4.2. Комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП)

 

На основі узагальнення і вивчення досвіду розроблених ра­ніше систем контролю якості, у результаті спільного науково-виробничого експерименту промислових підприємств Львівсь­кої області, ВНІІСа і НВО «Система» Держстандарту СРСР у середині 70-х років була розроблена Комплексна система керу­вання якістю продукції (КС КЯП). Цей досвід був схвалений і рекомендований до широкого розповсюдження постановою ЦК КПРС. За розробку і впровадження її авторам була присуджена Державна премія СРСР.

КС КЯП органічно увібрала в себе всі прогресивні елементи раніше розроблених систем. Вона стала першою системою якіс­тю, в якій організаційно-технічними основами кправління ста­ли стандарти підприємства. У стандартах регламентувалося проведення всіх організаційних, технічних і економічних захо­дів, спрямованих на підвищення якості продукції. У КС КЯП принцип керування якістю продукції використовувався на всіх стадіях життєвого циклу: при дослідженні і проектуванні, виго­товленні, обігу і реалізації, експлуатації і споживанні.

Керування якістю в КС КЯП передбачалося здійснювати у поєднанні з вивирішенням усіх завдань керування виробничо-господарською діяльністю підприємства. Структура КС КЯП передбачала багаторівневу організацію управління: на рівні підприємства, цеху, ділянки, бригади, окремого робочого місця. Розподіл спеціальних функцій керування якістю між підрозді­лами здійснювався керівником підприємства. Це дозволило по­ліпшити погодженість дій виконавців.

КС КЯП була системою заходів, методів і засобів, за допомо­гою яких цілеспрямовано встановлювався, забезпечувався і під­тримувався необхідний рівень якості на всіх етапах життєвого циклу виробу.

У процесі функціонування КС КЯП здійснювалися такі цілі:

створення нових виглядів високоякісної продукції, відповід­ність кращим світовим зразкам;

збільшення в загальному обсязі випуску продукції виробів ви­щої якості;

поліпшення показників якості продукції;

своєчасне зняття, заміна або модернізація продукції другої категорії якості;

планомірне підвищення якості роботи виконавців;

суворе дотримання вимог нормативно-технічної документа­ції при виготовленні продукції.

Повсюдне поширення КС КЯП сприяло розвитку на підпри­ємствах заводської стандартизації. При всіх перевагах цієї сис­теми, слід відзначити, що в умовах переходу країни до ринкових відносин вона залишилася тільки на папері; багато підприємств навіть знищували у зв'язку з непотрібністю всю документацію, пов'язану з КС КЯП.

Основна сутність системи КС КЯП - керування якістю на основі стандартів.