2.2. Класифікація цін

Як  показано в табл.2.1, ціни можна класифікувати за  десятьма ознаками.

 

 

Класифікація цін


Таблиця 2.1

 

 

Ознака

Вид цін

Характер обороту обслуговування або сфера  торгівлі

Оптова  ціна Роздрібна ціна Закупівельна ціна Ціна будівництва Ціна промисловості Транспортні тарифи

Тарифи побутового й комунального обслугову- вання

Тарифи тепло- і енергопостачання Ціни в зовнішньоторговельному обігу Ціни в обліку й статистиці

Ступінь і спосіб державного регу- лювання ціни

Ринкова ціна Регульована ціна Фіксована ціна Паритетна ціна

Спосіб встанов- лення

Тверда ціна Рухлива ціна Ковзна ціна Поточна ціна

Фактору часу

Постійна ціна Сезонна ціна Східчаста ціна

Спосіб надання ін- формації про ціну

Опублікована ціна Розрахункова ціна Довідкова ціна

Вид ринку

Аукціонні ціни Біржові котирування Ціни торгів

Комісійні ціни


 

Внутрішньофірмо- ві ціни

Трансферні ціни

Умови  постачання й продажу

Ціна-нетто

Ціна-брутто

Порядок відшко- дування тран- спортних видатків (ціни Інкотермс)

Франко-завод

Франко-станція відправлення

Франко-границя

Франко-порт відправлення

Франко-борт судна

Франко-судно-порт призначення

Франко-судно-порт призначення й страхування

Франко-порт призначення

Франко-склад споживача

Географічний принцип

Єдина  ціна

Зональна ціна

Ціна базисного пункту

 

Характер обороту обслуговування або сфера торгівлі:

•           оптові  ціни — ціни, за якими підприємства реалізують товари великими партіями;

•           роздрібні ціни — ціни, за якими роздрібні торгівельні підпри- ємства реалізують товари в невеликому обсязі покупцям;

•           закупівельні ціни, за  якими підприємства сільськогосподар- ського виробництва реалізують товари державі, іншим юри- дичним особам. З іншого боку, — це ціни державних закупі- вель  продукції. Державні закупівлі сільськогосподарської продукції за  закупівельними цінами використовуються для продовольчого постачання міського населення, армії й ство- рення державних резервів. Однак, термін «закупівельні ціни» може трактуватися ширше, як характеристика цін для всіх ви- дів державних закупівель;

•           ціни будівництва — ціни, які встановлюються на будівельну продукцію. Існують три різновиди такої ціни:

—  кошторисна вартість — граничний розмір витрат на будівни- цтво об’єкту;

—  прейскурантні ціни —  усереднена кошторисна вартість ти-

 

пового  будівельного об’єкту ( 1м2


жилої площі, 1м2


корисної

 

площі, 1м2 скляних робіт та інш.);

—  договірні ціни — ціни, які встановлюються під час підписання


 

договору між замовником і підрядником;

•           ціни й тарифи на послуги населенню — роздрібні ціни, за яки- ми підприємства житлово-комунального господарства, побу- тового  й комунального обслуговування, тепло- і енергопоста- чання реалізують послуги населенню;

•           ціни в зовнішньоторговельному обігу  — світові ціни чи  ціни світового ринку,  визначені у  вільно конвертованих  валютах міжнародними торговими организаціями або середні значення цін на однакові товари в різних країнах;

•           ціни в обліку й статистиці — ціни, які використовуються в аналітичних цілях. Існують три різновиди такої ціни:

—  порівнянні ціни  —  ціни,  використання  яких  необхідно у зв’язку із зміною цін, інфляцією. Вони  розраховуються з ви- користанням індексу цін або показника рівня інфляції. Індекс цін  є показником темпу росту, а рівень інфляції — приросту цін.

—  діючи ціни — реальні ціни станом на певну  дату.

