12.3. Практика присудження нагород за якість в Україні

 

Національний конкурс якості. В Україні національна нагоро­да за якість заснована в 1996 році. Вона присуджується щорічно за підсумками національних конкурсів якості, під егідою Націо­нальної Ради з питань якості при Президенті України [1].

Для організації конкурсу створена Центральна конкурсна комісія (ЦКК) і Експертно-методичний центр (ЕМЦ). До складу ЦКК входять уповноважені представники центральних органів виконавчої влади, усеукраїнських громадських організацій, за­собів масової інформації. Експертно-методичний центр виконує практичну роботу з оцінки підприємств і організацій - учасни­ків конкурсу.

Підприємства, які подають заявки на конкурс, готують мате­ріали, в яких описують свою діяльність відповідно до критеріїв Європейської моделі ділової досконалості. Експерти ЕМЦ ана­лізують і оцінюють їх, і за результатами оцінки ЦКК визначає кращі підприємства - фіналістів конкурсу.

Експерти ЕМЦ для перевірки вірогідності представлених матеріалів і оцінки реального загального рівня досконалості ви­їжджають на підприємства-фіналісти. За результатами цих ві­зитів ЦКК визначає кращих у кожній номінації - переможців і лауреатів конкурсу.

В Україні при присудженні Національної нагороди за якість за основу прийнята Європейська модель ділової досконалості (ЄМДД).

Конкурс проводиться в двох номінаціях: «Великі підприємст­ва» (більше 250 чоловік) і «Малі та середні підприємства» (ме­нше 250 чоловік).

Європейська модель ділової досконалості - це необов'язкова схема, яка враховує можливість різних підходів для досягнення задовільного рівня удосконалення організації. У межах цього підходу існує кілька основних концепцій, які змінюються з по­явою нових ефективних організацій та підвищенням рівня їх до­сконалості. Основні концепції полягають у наступному:

Концентрація уваги на споживачах. Саме споживач є остан­нім арбітром якості товару або послуги. У разі концентрації ува­ги на споживачах досягається глибоке розуміння потреб, а також того, як самі споживчі цінності треба пропонувати. Здій­снюється оцінка й аналіз ступеня задоволеності споживачів, що впливає на рівень їх лояльності до організації.

Співробітництво з постачальниками. Партнерські взаємо­відносини з постачальниками ґрунтуються на довірі і доцільній інтеграції. Вони дають користь і вигідні як для клієнта, так і для постачальника.

Робота з колективом та його активність. Повний потенціал співробітників вивільняється через спільно використаний набір цінностей і створення культури довіри та надання повноважень. Створюються передумови для залучення персоналу до активно­сті та інформаційного обміну, які підтримуються можливостями навчання і підвищення кваліфікації.

Постійне удосконалення і нововведення. Створюється культу­ра постійного удосконалення. Постійне навчання є основою для того, щоб стати кращим. З'являються оригінальні думки і ново­введення, застосовується введення точок відліку для підтри­мання нововведень і удосконалення.

Лідерство і відповідність цілям. Лідери розвивають культуру організації. Вони керують ресурсами і спрямовують зусилля ор­ганізації на удосконалення. Політика і стратегія поширюються структурованим і систематичним способами по всій організації, охоплюючи всі види її ділової активності. Поведінка людей від­повідає організаційним цінностям, її політиці і стратегії.

Відповідальність перед суспільством. Організація та її персо­нал приймають етичний підхід і намагаються бути кращими, ніж це визначено правилами і законами.

Орієнтація на результат. Постійний успіх залежить від ба­лансу і задоволення основних учасників процесу: споживачів, постачальників, найманих робітників, осіб, що мають фінансо­вий інтерес у даній організації, а також суспільства в цілому.

При присудженні нагород враховуються: постійне удоскона­лення підприємства, участь кожного працюючого у підвищенні ефективності виробничого процесу, мотивація керівництва, орі­єнтація на довгострокову перспективу, відповідальність перед суспільством, опора на достовірні дані, профілактика, обмін до­свідом і т.д.

Кращі підприємства. За період з 1996 по 2004 рік в Україні проведено дев'ять національних конкурсів з якості. Перемож­цями і лауреатами стали 77 підприємств і організацій [2], у тому числі такі підприємства, як АТ «Львівська кондитерська фабри­ка «Світоч»; Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль»; ВАТ «Інститут транспорту нафти»; ВАТ «Дорожньо-будівельне управління №50»; ВАТ «Вовчанський агрегатний завод»; ВАТ «Житомирський маслозавод» та ін.

