ТЕСТИ

Тестові завдання з одним  варіантом вірної відповіді.

Концепція ціноутворення

1.  Яка з  концепцій  ціноутворення передбачає такий  підхід до встановлення ціни, при якому ціна є ступенем корисності товару, але не може бути нижчою витрат виробництва:

а)   витратна концепція ціноутворення;

б)   маржиналістська концепція ціноутворення;

в)   неокласична концепція ціноутворення;

г)   правильної відповіді немає.

2. Маркетинговий підхід до визначення ціни передбачає розраху- нок ціни, як:

а)   грошового вираження вартості товару;

б)   грошового вираження праці, яка вкладена у виробництво да- ного товару;

в)   показника виміру корисності товару для покупця;

г)   усі відповіді правильні.

3. Якщо попит, пов’язаний з інфляційними очікуваннями підви- щення цін, то це:

а)   спекулятивний попит;

б)   соціальний попит;

в)   нераціональний попит;

г)   раціональний попит.

4. Якщо попит, пов’язаний з впливом соціальних факторів, то це:

а)   спекулятивний попит;

б)   соціальний попит;

в)   нераціональний попит;

г)   раціональний попит.


 

5. Попит пов’язаний з впливом емоціонально-психологічних фак- торів  характеризує:

а)   спекулятивний попит;

б)   соціальний попит;

в)   нераціональний попит;

г)   раціональний попит.

6. Зростання попиту при  зростанні ціни, на основі  намагання ви- ділятися називають:

а)   ефектом Веблена Т.; б)   ефектом Гріффена Р.; в)   ефектом сноба;

г)   ефектом приєднання до більшості.

7. Ціна рівноваги товару на ринку:

а)   врівноважує витрати на виробництво та корисність товару;

б)   збалансовує витрати на виробництво та якість товару;

в)   ціна,  за    якої   запропонована  кількість   товару  дорівнює потрібній ринку кількості товару;

г)   збалансовує запити та доходи покупців.

8. Зростання ціни товару на ринку призводить до:

а)   збільшення пропонованої кількості товару;

б)   зменшення пропонованої кількості товару;

в)   не позначається на запропонованій кількості товару;

г)   збільшення або  зменшення запропонованої кількості товару залежить від інших умов.

9. Надлишок товарів з’являється тоді,  коли ціна виробу:

а)   перевищує ціну  рівноваги;

б)   дорівнює ціні  рівноваги;

в)   нижча за ціну  рівноваги;

г)   зв’язку між факторами немає.

10. На зниження ціни впливають такі чинники:

а)   ажіотажний попит;

б)   при відносно стабільних доходах споживачів пропозиція пере- вищує попит;

в)   заробітна плата збільшується швидшими темпами, ніж про- дуктивність праці та виробництво товарів і послуг;


 

г)   низька ефективність використання основного капіталу, устат- кування, робочої сили.

Система цін

1.  Ціни, які встановлюються державними органами управління на товари підвищеного соціального призначення називають:

а)   регульованими;

б)   фіксованими; в)  паритетними; г)   твердими.

2. Ціни, які встановлюються державними органами управління в певному коридорі називають:

а)   регульованими;

б)   фіксованими; в)  паритетними; г)   рухливими.

3.  Ціни, які встановлюються державними органами управління для  регулювання співвідношення цін  між деякими групами товарів називають:

а)   регульованими;

б)   фіксованими; в)  паритетними; г)   соціальними.

4.    Ціни,   які   встановлюються в   договорі   та    передбачають можливість змін  на протязі терміну його дії — це:

а)   тверді ціни;

б)   рухливі ціни;

в)   ковзні ціни;

г)   фіксовані ціни.

5. Якщо транспортні витрати з місця походження товару бере на себе покупець, то така ціна називається:

а)   ціна ФОБ;

б)   ціна ФАС;


 

в)   ціна СІФ;

г)   ціна EX WORKS.

6.  Залежно від  ступеня державного регулювання ціни можуть бути:

а)   оптові  та роздрібні;

б)   тверді та ковзаючи;

в)   ринкові, регульовані та фіксовані;

г)   тверді та фіксовані.