Ступінь і спосіб державного регулювання ціни:

•           ринкові ціни — ціни, які встановлюються відповідно до рин- кової  кон’юнктури. Вони  бувають вільними та фіксованими. Вільні ціни встановлюються на  основі  дії  ринкових механіз- мів.  Фіксовані — встановлюються в результаті домовленості про рівень цін. Існує  два види  фіксування цін:

—  ринкові ціни з горизонтальним фіксуванням — ціни, які вста- новлюються на основі  домовленості між конкурентами;

—  ринкові ціни з вертикальним фіксуванням — ціни, які вста- новлюються на основі домовленості між виробниками та пред- ставниками мережі розподілу. В результаті посередники не можуть продавати товар  нижче певної ціни. Ця  практика на- зивається «підтримка цін посередника»;

•           регульовані ціни —  ціни, які  встановлюються державними органами управління на товари підвищеного соціального при- значення;

•           фіксовані ціни — ціни, які встановлюються державними орга- нами управління в певному коридорі;

•           паритетні ціни — ціни, які встановлюються державними ор- ганами управління для  регулювання співвідношення цін  між деякими групами товарів.

Спосіб встановлення:


 

•           тверді ціни — ціни, які встановлюються в договорі та не перед- бачають можливість змін  на протязі терміну його дії;

•           рухливі ціни — ціни, які встановлюються в договорі та перед- бачають можливість змін  на протязі терміну його дії;

•           ковзні ціни — ціни, які встановлюються на вироби з тривалим циклом виробництва. Розраховуються на  момент закінчення дії  договору шляхом перегляду початкової проектної ціни з врахуванням незапланованих витрат в процесі виробництва. Можливо встановлення граничного рівня остаточної ціни у ви- гляді лімітної ціни;

•           поточні ціни — ціни, які встановлюються в межах довготермі- нових контрактів і можуть змінюватися в залежності від змін кон’юнктури. В протилежність до поточних можна виділити очікувані ціни, тобто,  ціни рівень яких прогнозується.

Фактору часу:

•           постійні ціни — ціни, термін дії яких заздалегідь визначено;

•           сезонні ціни — ціни, термін дії яких має  сезонний характер, визначається шляхом використання знижок до початкової ціни та діє в певний період;

•           східчасті ціни — ціни, які послідовно змінюються в певний час за певною шкалою.

Спосіб надання інформації про ціну:

•           опубліковані ціни — ціни, які доводяться до відома спожива- чів шляхом публікування в каталогах, проспектах, буклетах, прейскурантах;

•           розрахункові ціни — ціни, які розраховуються за  формулою ціни, що зафіксована в договорі та корректуються в залежнос- ті від його умов;

•           довідкова ціни — ціни, які доводяться до відома споживачів шляхом безпосереднього чи опосередкованого спілкування.

Вид ринку:

•           аукціонні ціни;

•           біржові котирування;

•           ціни торгів;

•           комісійні ціни.

Внутрішньофірмові ціни:

•           трансферні ціни — ціни, які встановлюються при розрахунках між підрозділами одного  підприємства чи  підприємствами, що входять до однієї асоціації.


 

Умови постачання й продажу:

•           ціни нетто — ціни, які встановлюються на місці продажу;

•           ціни брутто  чи  фактурна ціна — ціни, які встановлюються з урахуванням знижок і транспортних витрат.

Порядок відшкодування транспортних видатків (ціни Інкотермс).

В 1936 році  Міжнародна торговельна палата розробила визначення торговельних термінів — «Інкотермс 1936». Пізніше, в 1953, 1967,

1976, 1980, 1990, 2000  роках у документ вносилися виправлення та доповнення (табл.2.2).

 

 

Зміст Інкотермс


Таблиця 2.2

 

 

Найменуван- ня групи

Умови поставки

Умови  відшкодування транспортних ви- трат, страхового ризику, мит

Група «Е»

EXW

Франко завод

Група «F»

FCA FAC FOB

Вільно у перевізника Вільно уздовж борта судна Вільно на борту

Група «С»

CFR

CIF CPT CIP

Ціна і фрахт (оплачений фрахт до порту призначення)

Ціна, страхування, фрахт

Перевезення оплачене до...