Регіональні конкурси якості. Крім національної нагороди за якість, в Україні проводяться конкурси «За досягнення в облас­ті якості» по галузях і регіонах. Нагороди регіональних конкур­сів присуджуються:

1. За кращий споживчий товар (або послугу) вітчизняної фірми. Критерій оцінки: рейтинг за даними опитувань; сертифікат відповідності на продукцію (або систему якості); результати пробної експлуатації товару.

За кращу споживчу послугу вітчизняної фірми. Критерій оці­нки: рейтинг за даними опитувань; сертифікат відповідності на послугу.

За успіхи в області якості для малих і середніх підприємств чисельністю до 250 чоловік. Критерій оцінки: успіхи в області якості: рейтинг експертів споживачів; індекс якості.

За досягнення в області якості продукції (послуги). Критерій оцінки: рівень створення і функціонування систем якості; за­доволення споживачів якістю продукції (послуг); безпека продукції (послуг); екологічність продукції (послуг).

Кращому дослідному центру. Критерій оцінки: кількість про­ведених сертифікаційних випробувань; участь у ринковій сертифікації; відсутність претензій; думка споживачів.

Кращому органу по сертифікації. Критерій оцінки: кількість виданих сертифікатів; відсутність претензій.

За краще висвітлення і пропаганду проблем якості в засобах масової інформації. Критерій оцінки: систематичні публіка­ції; професіоналізм розробки і подачі матеріалів.

За значний особистий внесок в організацію забезпечення яко­сті в регіоні. Критерій оцінки: ефективність; діапазон засто­сування.

За розробку методів і засобів забезпечення якості та керу­вання якістю. Критерій оцінки: новизна; ефективність, діа­пазон застосування.

За кращу публікацію з питань якості. Критерій оцінки: про­фесіоналізм розробки і подачі матеріалів.

Регіональні конкурси «За досягнення в області якості» спря­мовані на підтримку вітчизняного виробника, захист інтересів споживачів, розширення експорту, широке використання пере­дового вітчизняного і міжнародного досвіду в області прогреси­вних методів управління якістю товарів і послуг.

 

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Які існують категорії нагород за якість у світі?

Перелічіть основні найбільш популярні нагороди за якість.

Які ви знаєте нагороди за якість, що присуджуються в Україні?

Які принципи лежать в основі присудження нагород за якість?

Назвіть критерії Європейської моделі ділової досконалості.

Які критерії японської премії по якості імені Демінга вам відомі?

За якими критеріями оцінюються підприємства й організації, що претендують на отримання американської премії по якос­ті імені Белдріджа?

Які нагороди присуджуються одноразово на основі опиту­вання споживачів або експертів без глибокого вивчення й аналізу самих підприємств?

 

Тести

 

1.         У більшості країн світу виділяються:

а)         4 категорії нагород за якість;

б)         1 категорія нагород за якість;

в)         2 категорії нагород за якість.

2.         Модель ділової досконалості ЕРЦМ була створена:

а)         у 2000 р.;

б)         у 1992 р.;

в)         у 1995 р.

3.         Основою для присудження Національних нагород за
якість служать:

а)         премія Демінга в Японії;

б)         премія Белдріджа в США;

в)         Європейська премія за якість;

г)         застосовуються всі перераховані пункти.

4.         За основу української національної нагороди за якість
прийнята модель:

а)         американської премії за якість Белдріджа;

б)         Європейської премії за якість;

в)         японської премії Демінга.

5.         У якому році була заснована українська національна наго-
роди за якість:

а)         у 1992 р.;

б)         у 1996 р.;

в)         у 2000 р.

6. Максимальна кількість балів, які може одержати компанія, що бере участь в українському конкурсі якості, складає:

а)         500;

б)         750;
в)1000.

 

Терміни і поняття

 

Премія якості

Національні нагороди за якість

Нагороди, засновані на підсумках опитування населення

Модель ділової досконалості

Категорії нагород за якість

Премія імені Демінга

Премія імені Белдріджа

Європейська премія за якість

Критерії оцінки для компаній, що претендують на одержання премій

Національна нагорода за якість в Україні Концепція оцінки діяльності підприємств в Україні

 

Література до розділу 12

Калита П.Я. Українська національна нагорода з якості у сві­товій системі нагород. Матеріали 7-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві 98». - К.: УАЯ, МЦ «ПРИРОСТ».

Кращі підприємства України 2004 року: Матеріали 9-го Українського національного конкурсу якості. - К.: УАЯ. -

2005. - 96 с.

Сю Май Парк Дальгаард, Йене Дж. Дальгаард. Стратегия для прорыва и постоянного улучшения // Методы менеджмента качества. - 2004. - №11. - С. 45-51.

Тито Конти. Почему не полностью используется потенциал самооценки // Методы менеджмента качества. - 2003. - №3. - С. 4-11.