7. Залікові знижки «трейд-ін» передбачають зниження ціни:

а)   за оперативну оплату рахунка покупцем;

б)   закупівлю більшої, ніж передбачено угодою, партії товару або закупівлю не в сезон продажу;

в)   повернення використаного товару і врахування його вартості в оплату придбаного товару;

г)   усі відповіді правильні.

8. Знижки, які надаються за оплату товару готівкою або за достро- кове здійснення платежів, називають:

а)   знижки «сконто»;

б)   знижки за кількість проданого товару;

в)   бонусні знижки;

г)   дилерські знижки.

9. Знижки,  які встановлюються для  постійних та ексклюзивних покупців, у яких продавець зацікавлений, називають:

а)   спеціальними; б)   експортними; в)   клубними;

г)   пільговими.

10. Складними знижками називають знижки, які передбачають: а)   встановлення знижки на останню одиницю або партію товару; б)   одночасне встановлення кількох видів  знижок;

в)   встановлення знижки  на  завершальному етапі узгодження ціни;

г)   встановлення у внутрішньовиробничої кооперації підприєм- ства.


 

Чинники ціноутворення

1.  Якої мети  цінової політики досягає продавець, який встанов- лює високі ціни?

а)   завоювання лідерства за показником ринкової долі;

б)   завоювання ринку за показником якості товару;

в)   забезпечення виживання підприємства;

г)   максимізація прибутку.

2. Якої мети  цінової політики досягає продавець, якщо він функ- ціонує в умовах жорсткої конкуренції та знижує ціну:

а)   завоювання лідерства за показником ринкової долі;

б)   завоювання ринку за показником якості товару;

в)   забезпечення виживання підприємства;

г)   максимізація прибутку.

3. Якої мети цінової політики досягає продавець, якщо він постій- но вдосконалює якість товару?

а)   завоювання лідерства за показником ринкової долі;

б)   завоювання ринку за показником якості товару;

в)   забезпечення виживання підприємства;

г)   максимізація прибутку.

4. Якої мети  цінової політики досягає продавець, якщо він вико- ристовує ціни проникнення на ринок?

а)   завоювання лідерства за показником ринкової долі;

б)   завоювання ринку за показником якості товару;

в)   забезпечення виживання підприємства;

г)   максимізація прибутку.

5. Граничні витрати це:

а)   зміна розміру валових витрат на одиницю продукції в резуль- таті  зміни розміру виробництва та реалізації продукції;

б)   це додаткові витрати від  виробництва і реалізації додаткової одиниці продукції;

в)   це витрати які не змінюються в залежності від обсягу виробни- цтва  і реалізації.

6. Попит на товар  та ціна товару, як правило, перебувають:

а)   у прямо пропорційній залежності;


 

б)   у обернено пропорційній залежності;

в)   жодної залежності між ними немає;

г)   ця залежність може нівелюватися іншими чинниками.

7. Попит на товар  буде менш еластичним у тому разі, коли:

а)   немає заміни товару або нема  конкурентів;

б)   покупці не схильні змінювати звички та  не шукають дешев- шого товару;

в)   покупці вважають, що зростання ціни виправдане зростанням інфляції чи рівня якості товарів;

г)   усі відповіді є правильними.

8. Завоювання лідерства на ринку за показником якості потребує:

а)   значних капіталовкладень у науково-дослідну роботу;

б)   суттєвої зміни системи збуту, пакування, транспортування;

в)   підвищення ціни, щоб покрити значні витрати;

г)   усі відповіді є правильними.

9.  Якою  буде поведінка покупців, якщо ціни знижуються, а ха- рактер попиту від ціни еластичний?

а)   покупці завищують обсяг закупок в необмежених розмірах;

б)   попит зростає такими ж темпами як знижується ціна;

в)   попит зростає більш високими темпами ніж знижується ціна. г)   темп зростання попиту є нижчим ніж темп зниження ціни.

10. Від найнижчої ціни за собівартістю до найвищої ціни за попи- том суттєвий вплив на ціну  мають:

а)   законодавство в галузі цін;

б)   підприємства та товари-конкуренти;

в)   експортно-імпортна політика держави;

г)   географічне розміщення регіональних ринків.