Провізна плата і  страхування оплачені до...

Група «D»

DAF DES DEQ DDU DDP

Доставлений до кордону Доставлений до судна Доставлений на пристань Доставлений без оплати мита Доставлений з оплатою мита

 

Інкотермс містить трактування 13  термінів, що складаються з 4 груп (E, F, C, D). Кожному терміну відповідає абревіатура з 3 букв, що означає певні  умови поставки матеріальних товарів (нематеріальні товари виключені). Відповідальність при  відшкодуванні транспорт- них  витрат, страхового ризику, мит  розподіляється між продавцем і покупцем. При  цьому, терміни FAS,  FOB,  CFR,  CIP,  DES, DEQ  мо- жуть використовуватися у випадку доставки товару морським і вну- трішнім водним транспортом, а терміни EXW, FCA, CPT,  CIP,  DAF, DDU, DDP — при доставці усіма  видами транспортування (табл.2.3).


 

Таблиця 2.3

Відповідність термінів Інкотермс видам транспортування

 

Всі види  транспортування

Група Е

EXW

Франко завод  (... назва місця)

 

Група F

 

FCA

Франко перевізник (... назва місця призначен- ня)

 

Група З

 

CPT CIP

Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення) Фрахт/перевезення й страхуван- ня оплачені до (... назва місця призначення)

 

Група D

 

DAF DDU DDP

Поставка до кордону (... назва місця доставки) Поставка без оплати мита (... назва місця при- значення)

Поставка з оплатою мита (... назва місця при- значення)

Морський і внутрішній водний транспорт

 

Група F

 

FAS FOB

Франко уздовж борта судна  (... назва порту  від- вантаження)

Франко борт (... назва порту  відвантаження)

 

Група З

 

CFR CIF

Вартість і фрахт (... назва порту  призначення) Вартість, страхування й фрахт (... назва порту призначення)

 

Група D

 

DES DEQ

Поставка із судна (... назва порту  призначення) Поставка із  пристані (... назва порту  призна- чення)

 

Умови  постачання визначають склад і структура ціни.

Група «Е». Містить умова поставки EXW і його варіації: EX SHIP

і EX QUAY. Сутність «Е»-термінів, у тому, ціна вільна від складових

«витрати на виконання вантажно-розвантажувальних і транспортно- складських робіт»  і «витрати на доставку» з того моменту, який за- значений в умові  поставки до покупця.

EX WORKS. Умова поставки означає, що продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця на своєму  підприємстві. Про- давець не несе відповідальності за навантаження товару на транспорт, наданий покупцем. Покупець несе витрати й ризики перевезення то- вару. Ці умови надають продавцеві мінімальний ризик.

Група «F». Містить умови поставки FCA, FAC, FOB і їхні  варіації. Сутність «F»-термінів у тому, що продавець зобов’язаний доставити товар  для перевезення відповідно до інструкцій покупця.


 

FCA  (FREE CARRIER). Умова  поставки означає, що  продавець зобов’язаний передати товар  транспортно-експедиційному підприєм- ству, яке вкаже покупець. Крім цього, в обов’язок продавця входить оплата митних операцій. Далі витрати по доставці товару несе поку- пець.

FAC (FREE ALONGSIDE SHIP). Умова поставки означає, що про- давець зобов’язаний доставити товар  у порт навантаження на причал уздовж борта  судна. Обов’язком покупця є укладання  договору про перевезення товару морем, надання інформації про  судно, місце за- вантаження, строки поставки і митного контролю.

FOB (FREE ON BOARD). Умова  поставки означає, що продавець зобов’язаний доставити та  завантажити товар  на  зазначене судно  в призначеному покупцем порту. Договір про перевезення складається за рахунок покупця. Продавець відповідає за товар до моменту наван- таження на судно.

