7.1. Шляхи створення систем менеджменту якості

 

Нині будь-яке підприємство для успішного існування в умо­вах конкурентної боротьби зацікавлене у створенні стійкої ефе­ктивної системи управління підприємством. Однією з таких систем є система менеджменту якості (відповідно до терміноло­гії, яка використовується в міжнародному стандарті ISO 9000:2000, поняття «система управління якістю» замінено на «система менеджменту якості» (СМЯ).

Створення систем менеджменту якості включає їх розробку і впровадження в діяльність підприємства. Ініціатором може бу­ти як керівництво підприємства, так і замовник. Вся інформація щодо створення може бути отримана на підставі рекомендацій стандарту ISO 9000, що дає провідні рекомендації по застосу­ванню стандартів серії 9000 і містить основні концепції та під­ходи до організації робіт з якості.

Створення систем менеджменту якості на відповідність МС ISO 9000 може здійснюватися двома шляхами:

доопрацюванням існуючої на підприємстві системи якості;

створенням нової СМЯ.

Відповідно до можливостей виробничого процесу, розгля­даються ті етапи життєвого циклу продукції, які мають бути використані при розробці і сертифікації системи управління якістю. При цьому використовується одна модель системи яко­сті ISO 9001 (на відміну від трьох існуючих раніше).

Розробка систем якості включатиме визначення структур і функцій, які повинні бути в даній системі якості для забезпечен­ня заданого рівня якості. При цьому важливого значення набу­ває оцінка наявного рівня компетентності персоналу, що впливатиме на ступінь необхідної документованості системи менеджменту якості. Потім розробляються всі необхідні норма­тивні документи.

Впровадження систем якості передбачає проведення внутрі­шніх перевірок системи. У разі потреби здійснюється її доробка для того, щоб усі підрозділи могли чітко виконувати свої функ­ції.

Після розробки системи менеджменту якості проводиться її сертифікація з метою підтвердження відповідності стандарту ISO 9001. У ролі сертифікаційного органу може виступати будь-яка незалежна організація, акредитована в системі УкрСе-про або інших системах сертифікації.

Створення СМЯ доцільно проводити в такій послідовності:

проведення інформаційної наради;

ухвалення рішення про створення;

розробка плану-графіка про створення системи якості;

визначення функцій і завдань системи якості;

визначення складу структурних підрозділів систем якості;

розробка структурної схеми системи якості;

розробка функціональної схеми керування якістю;

визначення складу і стану документації системи якості;

розробка нормативних документів та «Рекомендації з якос­ті»;

доробка існуючих систем якості;

впровадження систем якості.

На основі вивчення практичного досвіду українських і ро­сійських консалтингових фірм по розробці і впровадженню си­стем менеджменту якості можна вивести ряд правил успішної роботи в цьому напрямку [3; 4]. Вони полягають у наступному:

1. Доцільно вводити в штат організації групу працівників (або одного кваліфікованого фахівця), який координуватиме діяльність з реалізації проекту по розробці системи керування якістю. Варто врахувати, що ефективність цієї групи буде наба­гато вищою, якщо створити її відразу після ухвалення рішення про початок розробки СМЯ.

До розробки і впровадження СМЯ потрібно залучати ак­тивних працівників, підтримуючи їх ініціативу і надаючи їм можливість проявити себе.

При виборі консультуючої організації варто орієнтуватися на практичний досвід її консультантів і час, упродовж якого во­на працює в даній сфері.

Реалізації вимог стандарту ISO 9001:2000 потрібно вчити­ся (особливо це стосується керівного складу), причому запору­кою успіху є правильна організація навчання.

Варто прислухатися до рекомендацій консультанта, орга­нізовуючи їх своєчасну реалізацію.

Реальні терміни реалізації проекту по створенню системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000 потрібно встановлювати після аналізу діючої систе­ми, навчання керівників і персоналу.

Керівництву організації не слід обмежуватися тільки іні­ціюванням проекту розробки СМЯ. Доцільно використовувати на практиці методологію PDCA (плануй - роби - перевіряй -дій).

Створення працездатної СМЯ - колективна творчість, то­му до розробки документації і побудови системи потрібно залу­чати всіх, а не тільки співробітників служби якості та відділу технічного контролю (ВТК).

Марно займатися формалізмом. Це дороге і безглузде за­няття. Краще додержуватися принципу - спочатку здоров'я (діюча система якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000), а потім довідка (сертифікат).

 

Доручіть складати документи компетентним фахівцям, навченим вимогам стандарту ISO 9001:2000, які мають достат­ній виробничий досвід роботи на підприємстві. І уважно читай­те їх при погодженні!

Рахуйте витрати, використовуйте для оцінки процесів не тільки критерії (показники) результативності, але й критерії ефективності. У цьому випадку ви побачите конкретну користь від впровадження процесного підходу.

Щоб одержати від внутрішнього аудиту конкретну ко­ристь, треба організувати його так, щоб ні ті, кого перевіряють, ні ті, хто перевіряє, не сприймали це як покарання. І не нама­гайтеся перетворити службу якості в КРУ, ОМОН або щось подібне. У неї зовсім інше призначення!

Приділяйте увагу відбору і підготовці аудиторів. Додер­жуйтеся рекомендацій стандарту ISO 19011:2002.

Визначайте джерела інформації, збирайте й аналізуйте її для здійснення попереджувальних дій.

Не чекайте, а активно сприяйте поширенню нових пра­вил (вимог документації СМЯ): навчайте і перевіряйте, як вони сприймаються і виконуються персоналом.