ЗАДАЧІ

Визначення еластичності попиту

Задача №1. Кондитерський цех виготовляє торт «Аркадія» і реа- лізує його за ціною 23 грн. За останні місяці відзначається значне зни- ження обсягу реалізації цієї продукції. Відділ маркетингу розрахував коефіцієнт еластичності попиту від ціни на торт, який склав 2,5. Чи порекомендували б ви  знизити ціну  на  2 грн., якщо на  місяць про- давали 2200  тортів. Перемінні витрати на 1 торт  складають 14 грн., а загальні постійні — 7820  грн. на місяць. Необхідна рентабельність від товарообігу повинна складати 24%.

Задача №2.  Кондитерська фабрика виробляє торт «Полярна ніч» та  реалізує його  за  ціною  27  грн. За  послідні місяці відзначається значне зниження обсягу реалізації цієї  продукції. Відділ маркетин- гу розрахував коефіцієнт еластичності попиту від ціни на торт, який склав 2,4. Порадили б Ви знизити ціну  на 4 грн., якщо в місяць про- даж  тортів складала 2600 шт.  Перемінні витрати при  виробництві 1 торту  складають 16 грн, а усі  постійні — 8120  грн в місяць. Належна рентабельність від товарообігу повинна складати 29%.

Задача №3. Необхідно розрахувати коефіцієнт еластичності по- питу  від ціни, а також обсяг  реалізації продукції у 3 кварталі в кафе

«Пан Піцца», на основі  наступних даних: 1) ціна 1 піци в 2 кварталі знизилась по відношенню до 1 кварталу з 32 грн. до 29 грн;  2) обсяг продажів за дінь зріс з 23600 грн. в 1 кварталі до 28900 грн. в 2 квар- талі. В наступному кварталі передбачається знизити ціни ще на 4%. Визначте обсяг  продажів піці  в 3 кварталі, з урахуванням темпу змі- ни ціни.

Задача №4. Кондитерська фабрика виробляє торт  «Лускунчик» та  реалізує його  за  ціною  29  грн. За  послідні місяці відзначається значне зниження обсягу реалізації цієї  продукції. Відділ маркетин- гу розрахував коефіцієнт еластичності попиту від ціни на торт, який


 

склав 2,4. Порадили б Ви знизити ціну  на 4 грн., якщо в місяць про- даж  тортів складала 2900 шт.  Перемінні витрати при  виробництві 1 торту  складають 17 грн, а усі  постійні — 8550  грн в місяць. Належна рентабельність від товарообігу повинна складати 31%.

Розрахунок ціни за допомогою методу визначення точки беззбитковості

Задача №5.  Постійні витрати одного  з підрозділів промислового підприємства складають 50  тис.  грн. за  рік. Відпускна ціна одини- ці продукції — 18 грн., перемінні витрати на одиницю продукції —

10 грн. Поточний обсяг продажів — 8 тис. одиниць продукції. Визна- чити: прибуток підприємства при  скороченні перемінних витрат на

10% і постійних витрат на 5 тис.  грн. при  тому  же  обсязі реалізації продукції; яку відпускну ціну  одиниці продукції варто  установити для  одержання прибутку в сумі  25 тис.  грн. від продажу 8 тис.  оди- ниць продукції; який  додатковий обсяг   продажів  послуг необхід- ний  для  покриття додаткових постійних витрат у сумі  10  тис.  грн., зв’язаних з розширенням виробництва. У кожному випадку визна- чити крапку беззбитковості, побудувати графіки і зробити висновки.

Задача №6. Постійні витрати одного  з підрозділів виробничого підприємства складають 60 тис.  грн. за рік. Відпускна ціна одиниці продукції — 28 грн., змінні витрати на одиницю продукції — 15 грн. Поточний обсяг продажу — 28 тис. одиниць продукції. Необхідно ви- значити: 1) прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на

15% и постійних витрат на 10 тис.  грн. при  тому  ж обсязі реалізації продукції; 2) відпускну ціну  одиниці продукції для  отримання при- бутку в сумі  380  тис.  грн. від продажу 28 тис.  одиниць продукції. У кожному випадку визначити крапку беззбитковості, побудувати гра- фіки і зробити висновки.