FREE CARRIER. Умова  поставки означає, що продавець зобов’язаний доставити товар  в призначене місце у розпорядження експедитора покупця.  Використовується при  перевезеннях на  кон- тейнеровозах, судах і поромах з горизонтальним навантаженням і ви- вантаженням (Ro-RoSchiffe).

FOR/FOT (free on rail/free on truck). Умова  поставки означає, що продавець зобов’язаний доставити і завантажити товар у вказаний за- лізничний вагон  або вантажний автомобіль.

FOB airport. Умова  поставки означає, що продавець зобов’язаний доставити товар  в аеропорт, позначений продавцем.

Група «С». Містить умови поставки CFR, CIF, CRT, CIP, CAF. Сут- ність «С»-термінів у тому, що продавець зобов’язаний укласти дого- вір  і оплатити перевезення. Пункт, до якого він  повинен оплачува- ти транспортні видатки, обов’язково повинен бути  зазначений після

«С»-терміна. Відповідно до термінів CIF і CIP продавець повинен за- страхувати товар.

CAF, CFR, CIF,  CIP.  Умови  поставок означають, що продавець зобов’язаний укласти договір перевезення, однак без прийняття ри- зику випадкової загибелі або ушкодження товару чи яких-небудь до- даткових видатків після навантаження товару.

CFR (COST AND FREIGHT ... порту призначення). Умова поставки застосовується під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом і означає, що продавець зобов’язаний поставити товар  на судно, скласти договір про перевезення вантажу, оплатити рахунок фрахту. Покупець несе  витрати по розвантаженню товару.


 

Ризик за  втрату та  ушкодження товра  покупець і продавець ділять між собою. На продавця покладається оплата експортного мита.

CIF (COST, INSURANCE, FREIGHT ... найменування порту  при- значення). Умова поставки застосовується під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом і означає, що прода- вець  зобов’язаний поставити товар  на судно, скласти договір про пе- ревезення вантажу, оплатити рахунок фрахту, забезпечити страху- вання від ризику загибелі або ушкодження товару під час перевезен- ня. Продавець укладає договір страхування та виплачує страховикові страхову премію.

CPT (CARRIAGE PAID TO ... найменування пункту призначення). Умови  поставки означають, що  продавець оплачує фрахт за  переве- зення товару до зазначеного місця призначення. Ризик загибелі або ушкодження товару, а також будь-якого збільшення витрат, що ви- никає після передачі товару перевізникові, переходить від продавця до покупця у момент передання товару в розпорядження перевізника. При здійсненні перевезення декількома перевізниками ризик загибе- лі або ушкодження переходить у момент передання товару в розпоря- дження першого перевізника.

CIP  (CАRRIAGE AND  INSURANCE PAID TO  ... найменування пункту призначення). Умови  поставки означають, що продавець оплачує фрахт за  перевезення товару до зазначеного місця призна- чення і транспортне страхування від ризиків загибелі або ушкоджен- ня товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхуван- ня й оплачує страхову премію.

CAF (COST AND  FREIGHT). Умови  поставки означають, що про- давець зобов’язаний оплатити видатки на фрахт до місця призначен- ня, але  ризик загибелі або псування товару переходить до покупця, коли товар  перетне леєр  (або планшир) у порту  призначення. Видат- ки по навантаженню несе продавець, але видатки розвантаження мо- жуть бути  розподілені між покупцем і продавцем, тому  що  вони  не включені у вартість фрахту.

CIF  (COST, INSURANCE, FREIGHT). Умови   поставки означа- ють,  що продавець зобов’язаний оплатити видатки на фрахт до міс- ця призначення і укласти договір морського страхування від ризику загибелі або псування товару під час перевезення. Продавець також зобов’язаний оплатити страховку товару. Як  правило, видатки по розвантаженню товару несе покупець. Якщо обидві  сторони хочуть, щоб видатки були  віднесені на рахунок продавця, то це потрібно пе- редбачити в договорі.