Методи ціноутворення

1. Якщо ціну  розраховують шляхом додавання до собівартості за- планованого прибутку, то це:

а)   витратні методи ціноутворення;

б)   ринкові методи ціноутворення;


 

в)   нормативно-параметричні методи ціноутворення;

г)   правильної відповіді немає.

2. Який з методів розрахунку початкової (вихідної) ціни є найпро- стішим?

а)   ціна, яку встановлено за принципом «середні витрати + при- буток»;

б)   ціна, яку встановлено залежно від рівня конкуренції;

в)   ціна, яку встановлено на підставі вивчення попиту і пропону- вання;

г)   ціна, яку встановлено залежно від споживчої вартості

3.  Сутність методу визначення ціни «за  точкою беззбитковості»

полягає у:

а)   порівнянні загальних витрат та  очікуваних прибутків через різні ціни та обсяги продажу;

б)   розрахунках  цільового прибутку фірми від  виготовлення і продажу партії товару відповідного обсягу;

в)   підрахунках бажаних прибутків і можливих збитків унаслідок неправильно прогнозованого обсягу продажу;

г)   жодному з варіантів відповідей не розкрита сутність цього  ме- тоду.

5.    Перевага встановлення ціни за методом сприйняття цінності товарів полягає в тому, що ціна:

а)   позбавлена впливу випадкових ринкових факторів; б)   найповніше відображає усі види  корисності товару; в)   відображає найвищу споживчу цінність товару;

г)   правильної відповіді немає.

6. Метод, який при  встановленні ціни використовує змагання се- ред продавців товару, називається:

а)   тендером;

б)   аукціоном;

в)   правильної відповіді немає.

7.  Встановлення ціни на  товар  шляхом підсумовування собівар- тостей його конструктивних складових та прибутку, відноситься до:

а)   агрегатного методу;


 

б)   параметричного методу;

в)   методу питомої ціни;

г)   метод регресійного аналізу.

8.  Якщо ціна розраховується згідно оцінок за  техніко-економіч- ними параметрами виробів, такий метод називається:

а)   агрегатним методом;

б)   параметричним методом;

в)   методом питомої ціни.

г)   метод регресійного аналізу.

9. Який з ефектів характеризує ситуацію, коли покупці не чутливі до ціни товару, у якого немає аналогів на ринку:

а)   ефект сумарних витрат;

б)   ефект унікальної цінності;

в)   ефект створення запасів; г)   ефект розподілу витрат; д)   все вище перелічене.

10.   Який з  ефектів характеризує  ситуацію, коли  порівняння якості товарів субститутів є ускладененим:

а)   ефект сумарних витрат;

б)   ефект унікальної цінності;

в)   ефект створення запасів;

г)   ефект безповоротних інвестицій;

д)   ефект труднощів порівняння.

Маркетингова  стратегія ціноутворення

1. Яка цінова стратегія передбачає встановлення низької ціни, але орієнтована на отримання довгострокового прибутку:

а)   стратегія «зняття вершків»; б)   стратегія східчастих премій; в)   стратегія цінового прориву.

2. Яка цінова стратегія передбачає встановлення шкали знижок і надбавок до середнього рівня цін для різних покупців:

а)   стратегія «зняття вершків»;

б)   стратегія східчастих премій;


 

в)   стратегія цінового прориву;

г)   стратегія диференційованих цін.

3. Стратегія лідерства по витратах передбачає, що підприємство:

а)   направляє  маркетингові  зусилля  на   розробку унікальних атрибутів товару;

б)   фокусує маркетингові зусилля на  мінімізацію витрат вироб- ництва;

в)   прагне встановити різні ціни для  різних товарів, виходячи з різних чинників впливу.

4. Якщо ціна встановлюється відповідно до ціни підприємства, що має на ринку найбільш питому вагу, застосовується стратегія:

а)   просування на ринок;

б)   психологічного впливу;

в)   престижної ціни;

г)   слідування за лідером на ринку.