Задача №7.  Вихідні дані: постійні витрати за  рік  — 48000 грн; ціна реалізації одиниці продукції — 24 грн;  змінні витрати на одини- цю продукції — 12 грн;  обсяг  реалізації поточний — 9000 одиниць. Визначте: яким буде  прибуток підприємства, якщо змінні витрати зменшаться на 10%, а постійні витрати будуть  складати 45000 грн. при  умовах збереження поточного обсягу реалізації продукції?; яку ціну  реалізації слід  встановити, щоб  получити прибуток у  розмірі


 

50000 грн?  (на  основі  первинних даних). Який додатковий обсяг продажів послуг необхідний для  покриття додаткових постійних витрат у сумі  10  тис.  грн., зв’язаних з розширенням виробництва. У кожному випадку визначити крапку беззбитковості, побудувати графіки і зробити висновки.

Задача №8.  Постійні витрати пивоварного заводу 290  тис.  грн. за рік. Відпускна ціна однієї пляшки пива  (0,5  л.) — 9,1  грн., змінні витрати на виробництво і реалізацію 1 пляшки пива  — 3,6  грн. По- точний обсяг  продажу — 80 тис.  пляшок. Визначте: 1) прибуток під- приємства при  скороченні змінних витрат на  10% та  постійних ви- трат на 12 тис. грн. 2) яку відпускну ціну одиниці продукції слід вста- новити с ціллю отримання прибутку в сумі  320  тис.  грн. від продаж

80  тис.  одиниць продукції. У кожному випадку визначити крапку беззбитковості, побудувати графіки і зробити висновки.

Задача №9. Розрахуйте завдання та зробить висновки.

 

Постійні витрати підприємства

28700

грн. за рік

Змінні витрати на одиницю продукції

62

грн.

Відпускна ціна одиниці продукції

79,85

грн.

 

Обсяг продажу

 

12000

одиниць про- дукції

Визначте:

1) прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на 10% та постійних витрат на 2600 грн. при незмінному обсязі реалізації.

2)  який додатковий обсяг  продажу необхідно встановити для  по- криття додаткових постійних витрат у сумі 2000  грн.

Для  кожного випадку визначити точку беззбитковості, збудувати графіки.

 

Задача №10. Розрахуйте завдання та зробить висновки.

 

Постійні витрати підприємства

25500

грн. за рік

Змінні витрати на одиницю продукції

42

грн.

Відпускна ціна одиниці продукції

59,55

грн.

Обсяг продажу

11200

одиниць  про- дукції

Визначте:


 

1) прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на 10% та постійних витрат на 2000  грн. при незмінному обсязі реалізації.

2)  який додатковий обсяг  продажу необхідно встановити для  по- криття додаткових постійних витрат у сумі 2500  грн.

Для  кожного випадку визначити точку беззбитковості, збудувати графіки.

Задача №11. Розрахуйте завдання та зробить висновки.

 

Постійні витрати підприємства

29500

грн. за рік

Змінні витрати на одиницю продукції

52

грн.

Відпускна ціна одиниці продукції

69,55

грн.

 

Обсяг продажу

 

10000

одиниць про- дукції

Визначте:

1) прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на 10% та постійних витрат на 2200  грн. при незмінному обсязі реалізації.

2)  який додатковий обсяг  продажу необхідно встановити для  по- криття додаткових постійних витрат у сумі 2500  грн.

Для  кожного випадку визначити точку беззбитковості, збудувати графіки.

 

Задача  №12.  Дайте  висновок  щодо   прибутковості  асортимен- ту продукції, що виробляється за методом повної та скороченої собівартості. Зробить висновки та  рекомендації з  його  змін, якщо це  необхідно. Розрахуйте  точку  беззбитковості для   товарів  А,  Б та  В.  Сума  постійних витрат складає 28000 грн. Дані  для  аналізу представлені у таблиці.