 

Група «D».  Містить умови поставки DAF,  DES, DEQ,  DDU,  DDP. Сутність «D»-термінів у тому, що  продавець відповідає за  прибуття товару в пункт призначення. Отже, «D»-терміни означають договори прибуття, у той час як «С»-терміни говорять про договори відванта- ження.

DAF  (DELIVERED AT  FRONTIER ... найменування  пункту по- ставки на кордоні). Умови  поставки означають, що зобов’язання про- давця вважаються виконаними, коли товар, очищений від  мит  для вивозу, прибуває в зазначений пункт на  кордоні, однак до митного кордону приймаючої країни. Під  терміном «кордон» розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому важли- во точне  визначення кордону шляхом вказівки на конкретний пункт або місце. Продавець відповідно до цієї  умови організує транспорт, покриває витрати по ризику при поставці до певного місця на кордоні і там  передає товар  у розпорядження покупця. Крім того,  продавець здійснює митний контроль і митний огляд товару в транзитних кра- їнах.

DES (DELIVERED EX SHIP ... найменування порту  призначен- ня). Умови  поставки означають, що продавець вважається таким, що виконав зобов’язання по поставці товару з моменту надання неочище- ного від мит при ввозі  товару в розпорядження покупця в погоджено- му порту призначення. Продавець організує транспорт та несе ризики до порту  призначення. Обов’язки продавця закінчуються, коли товар буде переданий покупцеві на судно в порту  призначення.

DEQ (DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) ... найменування пор- ту  призначення). Умови  поставки означають, що  продавець вважа- ється таким, що виконав зобов’язання по поставці товару з моменту надання очищеного від мит при ввозі  товару в розпорядження покуп- ця  на пристані (причалі) у погодженому порту  призначення. Всі ви- датки та ризики, включаючи сплату податків, мит  і інших зборів  по доставці товару в погоджене місце несе  продавець. За  узгодженням сторін може бути  формулювання «без оплати мита» або виключення із зобов’язань продавця оплати деяких пов’язаних з імпортом видат- ків, що повинне бути зазначене в договорі.

DDU (DELIVERED DUTY UNPAID ... найменування пункту при- значення). Умови  поставки означають, що продавець вважається та- ким, що виконав зобов’язання з моменту доставки товару в погодже- ний пункт в країні ввозу. Продавець повинен нести  витрати по оплаті видатків і ризики, що падають на товар  (крім сплати податків, мит та інших офіційних зборів, що стягуються при ввозі  товару), а також


 

видатки й ризики, у зв’язку з виконанням митних формальностей. При  невиконанні покупцем митних обов’язків по очищенню товару при ввозі на нього покладають додаткові видатки і ризики. Якщо між сторонами буде погоджено, що митне очищення покладається на про- давця і він  несе  видатки та ризики, то це повинне бути  зазначене в договорі.

DDP  (DELIVERY DUTY PAID) ... найменування пункту призна- чення). Умови  поставки означають, що продавець вважається таким, що  виконав зобов’язання з моменту надання товару в погодженому пункті в країні ввозу. Продавець несе ризики й видатки, пов’язані із ввозом товару, включаючи оплату податків, мит  і інших зборів. Ці умови надають продавцеві максимальний ризик і припускають мак- симальні обов’язки продавця. Продавець несе  транспортні витрати, витрати по ризику поставки товару на  шляху проходження товару до кінцевого пункту прибуття, оплачує митні збори  та інші послуги в країні імпортера.

Географічний принцип:

•           єдині ціни — ціни, які встановлюються на  єдиному рівні з включенням до її складу транспортних витрат незалежно від місця знаходження покупця;

•           зональні ціни — ціни, які встановлюються на  різних рівнях для  різних зон  в залежності від  величини транспортних ви- трат. Покупці однієї зони  платять однакову ціну. Ціна збіль- шується по мірі  віддаленості зони від продавця;

•           ціни базисного пункту — ціни, які встановлюються в кількох географічних пунктах і базуються на  місцевих витратах ви- робництва. Ціни продажу розраховуються шляхом включен- ням  до складу ціни базисного пункту транспортних витрат по доставці товару.