6.7. Міжнародний стандарт OHSAS 18001 Система керування професійною безпекою і здоров'ям

 

Міжнародні стандарти серії OHSAS 18000 розроблені гру­пою міжнародних організацій і діють в якості національних у багатьох країнах. Хоча стандарти OHSAS 18000 і не мають ста­тусу стандартів ISO, вони досить широко застосовуються в кра­їнах Британської співдружності націй.

Стандарт OHSAS 18 001:1999 включає принципи, що лежать в основі Британських стандартів BS 8800 Рекомендації по сис­темах керування охороною здоров'я і технікою безпеки (1996 року) і стандарту Det Norske Veritas (DNV) для сертифікації систем менеджменту безпеки і здоров'я персоналу OHSMS Си­стеми керування охороною здоров'я і технікою безпеки (1997).

У 2000 році був опублікований супровідний стандарт OHSAS 18002 Рекомендації по упровадженню OHSAS 18001. На  рис.   6.5   представлена  структура  стандартів   OHSAS

1800:1999.

Стандарт OHSAS 18001 був спеціально розроблений як су­місний зі стандартами систем менеджменту якості ISO 9001:1994 і систем екологічного менеджменту ISO 14001 з ме­тою полегшити інтеграцію систем менеджменту якості, безпеки і здоров'я персоналу та екологічного менеджменту на підприєм­ствах, готових до такого співробітництва.

Метою стандарту OHSAS 18001 є саме зниження фактич­ного несприятливого впливу на здоров'я, стан людей і запобі­гання небезпеці на виробництві, звільнення працівників від шкідливих і важких робіт, з одного боку, і підвищення при­вабливості умов праці - з іншого.

Система менеджменту професійної безпеки і здоров'я, що є складовою загальної системи керування, дозволить реалізувати на підприємстві нові підходи до керування охороною праці.

Реалізація вимог стандарту ОНБЛБ 18001 дає підприємству певні переваги:

з'являється можливість ідентифікації реальних і потенцій­них небезпек та оцінки ризиків на робочих місцях, що спри­яє залученню персоналу до керування ризиками, у тому числі до реалізації заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, запобігання і зниження виробничого травмати­зму і профзахворювань;

підвищується рівень культури персоналу;

знижуються людські втрати в результаті нещасних випадків на виробництві і захворювань;

зменшуються прямі і непрямі витрати підприємства, у тому числі витрати на оплату лікарняних і компенсацію втрати працездатності;

поліпшується репутація підприємства.

Будь-яке давно функціонуюче підприємство має значний практичний досвід роботи в області охорони праці, який, при­родно, може бути використаний при розробці і впровадженні системи керування професійною безпекою і здоров'ям. Однак варто пам'ятати, що однією з обов'язкових умов ефективної ро­боти системи як способу адміністративного керування є обов'я­зкове залучення до неї всіх працівників підприємства.

Це пов'язано з тим, що тільки взаємне виконання зобов'я­зань в області професійної безпеки, як з боку вищого керівниц­тва підприємства, так і персоналу, може гарантувати не тільки створення справді безпечних умов праці, а й зробити мінімаль­ними ризики для здоров'я людей, що працюють на виробництві.

Нині в Україні діє система державних вимог до охорони праці і техніки безпеки - «Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП)». Їх дотримання є обов'язковим для підпри­ємств усіх форм власності.

Однак у процесі моніторингу за виконанням вимог цих актів, проходженням інструктажу і навчанням по охороні праці, вико­нанням інших дій по реєстрації в журналах результатів огляду устаткування і т.ін., виникає небезпека пропустити головне - про­водити ці заходи не формально, а дійсно мати відчутні результати.

Ставиться завдання не допускати перевищення реального рівня ризику для здоров'я, появи травматизму та інших негати­вних наслідків на організм людини. Результати можуть виявля­тися й у ставленні персоналу до умов праці, впливі на продуктивність, ступені задоволеності своєю роботою.

 

Б8 8800 ипіїесі Кігщсіот (1996 р.)

 

 

 

ВЧУ (1997 р.)

 

 

  

 

 

 

 

 

ОШАБ 18000:1999

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

18001:1999

 

18002:2000

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Структура стандартів ОИБАБ 1800:1999