5. Якщо ціна встановлюється нижчою, ніж у конкурентів, і мен- шою від «круглої» цифри, застосовується стратегія:

а)   психологічного впливу;

б)   просування на ринок;

в)   лідера на ринку;

г)   престижної ціни.

6.         Якщо ціна     встановлюється         з           урахуванням  коливання кон’юнктури ринку, застосовується стратегія:

а)   сегмента ринку;

б)   довгострокової ціни;

в)   гнучкої ціни;

г)   «збирання вершків».

7. Якщо підприємство з метою  отримання найбільшого прибутку тимчасово встановлює найвищу ціну, застосовується стратегія:

а)   «збирання вершків»;

б)   психологічного впливу;

в)   просування на ринок;

г)   лідера на ринку.


 

8.  Покупці якого сегменту ринку чутливі до зміни ціни і здатні реагувати на цінову стратегію маркетингу:

а)   персоніфіковані покупці;

б)   економні покупці;

в)   етичні покупці;

г)   апатичні покупці.

9. Які з наведених ознак найбільше відповідають поняттю «етичні покупці»:

а)   покупці, які економлять на всьому, а тому дуже  чутливі зміни цін;

б)   покупці, головне для яких — експлуатаційні властивості това- ру;

в)   покупці згодні заплатити, щоб придбати товари тільки певно- го підприємства;

г)   покупці, які реагують на образ, марку, сервіс.

10.  Покупці якого сегмента ринку реагують на  образ  та  марку фірми?

а)   апатичні покупці;

б)   економні покупці;

в)   персоніфіковані покупці;

г)   етичні покупці.

Цінові ризики

1. Алгоритм аналізу цінових ризиків включає наступні етапи:

а)   виявлення цінових ризиків; вибір  методу оцінки цінових ри- зиків; управління ціновими ризиками;

б)   аналіз ризику; ідентифікація ризику; якісна оцінка ризику;

кількісна оцінка; оптимізація ризику;

в)   ідентифікація ризику; кількісна оцінка; оптимізація ризику;

розроблення рекомендацій;

г)   правильної відповіді немає.

2. Якщо методи оцінки ризику базуються на врахуванні показни- ків фінансової стійкості підприємства, то використовується:

а)   метод аналізу доцільності витрат;

б)   аналітичний метод;


 

в)   математико-статистичний метод;

г)   метод експертних оцінок.

3.   Якщо  рівень  оцінки  цінового ризику  базується  на   враху- ванні прибутковості та  ступеня безпеки бізнес-проекту, то викори- стовується:

а)   метод аналізу доцільності витрат;

б)   аналітичний метод;

в)   математико-статистичний метод;

г)   метод експертних оцінок.

4. Якщо розрахунок цінового ризику базується на твердженні, що ринкова ціна є випадковою величиною, то використовується:

а)   метод аналізу доцільності витрат;

б)   метод аналогій;

в)   математико-статистичний метод;

г)   метод експертних оцінок.

5.  Якщо розрахунок цінового ризику  базується на  опитуванні фахівців та подальшій обробці  отриманої інформації — це:

а)   метод аналізу доцільності витрат;

б)   метод аналогій;

в)   математико-статистичний метод;

г)   метод експертних оцінок.

6. Зміст управління ціновими ризиками складається з наступних функцій:

а)   запобігання, пристосування, оптимізація;

б)   попередження, керування, зниження;

в)   аналіз, попередження, управління, оптимізація.

7. Лімітування цінових ризиків — це:

а)   розробка   економічних  нормативів     лімітування    цінових ризиків;

б)   лімітування торгівельної надбавки; в)   лімітування рівня рентабельності; г)    варіанти 2 та 3 є правильними.

8. Мінімізація цінових ризиків — це:

а)   використання гнучких цін у договорах з постачальниками;


 

б)  отримання  від   покупців  гарантій  при   наданні  споживчих кредитів;

в)   скорочення переліку форс-мажорних обставин в договорах з постачальниками;

г)   усі наведені відповіді є правильними.

