3.1. Сутність керування якістю продукції

 

Як уже зазначалося в першому розділі, у процесі еволюцій­ного розвитку суспільства з менеджменту виробництва виділи­вся самостійний і відособлений напрям - керування якістю продукції (менеджмент якості). Він розглядався як інженерно-технічна проблема контролю продукції.

Керування якістю здійснюється в рамках системи менедж­менту якості. Система менеджменту якості (система якості) -це система менеджменту для керівництва і управління органі­зацією стосовно якості.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 «Основні по­ложення і словник», менеджмент якості - це скоординована діяль­ність по керівництву і управлінню організацією стосовно якості [9].

Менеджмент якості включає розробку політики та цілей в області якості, планування якості, керування якістю, забезпе­чення і поліпшення якості (рис. 3.1).

Політика в області якості - загальні наміри і напрям діяльності організації в області якості, офіційно сформульовані керівництвом. Основою її є принципи менеджменту якості, викладені в міжнаро­дному стандарті ISO 9000:2000. Як правило, політика в області яко­сті погоджується із загальною політикою організації і забезпечує основу для постановки цілей в області якості (додаток 2).

Цілі в області якості - цілі, які визначаються в організації або до яких прагнуть в області якості. Цілі в області якості зви­чайно встановлюються для відповідних функцій і рівнів органі­зації (додаток 3).

Планування якості - частина менеджменту якості, спрямо­вана на встановлення цілей в області якості, яка визначає необ­хідні операційні процеси життєвого циклу продукції і відповідні ресурси для досягнення цілей в області якості.

 

Рис. 3.1. Структурна схема менеджменту якості

 

Керування (оперативне) якістю - частина менеджменту якості, спрямована на виконання вимог до якості. Іншими сло­вами, під керуванням якістю розуміються методи і види діяль­ності оперативного характеру, які використовуються для виконання вимог щодо якості.

Забезпечення якості - частина менеджменту якості, спря­мована на створення впевненості, що вимоги до якості будуть виконані.

Поліпшення якості - частина менеджменту якості, спрямо­вана на збільшення здатності виконати вимоги до якості.

Будь-який управлінський процес здійснюється через реалі­зацію управлінських функцій. До їх складу можна включити:

планування;

мотивацію;

організацію;

контроль;

інформацію;

розробку заходів;

прийняття рішень;

впровадження заходів.

Керування містить у собі три елементи: суб'єкт керування, об'єкт керування і механізм керування. У ролі суб'єкта виступа­тиме персонал підприємства. Об'єктом керування є виробничий процес. Механізм керування якістю здійснюватиметься через реалізацію таких функцій:

політика в області якості;

планування якості;

навчання і мотивація персоналу;

організація роботи з якості;

контроль якості;

інформація про якість продукції, потреби ринку і науково-технічний прогрес;

розробка заходів коригувального впливу;

розробка необхідних заходів;

прийняття рішень керівництвом підприємства;

реалізація заходів коригувального впливу;

реалізація заходів;

взаємодія із зовнішнім середовищем.

Керування якістю включає методи і види діяльності опера­тивного характеру, спрямовані як на керування процесом, так і усунення причин незадовільного функціонування на всіх ета­пах життєвого циклу виробу (петлі якості) для досягнення еко­номічної ефективності (рис. 3.2).

Під життєвим циклом виробу (петлею якості) розуміється концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях - від визначення потреб до оцінки їх задоволення [8].

Відповідно до ISO 8402:1994 система якості - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхід­них для здійснення загального керівництва якістю. Вона містить всі елементи, тобто всі завдання, функції, процеси, структури, організаційні елементи, методи, заходи, що застосовуються для керування якістю.

Система якості складається з таких елементів:

Організаційна структура - зобов'язання, повноваження, взаємовідносини, представлені у вигляді схеми, за якою органі­зація виконує свої функції. Організація (компанія, підприємст­во, установа або їхні підрозділи) повинні мати адміністрацію і виконувати самостійні функції (виробничу, оперативну, марке­тингову, фінансову).

Методика - встановлений спосіб здійснення діяльності. Методики для системи якості документуються. Методика включає цілі й область діяльності, що, ким, де, коли і як це має бути зроблено, які матеріали й устаткування мають бути вико­ристані, як це контролюється і реєструється.

Процес - сукупність взаємозалежних ресурсів і діяльності, що перетворить вхідні елементи у вихідні.

Ресурси - персонал, засоби обслуговування, обладнання, технологія і методологія.

