СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Армстронг Г., Сондерс  Д., Вонг  В., Котлер Ф. Основы  марке- тинга, 4-е еврепейское издание. : Пер. с анг. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. — 1200  с.

2.   Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.,  Анн Х. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн — М.: Экономика, 2001. — 718 с.

3.   Балабанова Л.В.,  Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Монографія

/ Л.В. Балабанова, О.В.  Сардак — Донецьк: ДонДУЕТ ім.  М. Туган-Барановського, 2003. — 149 с.

4.   Бєлявцев М.І., Петенко І.В.,  Прозорова І.В.  Маркетингова ці- нова політика: Навчальний посібник / М.І.  Бєлявцев, І.В.  Пе- тенко, І.В.  Прозорова — Київ: Центр навчальної літератури,

2005. — 332 с.

5.   Гаркавенко С.С. Маркетинг: Учебник для  вузов  / С.С.  Гарка- венко — К.: Либра, 1998. — 384 с.

6.   Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник / А.О.  Длігач — К.:ВД «Професіонал», 2006. — 304 с.

7.   Курс  экономики: Учебник / под  ред.  Б.А. Райзберга. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 716 с.

8.   Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова. — СПб.: Питер, 2004.

— 800 с.

9.   Мороз Л.А., Чухрай Н.І.  Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред.  Л.А. Мороз. — Львів: Національний уні- верситет «Львівська політехніка», 2-2.  — 244 с.

10. Нагл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. 3-е изд.

— СПб.: Питер, 2004. — 572 с.

11. Просветов Г.И.  Маркетинговые исследования: задачи и  ре- шения: Учебно-практическое пособие. / Г.И. Просветов — М.: Альфа-Плюс, 2008. — 240 с.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

12. Шкварчук Л.О.  Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник

2-ге  вид., виправл. / Л.О.  Шкварчук –  К.:  Кондор, 2004. —

214 с.

13. Цены и ценообразование: Ученик для вузов. 5-е издание / Под ред. В.Е.  Есипова — СПб.: Питер, 2009. — 480 с.

14. Экономико-математические   методы   и   прикладные    моде- ли:  Учеб.  пособие  для  вузов  / В.В.  Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова  и др.;  Под ред.  В.В.  Федосеева. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 304 с.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Михайло Анатолійович ОКЛАНДЕР Олена Павлівна ЧУКУРНА

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів – Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 26.09.2011. Формат 60х84 1/16.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умовн. друк. арк. 13,5.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006