ДОДАТОК 8

Таблиця 4

Відповідність між ISO 14001:1996 та ISO 9001:2000

 

ISO 14001:1996

ISO 9001:2000

1                          2

3                       4

Вступ

 

0.1 0.2 0.3 0.4

Вступ

Загальні положення Підхід з позицій процесу Відносини з ISO 9004 Сумісність з іншими системами менеджменту

Область застосування

1

1

1.1

1.2

Область застосування

Загальні положення Застосування

Нормативні посилання

2

2

Нормативне посилання

Визначення

3

3

Терміни і визначення

Вимоги до системи менеджменту навколишнього середовища

4

4

Система менеджменту якості

Загальні вимоги

4.1

4.1

Загальні вимоги

 

 

5.5

Відповідальність, повнова­ження і зв'язок

 

 

5.5.1

Відповідальність і повнова­ження

Екологічна політика

4.2

5.1 5.3 8.5

Зобов'язання керівництва Політика в області якості Удосконалення

Планування                               4.3   15.4   |Планування

Екологічні аспекти

4.3.1

5.2

7.2.1 7.2.2

Орієнтація на споживача Визначення вимог до продук­ту

Аналіз вимог до продукту

Законодавчі та інші вимоги

4.3.2

5.2 7.2.1

Орієнтація на споживача Визначення вимог до продукту

Цілі і завдання

4.3.3

5.4.1

Цілі в області якості

Програма керування навколишнім середовищем

4.3.4

5.4.2 8.5.1

Планування системи менедж­менту якості

Безперервне удосконалення

Впровадження і функціонування

4.4

7

7.1

Створення продукту

Планування створення продукту

Організаційна структура і відпові­дальність

4.4.1

5

5.1

Відповідальність керівництва

 

 

5.5.1 5.5.2 6

6.1 6.2 6.2.1

6.3 6.4

Зобов'язання керівництва Відповідальність і повнова­ження

Представник керівництва Керування ресурсами

Забезпечення ресурсами Персонал

Загальні положення Інфраструктура Робоче середовище

Навчання, поінформованість і компетентність

4.4.2

6.2.2

Компетентність, поінформо­ваність і навчання

Зв'язок

4.4.3

5.5.3 7.2.3

Внутрішній зв'язок Зв'язок зі споживачем

Документація системи менеджме­нту навколишнього середовища

4.4.4

4.2

4.2.1

4.2.2

Вимоги до документації Загальні положення Керівництво з якості

Керування документацією

4.4.5

4.2.3

Керування документацією

Керування операціями

4.4.6

7

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3 7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4 7.3.5 7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

Створення продукту

Планування створення проду­кту

Процеси, пов'язані зі спожи­вачем

Визначення вимог до продук­ту

Аналіз вимог до продукту

Проектування і розробка Планування проектування і розробки

Вхідні дані проектування і розробки

Вихідні дані проектування і розробки

Аналіз проекту і розробки Перевірка проекту і розробки Затвердження проекту і роз­робки

Керування змінами при проек­туванні і розробці Закупівлі Процес закупівель Інформація про закупівлі Перевірка закупленого продукту

 

 

 

Здійснення виробництва і по-

 

 

7.5

слуг

 

 

 

Керування процесами вироб-

 

 

7.5.1

ництва і надання послуг

 

 

 

Атестація процесів виробниц-

 

 

7.5.2

тва і послуг

 

 

 

Ідентифікація і простежува-

 

 

7.5.3

ність

 

 

 

Власність споживача

 

 

7.5.4

7.5.5

Схоронність продукту

Керування операціями

4.4.6

7

Створення продукту

 

 

7.1

Планування створення проду-

 

 

 

кту

 

 

7.2

Процеси, пов'язані зі спожи-

 

 

 

вачем

 

 

7.2.1

Визначення вимог до продук-

 

 

 

ту

 

 

7.2.2

Аналіз вимог

 

 

 

до продукту

 

 

7.3

Проектування і розробка

 

 

7.3.1

Планування проектування і

 

 

 

розробки

 

 

7.3.2

Вхідні дані проектування і

 

 

 

розробки

 

 

7.3.3

Вихідні дані проектування і

 

 

 

розробки

 

 

7.3.4

Аналіз проекту і розробки

 

 

7.3.5

Перевірка проекту і розробки

 

 

7.3.6

Затвердження проекту і роз-

 

 

 

робки

 

 

7.3.7

Керування змінами при проек-

 

 

 

туванні і розробці

 

 

7.4

Закупівлі

 

 

7.4.1

Процес закупівель

 

 

7.4.2

Інформація про закупівлі

 

 

7.4.3

Перевірка закупленого проду-

 

 

 

кту

 

 

7.5

Здійснення виробництва і по-

 

 

 

слуг

 

 

7.5.1

Керування процесами вироб-

 

 

 

ництва і надання послуг

 

 

7.5.2

Атестація процесів виробниц-

 

 

 

тва і послуг

 

 

7.5.3

Ідентифікація і простежуваність


 

 

 

7.5.4 7.5.5

Власність споживача Схоронність продукту

Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них

4.4.7

8.3

Керування невідповідним продуктом

Перевірки і коригувальні дії

4.5

8

Виміри, аналіз та удоскона­лення

Моніторинг і вимірювання

4.5.1

7.6

8.1 8.2

8.2.1

8.2.3 8.2.4 8.4

Керування устаткуванням для моніторингу і вимірювання Загальні положення Моніторинг і вимірювання Задоволення споживача Моніторинг і вимірювання процесів

Моніторинг і вимірювання

продукту

Аналіз даних

Невідповідність, коригуючі і попе­реджувальні дії

4.5.2

8.3

8.5.2

8.5.3

Керування невідповідним продуктом Коригувальні дії Попереджувальні дії

Зареєстровані дані

4.5.3

4.2.4

Керування протоколами якості

Аудит системи менеджменту на­вколишнього середовища

4.5.4

8.2.2

Внутрішній аудит

Аналіз з боку керівництва

4.6

5.6

5.6.1 5.6.2 5.6.3

Аналіз з боку керівництва Загальні положення Вхідні дані для аналізу Вихідні дані аналізу