3. Ринкова рівновага

Якщо при даній кількості товару (У максимальна ціна, по якій собі можуть дозволити придбати його покупці (ціна по­питу Рс), співпаде з ціною, мінімально прийнятною для про­давців (ціною пропозиції Ря), то буде встановлена на даному рин­ку єдина стійка рівноважна ціна Р*, по якій буде продаватися і ку­пуватися рівноважна кількість товару ((* (рисунок 2.6).

30


В аналітичному вигляді, використовуючи обернені функції попиту і пропозиції, це можна записати так:

 

PD(Q,) = ПСГ) = P,(Q,).


(2.7)

 

рі

 

 

 

 

 


 

 

Закони ринкового ціноутворення:

Р

 

 


Ціна наближається до такого рівня, при якому попит дорівнює пропозиції.

Якщо під впливом нецінових чинників відбудеться підви­щення попиту при незмінній пропозиції або скорочення пропо­зиції при незмінному попиті, то ціна зросте (рисунки 2.7; 2.8). Як­що навпаки — то ціна впаде.

Головні причини і напрями зсуву кривих DтаS наведені в таблиці 2.1.

Спостерігаються також складні випадки в зміні попиту і про­позиції, наприклад, коли пропозиція і попит змінюються в проти­лежних напрямках.

І           и          „

 

 


Припустимо, що пропозиція збільшується, а попит скорочуєть­ся. В цьому прикладі сполучаються два ефекти зниження ціни, які дають більше зниження ціни, ніж при дії одного з ефектів (рисунок 2.9). Напрямок зміни рівноважної кількості блага залежить від відносних параметрів зміни пропозиції і попиту (якщо пропозиція більша за попит, то рівноважна кількість збільшується і навпаки).

У випадку, коли пропозиція скорочується, а попит зростає, та­кож спостерігаються два ефекти підвищення ціни. Якщо падіння пропозиції більше, ніж зростання попиту, рівноважна кількість блага виявиться меншою, ніж вона була спочатку (рисунок 2.10).

І           и          „

 

 


 

Можливі також ситуації, коли пропозиція і попит змінюють­ся в одному і тому ж напрямі. Спочатку припустимо, що і попит і пропозиція збільшуються. Щоб визначити зміну рівноважної ціни, необхідно порівняти два ефекти: ефект зниження ціни в ре­зультаті збільшення пропозиції та ефект підвищення ціни внаслі­док збільшення попиту. Якщо масштаб першого ефекту більший за масштаб другого, то ціна знизиться. Рівноважна кількість однозначно зросте (рисунок 2.11).


-1         !           ►

02        Оі о

 

 


Розглянемо одночасне зменшення пропозиції і попиту. Коли масштаби зменшення пропозиції більші за масштаби скорочення попиту, рівноважна ціна зростає. Коли ситуація протилежна, рівноважна ціна знижується. Рівноважна кількість блага одно­значно зменшується (рисунок 2.12).

 

 


Відбуваються також особливі випадки, коли зменшення по­питу і пропозиції з однієї сторони, або збільшення попиту і про­позиції — з іншої, повністю нейтралізують один одного (рисунок 2.13). В обох випадках кінцевий вплив на рівноважну ціну вияв­ляється нульовим, а рівноважна кількість змінюється в бік зміни попиту і пропозиції.


Існують також випадки, коли не діє закон пропозиції: при зро­станні цін на певні товари спостерігається зростання попиту за­мість очікуваного зменшення. Вперше на цю групу товарів звер­нув увагу англійський економіст Роберт Гіффен (1837-1910 рр.). Ці товари одержали назву благ нижчого порядку (рисунок 2.14).

 

 

 


Кількість блага повинна була б скоротитись з (О до £)2, але по­пит виріс з О1 до О_3.

Наявність галузевих функцій попиту і пропозиції не гарантує існування галузевої рівноваги. Можна розглянути дві такі ситуації:

Відсутність згоди за ціною. Це ситуація, коли виробники згодні поставити на ринок товар, а споживачі згодні його купити, але не знаходиться згоди між ними з приводу ціни (навко­лосвітня подорож на космічному кораблі) (рисунок 2.15 (а)).

Відсутність згоди з приводу обсягу продажу (в невеликих насе­лених пунктах відсутні вищі навчальні заклади) (рисунок 2.15 (б)).

 

Подпись:  Подпись:  Подпись:  8

 

В


 

 

В


 

8

і

 

 

а б

Рисунок 2.15. Відсутність згоди за ціною (а) та з приводу обсягу продажу (б)