РОЗДІЛ 6 МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Огляд стандартів систем менеджменту

Огляд стандартів групи ISO 9000

6.3.      Міжнародні стандарти групи ISO 9000:1994 Системи
менеджменту якості

6.4.      Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO

9001:1994

Міжнародні стандарти групи ISO 9000:2000

Стандарти ISO серії 14000 Системи екологічного мене­джменту

Міжнародний стандарт OHSAS 18001 Система керуван­ня професійною безпекою і здоров'ям

Міжнародний стандарт SA 8000:2001 Соціальна відпові­дальність

Інші стандарти ISO, вимоги яких покладені в основу си­стем менеджменту

 

QS 9000, ISO/TS 16949:2002 Системи менеджменту якості. Особливі вимоги по застосуванню ISO 9001:2000 в ав­томобільній промисловості та організаціях, що виробляють від­повідні запасні частини

ISO 17025:1999 Загальні вимоги до компетентності до­слідницьких і каліброваних лабораторій

ISO 17799:2002 Інформаційні технології. Звід правил по керуванню інформаційною безпекою

Система HACCP, ISO 22000 Системи керування без­пекою харчових продуктів

 

Стандарт Великобританії Інвестори в людей (BS Investors in People - IIP)

Правила належного виробництва лікарських засобів (Good Manufacturing Practice - GMP)