РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ЦІН 2.1. Склад і структура ціни

Основними елементами ціни є собівартість, прибуток, податки. Собівартість — це витрати на одиницю товару в грошовому виразі. Прибуток — це різниця між ціною  і собівартістю.

Податки — це частина собівартості або процентне нарахування на дохід чи прибуток, що обов’язково перераховується до бюджету та ха- рактеризується регламентацією розмірів і термінів внесення. До собі- вартості включаються такі податки: відрахування до фонду  соціаль- ного страхування, пенсійного фонду, фонду  обов’язкового медичного страхування, податок для користувачів автомобільних доріг.

В залежності від об’єкту оподаткування розрізняють прямі та не- прямі податки.

Прямі податки — встановлюються на дохід, прибуток і майно фі- зичних і юридичних осіб.  До них  відносяться: подохідний податок фізичних осіб,  податки на прибуток підприємств, на доходи банків, земельний, лісовий тощо.

Непрямі податки — це податки на товари, які отримуються при їх продажу та перераховуються до бюджету: податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, мито та інш. Податок на додану вартість є формою ви- лучення в бюджет частини знову  створеної вартості. На кожній стадії виробництва й реалізації товарів створюється нова  додана вартість, що визначається як різниця між сумою  податка на додану вартість, отриманого за продані товари і, сплаченого за сировину та матеріали.

Акцизний збір  вводиться на товари, які не є предметами першо- чергового споживання. Він визначається за формулою:


 

 

А =      С


−Т ×100% ×   Т

 

100%   100% ,

де  А — сума акцизного збору;

С — собівартість чи ціна підакцизного товару;

Т  — ставка акцизу у відсотках від ціни підприємства без ПДВ. Ціна підакцизного товару з акцизом визначається за формулою:

Р = С ×100% ,

100% −Т

де Р — ціна підакцизної продукції;

Торговельна надбавка — це сума  витрат і прибутку торгових ор- ганізацій.

Розрізняють поняття «склад ціни» та «структура ціни». Склад ціни — значення елементів ціни в абсолютном виразі. Структура ціни — питома вага  елементів ціни у відсотках. Як видно  з рис.2.1-рис.2.3, склад ціни має такий вигляд:

ціна підприємства     =          собівартість    +          прибуток

Рис.2.1. Склад ціни підприємства (за видами економічної  діяльності)

 

 

ціна оптової торгівлі            =


 

ціна підприємства     +


торговельна надбавка

 

 

Рис.2.2.  Склад ціни оптової торгівлі

 

 

ціна роздрібної торгівлі        =


 

ціна оптової торгівлі            +


торговельна надбавка

 

 

Рис.2.3. Склад ціни роздрібної  торгівлі

Таким чином, чим  довший канал розподілу, тим  більшою є ціна для покупця.