9. Внутрішнє страхування цінових ризиків — це:

а)   забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за ра- хунок премій за ризик;

б)   забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за ра- хунок системи штрафних санкцій;

в)   забезпечення подолання негативних фінансових наслідків за рахунок направлення частини фінансових ресурсів;

г)   усі наведені відповіді є правильними.

10.  Які  форми зовнішнього страхування цінових ризиків розріз- няють?

а)   страхування необоротних активів та інвестицій;

б)   страхування вантажів при транспортуванні;

в)   страхування прибутку та хеджування;

г)   усі наведені відповіді є правильними.

Державне регулювання цін

1. За умов ринкової економіки ціна виконує функцію:

а)   показника обмінної вартості товару;

б)   інструменту визначення рівня корисності товару;

в)   вимірника витрат на виробництво товару;

г)   усі відповіді є правильними.

2. В Україні діють  такі ціни на споживчі товари: а)   державні фіксовані та державні регульовані; б)   державні фіксовані та вільні;

в)   державні регульовані, державні фіксовані та вільні;

г)   усі варіанти є правильними.

3. Вільну договірну ціну  встановлює:

а)   держава;

б)   держава та торговельне підприємство;


 

в)   торговельне підприємство та виробник;

г)   держава та виробник.

4. Серед методів державного регулювання цін до адміністративно- го належить метод:

а)   встановлення граничного рівня підвищення цін;

б)   обмеження рівня цін;

в)   встановлення граничних значень елементів ціни;

г)   усі варіанти є правильними.

5. Втручання держави в ціноутворення, як правило, має на меті:

а)   змусити фірми встановлювати нижчі ціни на товари;

б)   стимулювати посилення конкуренції на ринку;

в)   захистити фірми, що       випускають    соціально       значущу продукцію, від жорсткої конкуренції;

г)   усі відповіді є правильними.

6. До методів державного регулювання у сфері  ціноутворення на- лежить:

а)   нормування рівня рентабельності;

б)   обмеження монополізму;

в)   створення контролюючих органів влади;

г)   усі відповіді є правильними.

7. Як нараховуються податки на оптово-відпускну ціну?

а)   спочатку акциз, потім ПДВ; б)   спочатку ПДВ, потім акциз; в)   черговість не має значення.

8.  В структуру ціни якого типу  товару держава в першу чергу включає акциз?

а)   з нееластичним попитом;

б)   з абсолютно нееластичним попитом;

в)   з еластичним попитом.

9. У західних країнах діяльність урядів та законодавчих органів з ціноутворення спрямована переважно на:

а)   обмеження зростання цін на товари;

б)   обмеження зниження цін на товари;


 

в)   запобігання будь-яких угод підприємства щодо цін;

г)   усі відповіді є правильними.

10. Цінову конкуренцію поширено передусім у тих країнах, де:

а)   ринкова економіка тільки зароджується;

б)   переважають покупці з низьким рівнем доходів;

в)   рівень культури у сфері споживання є невисоким;

г)   у переліку всі відповіді є правильними.

11. Нині при утворенні роздрібних цін діють  такі обмеження:

а)   на рівень прибутковості;

б)   загалом на ціну;

в)   на торговельну надбавку.

Ціноутворення в галузях матеріального виробництва

1. Позамовний метод ціноутворення в промисловості передбачає:

а)   калькулювання окремого виробничого замовлення на один або кілька виробів;

б) розробку нормативів витрат у розрахунку на одиницю промислової продукції за всіма  видами витрат виробництва;

в)   систематизування витрат по переділу (фазі, циклу) і визна- чення собівартості напівфабрикатів,  що  йдуть на  подальшу обробку;

г)   усі відповіді певною мірою  доповнюють одна одну.

2. Нормативний метод ціноутворення у промисловості передбачає:

а)   калькулювання окремого виробничого замовлення на один або кілька виробів;

б) розробку нормативів витрат у розрахунку на одиницю промислової продукції за всіма  видами витрат виробництва;

в)   систематизування витрат по переділу (фазі, циклу) і визна- чення собівартості напівфабрикатів,  що  йдуть на  подальшу обробку;

г)   усі відповіді є правильними.

