2.3. Види знижок

Встановлення ціни — це рішення, яке залежить від обраної мар- кетингової стратегії ціноутворення. Маркетингова тактика ціноутво- рення пов’язана з використанням знижок.

Знижка —  сума, на  яку зменшується ціна і, одночасно, сума, якою продавець дотує покупця для стимулювання збуту.


 

Тактичні рішення, пов’язані з коректуванням базової ціни за ра- хунок використанням знижок, залежать від виду  знижки. Розрізня- ють наступні види  знижок.

1. Функціональні (торгівельні) знижки — знижки, які надаються торговельному підприємству за  виконання функцій щодо  продажу, зберігання, ведення обліку, просування.

2. Дилерські знижки знижки — знижки, які надаються посеред- никам зі збуту  для  покриття витрат та забезпечення отримання при- бутку.

3. Прогресивні знижки — знижки, які встановлюються в разі пев- ного обсягу покупок.

4.  Знижки «сконто» — знижки, які надаються за оплату товару готівкою або за дострокове здійснення платежів. Стандартна знижка

«сконто»: «2/10, нетто 30». Це означає, що товар  має бути оплачений протягом 30 днів, але покупець заплатить на 2%  менше, якщо спла- тить  протягом 10 днів.

5. Кількісні знижки — знижки, які надаються за покупку певної кількості товарів.

6.  Бонусні знижки — знижки, які надаються постійним покуп- цям за певний обсяг  покупок протягом певного часу, зазвичай року. При цьому встановлюється певна шкала знижок.

7. Знижки для  заохочення продажів товарів-новинок — знижки, які надаються посередникам, якщо вони беруть на реалізацію нові то- вари, просування яких вимагає додаткових видатків.

8. Спеціальні знижки — знижки, які встановлюються для постій- них та ексклюзивних покупців, у яких продавець зацікавлений.

9. Експортні знижки — знижки, які надаються іноземним покуп- цям понад  ті знижки, які діють  на внутрішньому ринку.

10. Клубні знижки — знижки, які надаються членам дисконтних клубів на придбання товарів.

11. Пільгові знижки — знижки, які встановлюються з метою сти- мулювання льготних категорій покупців або стимулювання збуту певних видів  товару.

12.  Акційні знижки — знижки, які встановлюються на час про- ведення акцій.

13.  Святкові знижки — знижки, які встановлюються із приводу свята.

14. Сезонні знижки — знижки, які встановлюються за придбання товару в період відсутності попиту. Можуть бути  передсезонними та післясезонними.


 

15.  Залікові знижки «трейд-ін» (товарообмінний залік) — зниж- ки, які встановлюються на новий товар у разі повернення аналогічно- го старого товару.

16.  Приховані знижки — знижки, які встановлюються у вигляді безплатних послуг або певної кількості безплатних зразків.

17.  Закриті (трансфертні) знижки — знижки, які встановлюють- ся у внутрішньовиробничої кооперації підприємства.

18.  Знижки на уторговування — знижки, які встановлюються на завершальному етапі узгодження ціни.

19.  Фінальні знижки — знижки, які встановлюються на останню партію (одиницю) товару.

20. Складні знижки — знижки, які передбачають одночасне вста- новлення кількох видів  знижок.

21. Негативні знижки — надбавки до ціни, які встановлюються за невелику партію товару, більш високий рівень якості товару, термі- нову доставку, доставку безпосередньо до місця використання та інш.

Контрольні питання

1.   Наведіть та дайте характеристику основним елементам ціни.

2.   В чому сутність понять «склад ціни» та «структура ціни»?

3.   Як розрізняється структура ціни в залежності від довжини ка- налу  розподілу?

4.   Назвіть ознаки класифікації цін.

5.   Які види цін виділяють за ознакою «характер обороту обслуго- вування»?

6.   Чим відрізняються ринкові ціни з горизонтальним фіксуван- ням  від ринкових цін з вертикальним фіксуванням?

7.   Вкажіть різницю між регульованими, фіксованими та  пари- тетними цінами.

8.   Дайте характеристику  «Е»-термінів в  системі міжнародних торговельних термінів Інкотнермс.

9.   Використання знижок відноситься до стратегічних чи тактич- них рішень ціноутворення? У чому сутність знижки «сконто»?