1.1. Поняття якості

 

У міжнародному стандарті ISO 9000:2000 під якістю розумі­ється ступінь, у якому сукупність властивих характеристик виконує вимоги.

 

Категорія якості вперше була проаналізована давньогрець­ким філософом Арістотелем. Німецький філософ Гегель роз­глядав якість як логічну категорію, вбачаючи в ній початковий ступінь пізнання речей і становлення світу. В Енциклопедії фі­лософських наук він писав: «Якість є взагалі тотожна з бут­тям безпосередня певність...» «Щось є завдяки своїй якості тим, чим воно є, і, втрачаючи свою якість, воно перестає бути тим, чим воно є.» [2].

Протягом усієї історії розвитку філософії не припинялися спроби знайти загальне визначення поняття «якість». Але всі вони зводилися до розуміння якості як визначеності, спільності і ціліс­ності всіх істотних ознак предмета, які надають йому відносної стабільності і відрізняють від інших предметів. У результаті сфор­мувалося та набуло поширення визначення, відповідно до якого під якістю продукту стали розуміти його властивість (здатність) задовольняти потреби та очікування конкретного споживача.

У розмовній мові слово «якість» використовується в різних значеннях. Але коли говорять про якість виробу, послуги або особистості, то, по суті, мають на увазі їхні особливі властивос­ті. Наприклад, під якістю тканини або паперу, розуміються пев­ні сорти цих товарів. Але тканина і для бальної сукні, і для постільної білизни може бути якісною, якщо вона задовольняє вимогам, які пред'являються з огляду на цільове використання.

Якість при цьому не залежить від того, наскільки високі вимоги були встановлені.

Тому точне визначення цих вимог є важливою передумовою для досягнення певної якості. Виробник і покупець перед вида­чею замовлення повинні погоджувати рівень цих вимог.

У вузькому розумінні якість означає якість продукції, у ши­рокому - якість роботи, послуги, інформації, процесу, підрозді­лу, якість співробітників, включаючи робітників, інженерів, менеджерів та виконавчу дирекцію, якість системи, компанії, якість цілей і т.д.

Властивість (здатність) об'єкта задовольняти потреби може бути представлена сукупністю його характеристик. Відповідно до міжнародного стандарту ISO 9000:2000 «Системи менеджменту якості. Основні положення і словник» «якість» є «ступенем, у якому сукупність властивих характеристик виконує вимоги».

У деяких довідкових джерелах якість позначається як «при­датність для використання» або «відповідність цілі», або «задо­волення потреб споживача», або «відповідність вимогам». Усе це тільки деякі сторони якості, визначеної вище.

Часто під якістю розуміють клас (рівень вимог), який можна встановити для продукції. Це неправильно. Продукція навіть тоді буде якісною, коли вона задовольняє певним, навіть обмеженим ви­могам, при цьому бездоганно їм відповідаючи. Наприклад, і верш­кове масло, і маргарин можуть бути однаково якісною продукцією. Кожний вид товару призначений для цільового використання і, відповідно, для певної категорії покупців. І якщо ці вироби задо­вольняють вимогам своїх споживачів, то вони є якісними.

Студентський гуртожиток може бути більше пристосованим для якоїсь цілі, ніж наприклад, чотиризірковий готель. І обидва можуть демонструвати якісні досягнення, але кожний у своєму класі.

Як встановлення вимог, так і їх оцінка з точки зору якості продукції можливі в тому випадку, якщо ця продукція має пев­ні відмітні ознаки якості й оцінюється за цими ознаками.

Можна вважати, що якість досягнута, якщо вимоги для дося­гнення певної мети будуть задоволені через властивості проду­кції, і незалежно від того, що ці вимоги можуть бути вищими або нижчими. Таким чином, якість є ступенем задоволення ви­мог через властивості продукції.

Витрати на продукцію звичайно зростають при підвищенні вимог, але не впливають на якість. Якості можна дати і таке ви­значення: якість - це узгодження результату з необхідними для досягнення певної мети вимогами.

Якість може бути досягнута, якщо створюється рівновага між вимогами і властивостями:

Вимоги = Властивості

Тому за допомогою методів керування якістю слід уникати перевиконання вимог. Це може призвести до невиправданого подорожчання товару, а сам товар уже не відповідатиме встано­вленим вимогам.

Коли говорять про якість продукції, часто мають на увазі го­тові вироби. Нині поняття «продукція» стало набагато ширшим. Відповідно до стандарту ISO 9000:2000 під продукцією розумі­ється результат діяльності або процесів. Продукція може вклю­чати послуги, обладнання, матеріали, що переробляються, програмне забезпечення або їх комбінації.

Багато видів продукції містять елементи, що відносяться до різних загальних категорій продукції. Віднесення продукції до послуг, програмних або технічних засобів чи матеріалів, що пе­реробляються, залежить від переважаючого елемента.

Наприклад, продукція „автомобіль" складається з технічних засобів (шини), матеріалів, що переробляються (пальне, охоло­джуюча рідина), програмних засобів (програмне управління двигуном, інструкція водієві) і послуги (роз'яснення по експлу­атації, які даються продавцем).

Послуга є результатом щонайменше однієї дії, обов'язково здійсненої при взаємодії постачальника і споживача; вона, як правило, нематеріальна. Надання послуги може включати, при­міром, наступне:

діяльність, здійснену на поставленій споживачем матеріаль­ній продукції (наприклад, автомобіль, що потребує ремонту);

діяльність, здійснену на поставленій споживачем нематеріа­льній продукції (наприклад, заява про доходи, необхідна для визначення розміру податку);


надання нематеріальної продукції (наприклад, інформації в значенні передачі знань);

створення сприятливих умов для споживачів (наприклад, у готелях та ресторанах).

Програмний засіб містить інформацію і зазвичай є нематеріа­льним, може також бути у формі підходів, операцій або процедури.

Технічний засіб, як правило, є матеріальним і його кількість виражається обчислювальною характеристикою. Матеріали, що переробляються, звичайно є матеріальними і їх кількість вира­жається безперервною характеристикою. Технічні засоби і ма­теріали, що переробляються, часто називаються товарами.

Якість продукції залежатиме від різних факторів на всіх ета­пах життєвого циклу. Причому слід враховувати, що витрати на коригування при переведенні однієї стадії в іншу зростають у 10-кратному розмірі. Ця зміна витрат на якість відома як «пра­вило 10-кратних витрат» (рис. 1.1).

 

В японських компаніях основні зміни вносять на початкових стадіях проектування і незначну частину - на наступних. Там говорять так: «Треба не виправляти брак, а не робити браку».

 

4> Єй

ее я

я н сі

а

н

сі

и О

я

о а с

 

Частка браку в закордонних компаніях, як правило, в серед­ньому не перевищує 2-3% від загального обсягу виробленої продукції. Для американських фірм цей показник ще нижчий і складає не більше 1%. Водночас в Японії і ця величина вважа­ється неприйнятною.

Якість, як сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані по­треби, може розглядатися з різних точок зору.

Можна назвати такі основні характеристики для виробів:

функціональні характеристики;

надійність - кількість ремонтопридатних відмов за термін;

довговічність (термін служби) - показник, пов'язаний з на­дійністю;

бездефектність - кількість виявлених покупцями дефектів;

естетичні властивості;

екологічність;

безпека.

Основними характеристиками для послуг будуть такі:

надійність;

гарантія;

доступність;

взаємозв'язок;

чуйність;

ввічливість;

наявність симпатій;

відчутність.