ДОДАТКИ ДОДАТОК 1 Хартія Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи стійкого розвитку

 

1.         Пріоритети корпорації

Визнавати управління навколишнім середовищем одним із найвищих пріоритетів корпорації і як вирішальний фактор стій­кого розвитку; визначати політику, програми і правила здійснен­ня діяльності, розумно ставлячись до екологічних проблем.

 

2.         Комплексне управління

Інтегрувати політику, програми і правила в кожний вид під­приємницької діяльності як суттєво важливі елементи управ­ління у всіх його функціях.

 

3.         Процес удосконалення

Постійно удосконалювати політику, програми й екологічні характеристики, враховуючи технічні досягнення, наукове ро­зуміння, потреби споживачів і очікування суспільства, виходячи з правових норм як відправної крапки, а також застосовувати екологічні критерії в міжнародному масштабі.

 

4.         Навчання працівників

Навчати, готувати і спонукати працівників діяти, усвідом­люючи особисту відповідальність за навколишнє середовище.

 

5.         Попереднє оцінювання

Оцінювати можливі впливи на навколишнє середовище, перш ніж починати нову діяльність або проект, а також перед демонтажем виробничого об'єкта чи залишенням його місцезна­ходження після припинення експлуатації.

 

6.         Продукція або послуги

Розробляти і поставляти продукцію або послуги, які не ма­ють шкідливого впливу на навколишнє середовище, які є безпе­чними в сфері передбаченого застосування й ефективними щодо

300


споживання енергії та природних ресурсів, а також такі, відходи від яких можуть бути рециркульовані, повторно використані або безпечно захоронені.

 

7. Консультування замовників

Консультувати і, де це доцільно, навчати замовників, торго­вельні організації і громадськість правилам безпечного викори­стання, транспортування, складування й утилізації продукції та застосовувати такий підхід до надання послуг.

 

7. Устаткування і роботи

Розробляти, проектувати й експлуатувати устаткування та виконувати роботи, враховуючи необхідність ефективного ви­користання енергії і матеріалів, більш повного використання непоновлюваних ресурсів, мінімізації несприятливих впливів на навколишнє середовище відходів, а також необхідність безпеч­ного і відповідального захоронення відходів, які не підлягають утилізації.

 

9.         Дослідження

Проводити або підтримувати дослідження впливів на навко­лишнє середовище сировини, матеріалів, продукції, процесів, викидів і відходів, пов'язаних з діяльністю підприємства, а та­кож дослідження способів їх мінімізації.

 

10.       Попереджувальний підхід

Модифікувати згідно з досягненнями наукового і технічного прогресу виробництво, маркетинг, використання продукції, по­слуг або іншу діяльність для того, щоб запобігти серйозній або необоротній екологічній деградації.

 

11.       Підрядники і постачальники

Сприяти прийняттю цих принципів підрядниками, які діють від імені підприємства, заохочуючи їх і вимагаючи, де це дореч­но, поліпшення їхніх методів роботи для того, щоб погодити їх з методами роботи підприємств, а також спонукати постачальни­ків до більш широкого прийняття цих принципів.


12.       Аварійна готовність

Розробляти і підтримувати у всіх випадках існування значної небезпеки плани готовності до аварійної ситуації спільно з ава­рійними службами, відповідними органами влади і локальними співдружностями, визнаючи потенційну можливість поширення негативних екологічних впливів за межі окремих територій.

 

13.       Поширення технологій

Сприяти поширенню екологічно безпечних технологій і ме­тодів управління в промисловому і громадському секторах.

 

14.       Внесок у досягнення загального результату

Брати участь у розвитку державної політики і ділової актив­ності, виконанні урядових і неурядових програм та освітніх іні­ціатив, що поліпшуватиме екологічну поінформованість і охорону навколишнього середовища.

 

15.       Відкритість

Створювати сприятливі умови для розуміння зацікавленості та потреб, а також для діалогу з працівниками і громадськістю, попереджуючи і реагуючи на їхнє занепокоєння щодо потенцій­ної небезпеки і впливів на навколишнє середовище робіт, про­дукції, відходів або послуг, у тому числі небезпеки і впливів, що мають міжтериторіальний або глобальний характер.

 

16.       Відповідність і звітність

Вимірювати екологічні характеристики, проводити регулярні екологічні аудити та оцінювання відповідності внутрішньофір-мовим вимогам, правовим нормам і цим принципам, а також пе­ріодично надавати відповідну інформацію раді директорів, акціонерам, працівникам, органам влади і громадськості.

ЗАЯВА

 

У К Р А Ї Н А

Закрите акціонерне товариство «Донецько-Курахівський машинобудівний завод»

З А Я В А

про політику в області якості

 

Метою діяльності ЗАТ «Донецько-Курахівський машинобудівний завод» є задоволення потреб споживачів щодо якості продукції, яка по­ставляється, власних працівників та акціонерів і забезпечення розви­тку виробництва фінансовими і матеріальними ресурсами.

Цілі досягаються вирішенням таких ключових завдань:

одержання максимального прибутку на вкладений капітал в умо­вах ринкової економіки;

забезпечення пріоритету зростання якості продукції по відно­шенні до зростання цін на неї.

Своєю діяльністю ЗАТ «Д-КМЗ» прагне сформувати у споживача довіру до продукції заводу і перейти до довгострокового партнерства.

Політика базується на концепції постійного удосконалення систе­ми управління якістю. Прагнення до постійного підвищення якості продукції та якості роботи забезпечується:

-           використанням ефективних механізмів керування матеріально-

технічним постачанням;

застосуванням сучасних високоефективних технологій виготов­лення продукції;

атестацією персоналу і засобів вимірювальної техніки;

контролем якості сировини, що надходить, матеріалів і готової

продукції.

Керівництво ЗАТ «Д-КМЗ» зобов'язується докласти всіх зусиль для того, щоб кожний працівник, підрозділ особистою і колективною працею брали участь у реалізації політики в області якості, виготов­ленні виробів, що відповідають зростаючим вимогам споживачів, за­безпечуючи економічне процвітання заводу і власне благополуччя.

 

Директор        А.Г. Карапетов


У К Р А Ї Н А