Таблиця

 

 

Показники

Види продукції

А

Б

В

Всього

1. Обсяг випуску шт.

220

360

550

 

2. Ціна реалізації грн.

115

140

125

 

3.  Змінні витрати на  весь  випуск, грн.

 

23000

 

33000

 

36000

 

92000

 

Задача №  13.  Дайте висновок щодо  прибутковості асортимен- ту  продукції,  що   виробляється  за   методом  повної  та   скороченої


 

собівартості. Зробить висновки та  рекомендації з  його  змін, якщо це  необхідно. Розрахуйте  точку  беззбитковості для   товарів  А,  Б та  В.  Сума  постійних витрат складає 28000 грн. Дані  для  аналізу представлені у таблиці.

Таблиця

 

 

Показники

Види продукції

 

А

 

Б

 

В

Всьо- го

1. Обсяг випуску шт.

250

350

500

 

2. Ціна реалізації грн.

120

140

105

 

3. Змінні витрати на весь випуск, грн.

24000

32000

35000

91000

 

Задача №  14.  Дайте висновок щодо  прибутковості асортименту продукції, що виробляється за методом повної та скороченої собівар- тості. Зробить висновки та рекомендації з його  змін, якщо це необ- хідно. Розрахуйте точку беззбитковості для  товарів А, Б та В. Сума постійних витрат складає 29000 грн. Дані  для  аналізу представлені у таблиці.

Таблиця

 

 

Показники

Види продукції

 

А

 

Б

 

В

Всьо- го

1. Обсяг випуску шт.

270

370

550

 

2. Ціна реалізації грн.

122

145

115

 

3. Змінні витрати на весь випуск, грн.

25000

31000

35000

91000

 

Розрахунок ціни

за допомогою витратних методів ціноутворення

Задача №  15. Фірма «Прогрес» , яка виробляє побутові виробі, розробила нову  технологічну лінію для  виробництва прасок. Плано- вий  випуск нової  продукції складає 40000 прасок за рік. Перемінні витрати на одиницю продукції складає 22 грн. Постійні витрати на


 

виробництво та збут  продукції складає 420  тис.  грн. за рік. Визна- чте ціну  нової праски, використовуючи метод надбавок, за умовами, що фірма хоче  встановити надбавку у розмірі 25% від  собівартості товару.

Задача №  16. Інвестор вклав у виробництво капітал у розмірі 1 млн. грн. Він планує одержати 25% прибутку від вкладеного капіта- лу.  Витрати на одиницю продукції складають 18 грн. Очікуваний об- сяг  збуту  — 20000 одиниць. Розрахувати, який повинна бути  ціна, що забезпечила б виконання всіх перерахованих вище умов.

Визначення складу та структури ціни

Задача № 17.  Визначити гуртову відпускну ціну  виробництва ідакцизного товару, його  роздрібну ціну,  а  також проаналізувати структуру ціни,  якщо  відомо: собівартість виготовлення товару —

400 грн.; рентабельність виробництва — 30%; акциз — 120 грн.; ПДВ виробника та посередницької компанії — 20%; збутова націнка посе- редника без ПДВ  — 25% до відпускної ціни виробника; торговельна націнка з ПДВ — 15% відпускної ціни посередника.

Задача № 18. Треба розрахувати відпускну гуртову ціну легкового автомобіля з включенням ПДВ і акцизу, якщо відомо: повна  собівар- тість  автомобіля — 50 тис.  грн.; рентабельність — 25%; акциз на ав- томобілі такого типу — 22%; ПДВ до гуртової ціни з акцизом — 20%.

Задача № 19. Необхідно розрахувати роздрібну ціну 1 кг. пшенич- ного хліба вищого гатунку на підставі таких даних: вартість пшениці (1 кг) — 0,80 грн; витрати елеватора — 0,4 грн; рентабельність витрат елеватора — 15%; витрати млина — 0,3; рентабельність витрат мли- на — 20%; витрати хлібозаводів — 20%; норма виходу продукції —

140%; ПДВ — 20%; торговельна надбавка — 15%.