3. Кошторисна вартість будівництва включає:

1)   прямі витрати; накладні витрати; кошторисний прибуток;

2)   постійні витраті; змінні витрати; рівень прибутковості будів- ництва;


 

3)   постійні витраті; змінні витрати; граничні витрати; рівень прибутковості будівництва;

4)   немає правильної відповіді.

4. Договірні ціни будівництва можуть бути:

а)   фіксовані та регульовані;

б)   регульовані, фіксовані та вільні;

в)   твердими, динамічними або періодичними;

г)   правильної відповіді немає.

5.  Тариф на  перевезення вантажів залізницею складається з та- ких елементів:

а)   собівартості перевезення;

б)   прибутку;

в)   собівартості перевезення, прибутку та надбавки;

г)   собівартості перевезення та прибутку.

6. Собівартість перевезення, яка входить до транспортного тарифу залежить від:

а)   розміру вантажу і пасажиропотоку, структури пасажиропото- ку,  дальності перевезення;

б)   заробітної  плати   робітників,   вартості   вантажних   робіт, амортизації основних фондів;

в)  розміру вантажу  і  пасажиропотоку, дальності перевезення, амортизації основних фондів;

г)   усі відповіді певною мірою  доповнюють одна одну.

7. До собівартості транспортних тарифів включаються витрати на здійснення таких операцій:

а)   початкових і кінцевих;

б)   початкових, кінцевих і рухомих;

в)   початкових і рухомих;

г)   правильної відповіді немає.

8.  Тарифи, за  якими визначається плата за  перевезення певних видів  вантажів по певним напрямкам називаються:

а)   місцевими;

б)   пільговими;

в)   виключними;

г)   схемними.


 

9. Тарифи, за якими визначається плата за перевезення основної маси  вантажів, називаються:

а)   виключними; б)   загальними; в)  табличними; г)   схемними.

10.  Тарифи, за  якими визначається плата за  перевезення ванта- жів  між визначеними пунктами, називаються:

а)   виключними; б)   загальними; в)  табличними; г)   схемними.

 

 

1. Бренд — це:


Формування ціни бренду

 

а)   відома торговельна марка, яка має постійно високу лояльність покупців;

б)   це чиста наведена вартість майбутніх грошових потоків; в)   торговельна марка, яка приносить додатковий прибуток; г)   правильної відповіді немає.

2. Метод оцінки вартості бренду, який передбачає оцінку за умо- вами  здійснених угод купівлі-продажу брендів, називається:

а)   метод оцінки бренду  за допомогою ринкових трансакцій;

б)   метод підсумовування всіх витрат;

в)   метод оцінки передбачуваної вартості витрат на просування;

г)   метод дисконтування сумарних витрат.

3.  Якщо вартість бренду  оцінюється як вартість його  заміщення абстрактним еквівалентом, то такий метод називається:

а)   метод оцінки вартості бренда  за допомогою ринкових транзак- цій;

б)   метод  розрахунків витрат на  заміщення  вартості існуючого бренда;

в)   метод підсумовування всіх витрат;

г)   метод  залишкової вартості або метод  віднімання вартості ак- тивів.


 

4. Якщо вартість оцінюється в результаті підсумовування всіх ви- трат, пов’язаних зі створенням і просуванням бренда  протягом жит- тєвого  циклу, такий метод називається:

а)   метод оцінки вартості бренда  за допомогою ринкових транзак- цій;

б)   метод підсумовування всіх витрат;

в)   метод оцінки передбачуваної вартості витрат на просування;

г)   метод   залишкової  вартості  або   метод   віднімання  вартості активів;

5.  Якщо бренд  характеризується  високою преміум-категорією і низькою часткою ринку, то це:

а)   тупиковий бренд; б)   вибірковий бренд; в)   престижний бренд; г)   доступний бренд.

6.  Якщо бренд  характеризується  низькою преміум-категорією і високою часткою ринку, то це:

а)   вибірковий бренд; б)   тупиковий бренд; в)   доступний бренд;

г)   престижний бренд.

