1.3. Основні фактори, що впливають на якість продукції

 

До основних факторів, що впливають на якість продукції, відносять:

виробничі (сировина, матеріали, комплектуючі вироби, уста­ткування, інструменти, технології);

людські (професійні навички і знання, організованість і дис­циплінованість працівників);

економічні (ефективні системи матеріального і морального стимулювання, визначення оптимальної собівартості).

На якість впливають різні фактори на всіх основних стадіях життєвого циклу продукції: при проектуванні, у процесі вироб­ництва й експлуатації.

На проектно-конструкторському етапі основними факто­рами є: ретельне маркетингове дослідження передбачуваних виробів, глибока передпроектна розробка продукції, техніко-екологічне обґрунтування продукції та експлуатаційних харак­теристик, використання стандартизованих та уніфікованих де­талей, вузлів, скорочення паливних і паливно-мастильних матеріалів на одиницю виробу і т.д.

На виробничому етапі до основних факторів можна віднести: рівень технічного переозброєння і реконструкції підприємств, комплексну автоматизацію і механізацію процесів, стандарти­зацію та уніфікацію, ефективний вхідний контроль сировини та матеріалів і т.д.

На стадії експлуатації вирішальними факторами будуть: су­воре дотримання режимів використання, передбачених техніч­ною документацією; максимальне завантаження з урахуванням номінальної потужності і т.д.

Усі перелічені фактори діють в певних умовах. До них мож­на віднести форми організації праці, виробничих процесів і т.д. Для досягнення оптимального рівня якості продукції варто до­могтися найбільш прийнятного співвідношення між факторами та умовами, що впливають на якість.

Фактори, що впливають на якість продукції, поділяються на:

-           об'єктивні (технічний рівень виробництва, устаткування, ор­ганізаційна підготовка виробництва, рівень технології та ін.);

- суб'єктивні (особиста зацікавленість у результатах праці, рі­вень освіти, професійна майстерність та ін.).

 

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Обґрунтуйте роль якості в умовах ринкової економіки.

Наведіть основні визначення терміну «якість». У чому по­лягає сутність розуміння їх основних аспектів?

Дайте класифікацію показників якості продукції та послуг за найважливішими класифікаційними ознаками.

Опишіть основні фактори, що впливають на якість.

Чи однаковий підхід до якості з точки зору виробника і споживача?

У чому полягає зміст «правила 10-кратних витрат»?

Що входить у поняття «продукція»?

Яка частка браку в іноземних компаніях?

 

Тести

 

1.         Уявлення про якість засноване на:

а)         вимогах і побажаннях споживачів;

б)         принципах діяльності виробників;

в)         законодавчих вимогах держави.

2.         Цінність продукції для виробника це:

а)         максимально можлива ціна продукції;

б)         відсутність перешкод для продажу продукції;

в)         висока якість продукції.

3.         Цінність продукції для споживача це:

а)         низька ціна без урахування якості продукції;

б)         висока якість без урахування вартості продукції;

в)         розумне поєднання ціни і якості.

4.         Термін «продукція» включає:

а)         послуги;

б)         устаткування;

в)         матеріали, що переробляються;

г)         програмне забезпечення;

д)         комбінації з перерахованого вище.

Терміни і поняття

 

Керування

Якість

Продукція

Показники якості, що характеризують властивості продукції Показники якості, що характеризують спосіб вираження Показники якості, що характеризують кількісні властивості Показники якості, що характеризують ступінь застосування для оцінки Фактор

Фактори якості

Фактори проектно-конструкторського етапу

Фактори виробничого етапу

Фактори стадії експлуатації

Об'єктивні фактори

Суб'єктивні фактори

Визначальний показник якості

 

Література до розділу 1

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред. О.П. Глудкина. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.

Гегель. Энциклопедия философских наук, ч. 90. - М., 1974.

Исикава К. Японские методы управления качеством. - М.: Экономика, 1988. - 215 с.

Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспективы управления качеством / Под ред. Дж.Джурана: Пер. с англ. - В 3-х томах. - М.: РИА «Стандарты и качест­во».- 2004.

Мазур И.И. Управление качеством: Учеб. пособие для студе­нтов вузов. - 2-е изд. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро / Под общ. ред. И.И. Мазура. - М.: Омега-Л, 2005. - 400 с.

Международный стандарт ІБО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. - 2000 -12-15. ІБО

- 2000.


Момот А.И., Поляков М.Я. Стратегия развития - качество // Материалы региональной научно-практической конферен­ции «Стратегия управления социально-экономическим раз­витием региона на период до 2010 года». - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1999. - С. 29-35.

Роберт Хойер, Брук Хойер. Что такое качество? // Стандар­ты и качество. - 2002.- №3. - С. 101.