Задача № 20. Необхідно розрахувати: оптову  ціну  підприємства; роздрібну ціну; структуру роздрібної ціни. Дані  для  розрахунку: по- вна  собівартість виробу — 44  грн;  рівень рентабельності витрат —

20%; ПДВ  — 8 грн;  націнка посередницьких організацій — 6 грн;

торговельна надбавка — 15% до відпускної ціни посередника.


 

Задача № 21. Необхідно розрахувати: прибуток підприємства на одиницю продукції; оптову  ціну  підприємства; відпускну ціну  під- приємства з ПДВ;  ціну  посередника; торгівельну надбавку; структу- ру роздрібної ціни продукції. Дані  для розрахунків: собівартість про- дукції — 56 грн.; рівень рентабельності — 25% до собівартості; ПДВ

— 20% від оптової ціни підприємства (без ПДВ);  постачально-збутова надбавка посередника — 25% від оптової ціни підприємства; роздріб- на ціна — 126 грн.

Задача №  22.  Розрахуйте вартість ковбасних виробів у вільних відпускних цінах, за якими спеціалізована кав`ярня одержала їх від постачальника, а також суму ПДВ, яку кав`ярня зобов’язана перера- хувати до бюджету, використовуючи такі дані: товарообіг кав`ярні за місяць від реалізації ковбасних виробів — 4500  грн; націнка кав`ярні до роздрібної ціни склала 80%; торгова надбавка до вільної відпус- кної  ціни постачальника — 15%.

Задача № 23. Необхідно розрахувати вартість кондитерських ви- робів у вільних відпускних цінах, за якими спеціалізована кав`ярня одержала їх від постачальника, а також суму ПДВ, яку кав`ярня по- винна перерахувати до бюджету на основі таких даних: товарообіг від реалізації кондитерських виробів склав 58 тис. грн.; націнка кав`ярні

— 70%; торгова надбавка до вільної відпускної ціни — 20%.

Розрахунок ціни

згідно базисних умов постачання

Задача № 24. Визначте: а) оптову  ціну  заводу-виробника; б) ціну

«франко-ж/д вагон»; в) ціну  ФАС,  ФОБ, КАФ  (СФР), СІФ.  Дані: со- бівартість — 400  тис.  грн.; прибуток — 25  %; перевезення до ж/д станції — 3 тис.  грн.; вартість вантаження у вагон  — 1.2  тис.  грн.; вартість перевезення до порту  — 4 тис. грн.; вартість навантажуваль- но-розвантажувальних робіт  з доставкою товару уздовж борту  судна

— 1.5 тис. грн.; вартість доставки на борт судна і складування на суд- ні — 1 тис.  грн.; морський фрахт до порту  призначення — 200  дол. (1 дол.=8,0 грн.); страхування — 3%.


 

Задача № 25.  Визначте: а) оптову  ціну  заводу-виготовлювача;  б) ціну  «франко-ж/д вагон»; в) ціну  ФАС, ФОБ, КАФ (СФР), СІФ. Дані: собівартість — 450  тис.  грн.; прибуток — 25 %; перевезення к заліз- ничної станції — 3,5 тис. грн.; вартість вантаження у вагон — 1.5 тис. грн.; вартість перевезення до порту  — 4,5 тис.  грн.; вартість наванта- жувально-розвантажувальних робіт з доставкою товару уздовж борту судна  — 1.5  тис.  грн.; вартість доставки на борт судна  й складування на судне  — 2 тис.  грн.; морській фрахт до порту  призначення — 250 дол. (1 дол.=8,0 грн.); страхування — 3%.