7.  Які   маркетингові стратегії рекомендуються для  вибіркового бренду:

а)   «збору  врожаю» та виходу з ринку;

б)   високих цін та цільового маркетингу;

в)   співвідношення «ціна/якість»;

г)   стратегія збиткового лідера.

8.  Які  маркетингові стратегії рекомендуються для  тупикового бренду:

а)   «збору  врожаю» та виходу з ринку;

б)   високих цін та цільового маркетингу;

в)   стратегія низьких цін;

г)   стратегія інновацій.

9.  Які  маркетингові стратегії рекомендуються для  престижного бренду:


 

а)   співвідношення «ціна/якість» та інновацій;

б)   стратегія перепозиціонування бренду;

в)   стратегія цільового маркетингу;

г)   високих цін та цільового маркетингу.

10.  Які  маркетингові стратегії рекомендуються для  доступного бренду:

а)   стратегія збиткового лідера та низьких цін;

б)   «збору  врожаю» та виходу з ринку;

в)   стратегія доступних цін;

г)   усі відповіді є правильними.

Ціноутворення в зовнішньо-економічній  діяльності

1. Світова ціна — це:

а)   грошовий вираз інтернаціональної вартості товару;

б)   ціна, за  якою здійснюється більшість експортно-імпортних угод;

в)   ціна, яка зазначається в угодах на найважливіших товарних ринках;

г)   ціна, яка зазначається в угодах, платежі по яким ведуться у вільно конвертованій валюті.

2.  При  укладанні контракту та визначенні ціни, сорту  та якості виробу віддають перевагу такій ціні:

а)   твердій;

б)   індикативній; в)   монопольній; г)   базисній.

3.  Причиною зміни ціни, обумовленою в контракті,  може бути підвищення:

а)   ставок оподаткування діяльності підприємства;

б)   заробітної плати робітників;

в)   заробітної плати керівника підприємства.

4.  Перелік індикативних цін  на  товари імпорту та  експорту в

Україні затверджує:

а)   Міністерство  торгівлі   та    зовнішньоекономічних зв’язків

України;


 

б)   Міжвідомча комісія з питань антидемпінгових розслідувань;

в)   Міністерство фінансів України.

5. В експортну ціну  на продукцію не входить:

а)   ввізне мито; б)   вивізне мито; в)   митні збори;

г)   прибуток підприємства-виробника.

6. Індикативні ціни — це різновид:

а)   фіксованих цін;

б)   вільних цін;

в)   твердих цін.

7. Митна вартість товару не включає:

а)   витрати на транспортування товару від кордону до споживача;

б)   комісійні і брокерські витрати;

в)   вартість ліцензії на вивіз товару з країни.

8. Індикативні ціни встановлюються: на а)   продукцію монопольних утворень;

б)   продукцію підприємств державного сектору;

в)   товари експорту-імпорту.

9. Мито нараховується на величину вартості товару, зазначеній в:

а)   рахунку-фактурі;

б)   вантажній митній декларації;

в)   вантажній митній декларації за  мінусом транспортних  ви- трат.

10. Індикативні ціни:

а)   затверджуються на початку кожного року;

б)   переглядаються щомісяця;

в)   є постійними протягом 5 років.

Ціноутворення в Інтернет

1.  Як  вимірюється середня ефективність банерної і контекстної реклами:


 

а)   відношенням числа кліків до числа показів;

б)   вартістю розміщення реклами;

в)   відношенням рекламних витрат до числа замовлень;

г)   відповіді 1 та 3 є правильними.

2.  Метод  оцінки середньої ефективності банерної реклами, при якому рекламодавець вимірює рекламні витрати на одне замовлення, називається:

 

а)   показником відгуку СTR (Click Through

б)   величиною CPM ;

в)   метод  СPS ;

г)   правильної відповіді немає.


Rate) ;

 

 

3.  Тип  програм, за  якими  партнер отримує комісійні за  кож- ний   клік  відвідувача за   партнерським  посиланням  чи   банером, називається:

а)   оплата за клік;

б)   оплата з показ;

в)   оплата за продаж;

г)   оплата за дію.

