1.3. Принципи, види ціноутворення та функції ціни

Ціна є чинником формування відносин між продавцями і покуп- цями, коли за рахунок її зміни продавці намагаються утримати наяв- них  чи залучити нових покупців. Необхідно розрізняти принципи та види  ціноутворення, функції ціни.

Розрізняють два принципи ціноутворення:

•           ринковий;

•           адміністративний.

Ринкове ціноутворення базуєтся на  різноманітності форм  влас- ності, свободі вибору продавців та покупців при відповідній динаміці цін, конкуренції, врахуванні приватних інтересів та відсутності дер-

жавного регулювання цін.

Адміністративне ціноутворення відрізняється від ринкового лише наявністю державного регулювання. При цьому залежно від ступеню впливу держави розрізняють:

1)   командну економіку, яка грунтується на тотальному держав- ному контролі над цінами. Рівень регулювання цін — 100%;

2)   змішану економіку, яка грунтується на обмеженому держав- ному контролі над цінами. Рівень регулювання цін — від 30 до

100%;

3)   ліберальна економіки, яка грунтується на обмеженому держав- ному контролі над цінами. Рівень регулювання цін — до 30%;

В залежності від ступеню участі держави і органів місцевого само-

врядування, а також від наявності чи відсутності попередної домовле- ності сторін розрізняють наступні види  ціноутворення:

•           ціноутворення, яке здійснюється під  прямим державним чи муніципальним контролем за  допомогою фіксування  чи  гра- ничного обмеження цін, субсидування та інш.;

•           ціноутворення в умовах монополії чи  олігополії, що  обумов- лює прийняття однією  із сторін нав’язаних умов;

•           договірне ціноутворення,  яке  передбачає наявність  попере- дньої  домовленості між продавцем і покупцем і тому  діяль- ність обох сторін обмежується виконанням зобов’язань;

•           вільне ціноутворення, яке передбачає відсутність попередньої домовленості між продавцем та  покупцем і  тому  діяльність обох сторін не обмежується виконанням зобов’язань.


 

Функції ціни характеризуют їх роль  в діяльності продавця. Вони мають універсальний характер і не залежать від принципів та видів ціноутворення.

Як видно  з рис.1.4, виділяють п’ять функцій ціни:

Ф У Н К Ц І

Ї

 

 

Ц І Н И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформативна

стимулююча

вимірювальна

облікова

розподільча

регулююча

Рис.1.4. Функції ціни

•           інформативна;

•           стимулююча;

•           вимірювальна;

•           облікова;

•           розподільча;

•           регулююча.

Інформативна функція. За рахунок коливання цін продавці отри- мують інформацію про суспільно-необхідні витрати, суспільно-необ- хідний товарний асортимент, якість. Отже, за рахунок ціни, з одно- го боку, виявляються середньозважені витрати, а з іншого — попит. Продавці можуть звіряти рівень собівартості з витратами конкурен- тів,  приймати рішення відносно зниження витрат, зміни товарного асортименту, підвищення якості.

Стимулююча функція. Ціна стимулює збільшення чи скорочення виробництва в залежності від  рентабельності товарів. Вона  є стиму- лом  до підвищення ефективності виробництва, раціонального вико- ристання наявних ресурсів при  задоволенні попиту. Зниження  роз- дрібних цін стимулює споживання товарів.


 

Вимірювальна функція. Ціна є мірилом кількості грошей, які по- купець повинен заплатити за товар. Порівнюючи ціни різних товарів, можна здійснити диференціацію на дорогі  та дешеві.

Облікова функція. Ціна фіксує скільки коштує продавцю вироб- ництво товару. Це дає можливість контролювати витрати, планувати розмір прибутку, дозволяє розраховувати показники для  контролю ефективності використання ресурсів.

Розподільча функція. Ціна перевищує собівартість на  величину прибутку, податків та  зборів. Зміна співвідношення цих  складових ціни дозволяє розподіляти доходи продавця та  перерозподіляти  до- ходи  в межах держави між секторами і галузями економіки, підпри- ємствами, регіонами, соціальними групами населения. Функція про- являється в межах перерозподілу через  акцизи, податок на  додану вартість, відрахування до бюджету.

Регулююча функція. Ціна є механізмом встановлення рівноваж- ної ціни, регулятором пропозиції та попиту незалежно від рівня кон- куренції на ринку. В межах поліполії це відбувається автоматично, а в межах монополістичної конкуренції, олігополії та монополії від- бувається за рахунок комбінованої дії  ринкових і адміністративних механізмів.

Контрольні питання

1.   Які  концепції ціноутворення Ви знаєте?

2.   Як формується ціна рівноваги?

3.   Назвіть причини які перешкоджають автоматичному повер- ненню ціни до рівноважного рівня.

4.   Вкажіть сутність і види нефункціонального попиту.

5.   У чому сутність концепції «магічного трикутника»?

6.   Порівняйте активну та  пасивну маркетингову цінову полі- тику.

7.   Дайте визначення маркетинговим стратегії і тактиці ціноутво- рення.

8.   Наведіть порівняльні характеристики  ринкового та  адміні- стративного принципів ціноутворення.

9.   Назвіть і поясніть функції ціни.