Задача № 26. Визначте: а) оптову  ціну  заводу-виробника; б) ціну

«франко-залізничний вагон»; в) ціну  ФАС, ФОБ, КАФ (СФР), СІФ; г) ціну  «франко-покупець», включаючи мито. Дані: собівартість — 20 тис.  грн.; прибуток — 25 %; перевезення до залізничної станції — 2 тис. грн.; вартість послуг експедитора — 1 тис. грн.; страхування при перевезенні по залізниці — 2%  (від відпускної ціни); вартість заван- таження до вагону — 1,2 тис. грн.; вартість перевезення до порту  — 3 тис.  грн.; вартість вантажно-розвантажувальних робіт  з доставкою товару уздовж борту судна  — 1,5  тис.  грн.; вартість доставки на борт судна  та складування на судні  — 2 тис.  грн.; витрати на документи

— 70 дол.; витрати на коносамент — 80 дол.; морській фрахт до пор- ту призначення — 200 дол.  (1 дол.=8,0 грн.); страхування — 3%  (від КАФ); вартість вантажних робіт в порту  призначення — 100 дол.; ім- портне мито й оформлення документів — 15% (від контрактної ціни, в даному випадку СІФ);  Вартість перевезення до місця знаходження покупця — 50 дол.

Задача № 27. Визначте: а) оптову  ціну  заводу-виробника; б) ціну

«франко-ж/д вагон»; в) ціну  ФАС,  ФОБ, КАФ  (СФР), СІФ;  г) ціну

«франко-покупець».  Дані: собівартість —  100  тис.   грн.; прибуток

— 25 %; вартість постачання в порт  відправлення — 2200  грн.; вар- тість  навантажувально-розвантажувальних робіт  з доставкою това- ру уздовж борту  судна  — 2100  грн.; вартість доставки на борт судна і складування на  судні  — 1700 грн.; витрати на  документи — 1000 грн.; морський фрахт до порту  призначення — 5000 грн.; страхуван- ня  — 3%  (від  КАФ); вартість навантажувально-розвантажувальних робіт  у країні-імпортері — 2500  грн.; Вартість постачання на склад покупця 1500 грн.


 

Задача №28. Визначте: а) оптову  ціну  заводу-виробника; б) ціну

«франко-ж/д вагон»; в) ціну  ФАС, ФОБ, КАФ (СФР), СІФ. Дані: собі- вартість — 40 тис. грн.; прибуток — 25 %; перевезення до ж\ д станції

— 3 тис.  грн.; вартість вантаження у вагон  — 1.2  тис.  грн.; вартість перевезення до порту  — 4 тис.  грн.; вартість навантажувально-роз- вантажувальних робіт  з  доставкою товару уздовж  борту  судна   —

1.5  тис.  грн.; вартість доставки на борт судна  і складування на судні

— 1 тис.  грн.; морський фрахт до порту  призначення — 1000 грн.;

страхування — 3%.

Задача № 29. Визначте ціну ФАС, ФОБ та СІФ та ціну «франко-по- купець» згідно з наступними даними: Вартість товару — 20000 грн.; вартість постачання в порт  відправлення — 1000 грн.; вартість на- вантажувально-розвантажувальних робіт з доставкою товару уздовж борту  судна  — 2000  грн.; вартість доставки на  борт  судна  і складу- вання на  судні  — 1 тис.  грн.; морський фрахт до порту  призначен- ня — 800 грн.; вартість навантажувально-розвантажувальних робіт у країні-імпортері — 3000 грн.; вартість постачання на склад покупця

500 грн. Страхування товару — 1000 грн.

Задача № 30. Визначте ціну ФАС, ФОБ та СІФ та ціну «франко-по- купець» згідно з наступними даними: вартість товару — 50000 грн.; вартість постачання в порт  відправлення — 1500 грн.; вартість на- вантажувально-розвантажувальних робіт з доставкою товару уздовж борту судна — 2500  грн.; вартість доставки на борт судна і складуван- ня  на  судні  — 1,5  тис.  грн.; морський фрахт до порту  призначення

— 1000 грн.; вартість навантажувально-розвантажувальних робіт  у країні-імпортері — 3000 грн.; вартість постачання на склад покупця

1000 грн.; страхування товару — 1000 грн.