4.  Тип  програм, за якими партнер отримує комісійні за кожний факт продажу товару, називається:

а)   оплата за клік;

б)   оплата з показ;

в)   оплата за продаж;

г)   правильної відповіді немає.

5.  Тип   програм, в  яких  передбачається два  види   комісійних, називається:

а)   оплатою за клік;

б)   оплатою за показ;

в)   дворівневою програмою;

г)   оплатою за продаж.

6.  Метод  ціноутворення в Інтернет в режимі реального часу, на- зивають:

а)   онлайновою орендою;

б)   онлайновим аукціоном;

в)   ціновим пакетуванням;

г)   усі відповіді є правильними.


 

7. Метод ціноутворення в Інтернет, який передбачає оплату за то- вар кожного разу  при його використанні покупцем, називається:

а)   ціновим пакетуванням;

б)   витратним методом;

в)   онлайновою орендою;

г)   правильної відповіді немає.

8.  Метод  ціноутворення в Інтернет, який ґрунтується на припущенні, що  можна продавати товари за  ціною   нижчою за собівартість, при  цьому отримуючи прибуток з інших джерел, називається:

а)   методом одночасного динамічного ціноутворення;

б)   методом «реклама платить за товар»;

в)   ціновим пакетуванням;

г)   усі відповіді є правильними.

9. Тип онлайнового аукціону, при якому кожний з продавців може зробити одну заявку і не знає, що пропонують інші., називається:

а)  англійським; б)   голандським; в)   зворотнім;

г)   аукціоном без оголошення заявок.

10.  Тип  онлайнового аукціону, при  якому первісна ціна встанов- люється висока і через  регулярні проміжки часу знижується, назива- ється:

а)  англійським; б)   голандським; в)   зворотнім;

г)   прямим.

Маркетингові  дослідження цін

1.  Метод  дослідження ціни, який базується на  припущенні, що ціну  треба  вибирати таким чином, щоб більша частина покупців вва- жало її не надто  низькою, називається:

а)   тест Ван Вестендорпа (PSM — Price Sensitivity Measurement);

б)   «сходи цін»  (price ladder);


 

в)   тест без порівняння (monadic test);

г)   правильної відповіді немає.

2. Метод дослідження ціни, який дозволяє виміряти величину по- питу  в залежності від різних цін, називається:

а)   методом    Ван     Вестендорпа  (PSM   —        Price    Sensitivity

Measurement);

б)   шкалою Лайкерта;

в)   «сходи цін»  (price ladder);

г)   правильної відповіді немає.

3. Метод дослідження ціни, який є аналогічним сходам цін — це:

а)   послідовний вибір  ціна-товар;

б)   конджойнт-аналіз;

в)   тест без порівняння;

г)   усі відповіді є правильними.

4. Перевагами прямих методів дослідження ціни є:

а)   відсутність великих матеріальних і часових витрат;

б)   не потрібна велика вибірка респондентів;

в)   можуть комбінуватися в одному дослідженні з іншими завдан- нями;

г)   усі відповіді є правильними.

5.  До  багатовимірного статистичного методу дослідження ціни, який враховує переваги споживачів, відносять:

а)   послідовний вибір  ціна-товар;

б)   конджойнт-аналіз;

в)   метод  ВРТО — Brand-Price-Trade-Off;

г) усі відповіді є правильними.

6. Перевагами конджойнт аналізу є:

а)   достовірність прогнозів про переваги споживачів;

б)   оцінка переваг кожного покупця;

в)   моделювання взаємодії між атрибутами товару;

г)   усі відповіді є правильними.

7.   Метод   ВРТО  —  Brand-Price-Trade-Off дозволяє визначити ціну:


 

а)   на основі дослідження переключення покупця з однієї торгової марки на іншу;

б)   на основі  опитування покупців про ціни;

в)   на основі  прогнозування реакції споживачів на зміну цін;

г)   усі відповіді є правильними.

8.  Метод  дослідження ціни  ВРТО  —  Brand-Price-Trade-Off на практиці пов’язаний з проведенням:

а)   конджойнт-аналізу;

б)   холл-тесту;

в)   анкетуванням споживачів;

г)   правильної відповіді немає.