Основне призначення системи менеджменту якості полягає у виявленні відхилень (дефектів) від установлених вимог до якості продукції і послуг та застосуванні рішень з подальшого використання виробів, що мають дефекти. Сюди належать та­кож проведення заходів щодо недопущення повторних відхи­лень за рахунок своєчасної розробки і реалізації заходів коригувального впливу.

Система менеджменту якості є, як і система планування та управління виробництвом, система матеріально-технічного по­стачання, фінансова система і т.д., частиною системи організації виробництва.


Політика і мета організації в області якості

 

Система менеджменту якості

 

Планування якості

Управління та забезпе­чення якості

Поліпшення якості

 

^    1   7

 

1. Маркетинг, пошук та вив­чення ринку


2. Проектування і/або роз­робка технічних вимог, роз­робка продукції

 

 

 


 

Система якості функціонує одночасно з іншими видами дія­льності, що впливають на якість продукції або послуги, і взає­модіє з ними. Її вплив поширюється на всі етапи петлі якості -від початкового визначення до кінцевого задоволення вимог і потреб споживача. Ці етапи і види діяльності включають:

маркетинг, пошук і вивчення ринку;

проектування і (або) розробку технічних вимог, розробку продукції;

матеріально-технічне постачання;

підготовку і розробку виробничих процесів;

виробництво;

контроль, проведення випробувань та обстежень;

упакування і зберігання;

реалізацію і розподіл продукції;

монтаж і експлуатацію;

 

технічну допомогу та обслуговування;

утилізацію після використання.

 

Процес керування якістю повинен охоплювати всі стадії ви­робництва.

І якщо в результаті проведення контролю й аналізу зібраної інформації та проведення всіх наступних заходів продукція від­повідатиме встановленим вимогам, то наступний цикл керуван­ня вже повториться на більш високому рівні.

Відбувається послідовне поліпшення якості продукції за ра­хунок проходження кожного життєвого циклу продукції відпо­відно до пропонованих вимог. Робота по циклу може повторюватися доти, доки не буде досягнутий запланований ре­зультат.

Цикл постійного поліпшення Демінга. Цей цикл можна вважати модифікацією 4-ланкового циклу управління Тейлора. Ідея його була сформульована Шухартом і згодом розвинута, удосконалена і рекомендована для використання його учнем -Демінгом. Тому цей цикл стали називати «циклом Демінга», хоча сам Демінг завжди пов'язував його з Шухартом. В пам'ять про спільну роботу цих видатних учених цикл ще називають циклом Демінга-Шухарта.

Цикл «Plan - Do - Check - Action» (PDCA) може застосову­ватися до всіх процесів (рис. 3.3). Його короткий опис наведе­ний у стандарті ISO 9001:2000 [10].

Функціонування циклу здійснюється в такий спосіб: 1) якість, що відповідає певним вимогам споживачів, закла­дається в продукцію на етапі планування (Plan); 2) у процесі виробництва виробник намагається відтворити виріб із заздале­гідь запланованими властивостями (Do); 3) перевірка якості здійснюється шляхом порівняння запланованого значення з дійсними величинами і виявлення відхилень (Check); 4) у разі виявлення відхилення виробник шукає причину і після її усу­нення знову перевіряє відповідність скоректованих показників запланованим стандартам (Action).

 

І Коригуюча дія /   Action

p

Планування         \ Plan                    \

Контроль \         Check

c

Дія

Do                      J

d

Рис. 3.3. Цикл Демінга (PDCA)

 

Цей процес керування, забезпечення якості і подальшого її поліпшення відбувається безперервно.

Відповідно до цієї моделі організація керування якістю здій­снюється на основі таких заходів:

визначення цілей і завдань;

визначення способів досягнення мети;

навчання і підготовка кадрів;

виконання роботи;

перевірка результатів виконання робіт;

здійснення відповідних керуючих впливів.

Японці вважають, що цикл Демінга насамперед спрямований на боротьбу з трьома головними «ворогами»: втратами, невід­повідностями і нераціональними діями (muda, mura, muri - по-японськи) [7]. Для успіху в цій боротьбі до всього процесу або його окремого етапу корисно виставити якийсь набір система­тизованих запитань.

Запитання часто позначають як 5W, 1H - за першими бук­вами англійських слів [11]. Ці запитання з короткими комента­рями представлені в табл. 3.1.

 

Перелік запитань, що сприяють успішному застосуванню циклу Демінга