6.3. Міжнародні стандарти групи ISO 9000:1994 Системи менеджменту якості

 

До групи міжнародних стандартів ISO серії 9000 версії 1994 року входили такі стандарти:

ISO 8402:1994. Загальне керування якістю і забезпечення якості. Словник.

ISO 9000-1:1994 (EN 29000, ДСТУ ISO 9000). Загальне керу­вання якістю і стандарти по забезпеченню якості. Керівні вказі­вки по вибору і застосуванню.

ISO 9000-2:1993. Загальне керування якістю і стандарти по забезпеченню якості - частина 2: Загальні керівні вказівки по застосуванню ISO 9901, ISO 9002, ISO 9003.

ISO 9000-3:1991. Загальне керування якістю і стандарти по забезпеченню якості - частина 3: Керівні вказівки по застосу­ванню ISO 9001 при розробці, постачанні й обслуговуванні про­грамного забезпечення.

ISO 9000-4:1993 (МЕК 300-1). Загальне керування якістю і стандарти по забезпеченню якості - частина 4: Керування по управлінню програмою надійності.

ISO 9001:1994 (EN 29001, ДСТУ ISO 9001). Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) роз­робці, виробництві, монтажі й обслуговуванні.

ISO 9002:1994 (EN 29002, ДСТУ ISO 9002). Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі.

ISO 9003:1994 (EN 29003, ДСТУ ISO 9003). Системи якості. Модель для забезпечення якості при заключному контролі та випробуваннях.

ISO 9004-1:1994 (EN 29004, ДСТУ ISO 9004). Загальне керу­вання якістю й елементи системи якості. Керівні вказівки.

ISO 9004-2:1991. Загальне керування якістю й елементи си­стеми якості - частина 2: Керівні вказівки щодо послуг.

ISO 9004-3:1993. Загальне керування якістю й елементи си­стеми якості - частина 3: Керівні вказівки по матеріалах, що переробляються.

ISO 9004-4:1993. Загальне керування якістю та елементи сис­теми якості - частина 4: Керівні вказівки по поліпшенню якості.

ISO/ПМС 9004-5. Загальне керування якістю та елементи си­стеми якості - частина 5: Керівні вказівки по програмах якості.

ISO/ПСК 9004-6. Загальне керування якістю та елементи системи якості - частина 6: Керування якістю при керуванні проектом.

ISO/ПМС 9004-7. Загальне керування якістю та елементи системи якості - частина 7: Керівні вказівки по керуванню конфігурацією.

ISO 9004-8. Загальне керування якістю та елементи системи якості - частина 8: Керівні вказівки по адміністративних прин­ципах якості.

Стандарти ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 використовувалися для зовнішнього забезпечення якості в контрактних ситуаціях.

Стандарти ISO 8402, ISO 9000, ISO 9004 застосовувалися для неконтрактних ситуацій.

ISO 9004 являло собою керівництво для всіх організацій, що могло бути використане з метою загального керування якістю. У ньому містилися найбільш повні вимоги до систем якості підприємств, що передбачають створення конкурентоспромож­них систем. Воно орієнтувало фірми на розвиток маркетингової діяльності і постійне поліпшення якості продукції та послуг.

Крім вищезазначених основних, були розроблені і допоміжні стандарти - ISO 10011-ISO 10016, які передбачали, як пови­нні перевірятися системи якості.

ISO 10011-1:1990. Керівні вказівки по перевірці систем яко­сті - частина 1: Перевірка.

ISO 10011-2:1991. Керівні вказівки по перевірці систем яко­сті - частина 2: Кваліфікаційні критерії для експертів аудиторів по перевірці систем якості.

ISO 10011-3:1991. Керівні вказівки по перевірці систем яко­сті - частина 3: Керування програмою перевірок.

ISO 10012-1: 1992. Вимоги, що гарантують якість вимірюва­льного устаткування - частина 1: Система підтвердження мет­рологічної придатності вимірювального устаткування.

ISO/ПСК 10012-2. Вимоги, що гарантують якість вимірюва­льного устаткування - частина 2: Керування процесами вимі­рювання.

ISO/ПМС 10013. Керівні вказівки з розробки рекомендацій з якості.

ISO/ПСК 10014. Рекомендації з економічних аспектів якості.

ISO/РП 10015. Керівні вказівки з безперервного навчання і підготовки кадрів.

ISO/РП 10016. Протоколи контролю й випробувань. Керівні вказівки з пред'явлення результатів.