КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

 

Види самостійної роботи

Трудо- міст- кість (годин)

Планові терміни вико- нання

Фор- ми кон-

тролю

Макси- мальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських

(практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Опрацювання теоретич- них  основ лекційного матері- алу

0,5

На протязі семе- стру

 

 

Х

1.2. Вивчення окремих тем або  питань,  що   передбачені для  самостійного опрацюван- ня

2

На протязі семе- стру

 

 

Х

1.3.  Підготовка до  семінар- ських (практичних, лабора- торних) занять, в. т. ч.

– Відповідь на теоретичне пи- тання

– Доповнення

– Задача

– Економічний диктант

1

Згідно розкла- ду

 

 

6 (4р×1,5)

5 (10р×0,5)

2

7 (2р×3,5)

Всього:           3,5       20

 

 

 

 

 

 


 

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.5. Підготовка до модульних контрольних робіт

— 1 контрольна робота  (ко- локвіум, тестування, рішен- ня  розрахункових завдань, розв’язання кейсів, виклад теоритичного питання)

— 2 контрольна робота  (ко- локвіум, тестування, рішен- ня  розрахункових завдань, розв’язання кейсів, теори- тичного питання)

 

2

2

 

Термін згідно з графіком індивідуальних занять

 

 

25

25

Всього:           4          50

За виконання завдань до самостійного опрацювання

1. Індивідуальне завдання

1.     Індивідуальне    завдання

«Аналіз маркетингової середи підприємства, яке досліджу- ється в контексті реалізації ці- нової політики підприємства». Визначення факторів марке- тингової середи  на  формуван- ня та реалізацію маркетинго- вої цінової політики.

2.    Індивідуальне   завдання

«Дослідження факторів мар- кетингового ціноутворення підприємства, яке досліджу- ється» .  характеристика та аналіз факторів ціноутворен- ня (попит, конкуренція, ви- трати). Оцінка впливу факто- рів  на  процес ціноутворення підприємства.

3.    Індивідуальне   завдання

«Аналіз методів маркетинго- вого ціноутворення підпри- ємства, яке досліджується».

 

1

1

1

 

Термін згідно з графіком індивідуальних занять

 

Захист на індівідуально-му занятті

 

5

5

5


 

4.    Індивідуальне   завдання

«Маркетингові цінові стра- тегії  підприємства, яке дослі- джується».

5.    Індивідуальне   завдання

«Управління цінами підпри- ємства, яке досліджується». Визначення гнучкості при встановленні ціни. Система знижок.

6.    Індивідуальне   завдання

«Оцінка ризику при  розра- хунку ціни в маркетинговій діяльності підприємства, яке досліджується.» Розрахунок цінового ризику за  допомо- гою методу експертних оці- нок.

1

1

1

 

 

5

5

5

 

6

 

 

30

Разом  балів за обов’язкові види СРС

90

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для  самостійного опрацювання

2.1. Огляд літературних дже- рел за заданою тематикою:

1)         журнал             «Маркетинг   в

Україні» за напрямками:

• особливості  ціноутворен- ня українських підпри- ємств;

• державне регулювання ці- ноутворення;

• оцінка та управління ціно- вами  ризиками.

2) журнал «Маркетинг в России и за рубежом» за напрямками:

• маркетингові дослідження цінової чутливості спожи- вачів;

2

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індивідуальному занятті

7

 

 

 

 

 

 


 

• дослідження  попиту  спо- живачів на окремих то- варних ринках.

3) журнал «Маркетинг и Ре- клама» за напрямками:

•           особливості  формування маркетингових            цінових стратегій            українських підприємств.

• Оцінка еластічності попиту споживачів окремих сег- ментів ринку.

 

 

 

 

2.2. Аналіз конкурентної виробничої ситуації та підготовка аналітичної запи- ски  (Case study) за напрямка- ми:

• Стратегії та  методи марке- тингового ціноутворення;

• Дослідження  цінової чут- ливісті споживачів;

• Дослідження системи цін- ностей споживачів та їх- ній  вплив на  встановлен- ня цін

2

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індівідуально-му занятті

7

2.3.  Підготовка презентацій окремих тем курсу за допомо- гою програми Microsoft Pow- erPoint

1

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індівідуальному занятті

5


 

2.4. Рецензування статті з маркетингової цінової полі- тики

0,5

Відповідно до графіку індивідуальних занять

Захист на індівідуально- му занятті

3

2.5. Пошук інформації по за- даній темі:

• Огляд цін  на виготовлення рекламної продукцї;

• Огляд  цін   на  проведення маркетингових             дослі- джень;

• Огляд законодавчих актів, які регламентують марке- тингову політику ціноут- ворення

1

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індівідуально- му занятті

3

2.6. Реферат:

• Роль і значення ринкового ціноутворення.

• Ціна – як інструмент мар- кетингової стратегії під- приємства.

• Роль факторів ціноутворен- ня в маркетинговій полі- тиці ціноутворення.

• Сутність і  проблематика установлення             світових цін.

• Роль географічного факто- ра в ціновій політиці під- приємства.

• Інкотермс: характеристика основних правил світової торгівлі.

• Вплив глобалізації на стра- тегію   ціноутворення    в маркетингу.

• Концепція ціни в  системі маркетингу.

3

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індівідуально-му занятті

7


 

• Основні фактори формуван- ня стратегічних цін у мар- кетингу.

• Вплив концепції життєвого циклу товару на  встанов- лення ціни.

• Класифікація методів ціно- утворення.

• Аналіз впливу еластичнос- ті  попиту споживачів на ціни, витрати, прибуток підприємства.

• Ціноутворення  на   ринку освітніх послуг.

• Тактичне  ціноутворення:

роль, задачі, рішення.

• Вплив еластичності попиту на одержання доходу  під- приємством.

• Основні  етапи встановлен- ня  ціни в практиці під- приємств.

• Роль механізму встановлен- ня  ціни в маркетинговій стратегії ціноутворення.

• Роль і вплив законодавства про підприємництво на ме- ханізм ринкового ціноут- ворення.

•           Відображення   методики ринкового ціноутворення в Україні.

• Методологія ціноутворення в маркетингу.

•                       Об’єктивні компоненти співвідношення            «ціна- якість».

• Ціноутворення у  виробни- чій практиці.

 

 

 

 


 

• Маркетингові дослідження в ціноутвоернні: сутність, етапи, роль.

• Цінові ризики: характерис- тика та сутність.

• Роль  державного  регулю- вання на процес ціноутво- рення в Україні.

• Характеристика ринкового механізму             ціноутворен- ня.

• Вплив  теорії  споживчого поводження на маркетин- гову стратегію ціноутво- рення.

• Роль інновацій в практиці ринкового ціноутворення

 

 

 

 

2.7. Розробка кейсу

1

 

Відповідно до графіку індивідуальних занять

 

Захист на індівідуальному занятті

5

Разом  балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС у І семестрі

100