».

При яких цінах на дані миючі засоби обсяги попиту і пропо­зиції порошку «Gala» дорівнюватимуть 20 коробок?

Задача 3.

На місцевому ринку функція попиту на радіоприймачі має вигляд: QD = 100 - Pt, а функція їх пропозиції — QS = 0,5 • Pt -1 - 15, де t = 0, 1,    6 — дні тижня від неділі до суботи.

1.         Визначити рівноважну ціну радіоприймачів. Які ціни на
радіоприймачі будуть по дням тижня, якщо у неділю на ринку бу-
ла рівноважна ціна, а в понеділок попит виріс таким чином, що
при кожному значенні ціни купували на 10 радіоприймачів
більше?

2.         Представити рішення графічно.
Задача 4.

Регіональний ринок косметичної продукції представлений трьома продавцями і трьома покупцями шампунів. Відомі функції пропозиції по ціні продавців:

Qf = 2-P - 10; QS = P - 16; QS = 6-P - 50

 

і функції попиту по ціні покупців:

QP= 50 - 3-P; QD= 8 - 0,5P; Q^= 15 - 3-P.

Визначте ціну рівноваги і обсяг угоди кожного учасника торгівлі на регіональному ринку косметичної продукції.

Представте рішення задачі графічно.


Задача 5.

Ринок високоякісних шпалер у Гомельській області опи­сується функціями Оу = 45 - 0,5 • Р, Ог5 = Р - 11, а в Чернігівській області — ОЧс = 130 - Р, ОЧ5= Р - 13.

Визначте рівновагу на ринку шпалер в Гомельській області та в Чернігівській області. Якими будуть надлишки виробників і споживачів на цих ринках?

Якою буде рівновага в результаті створення загального ринку шпалер в Гомельській і Чернігівській областях? Як змі­няться при цьому надлишки виробників і споживачів в кожній з областей?