ВСТУП

Використання цін у розрахунках, прогнозуванні подальшого роз- витку підприємства, плануванні та аналізі його фінансової діяльності вимагає від  маркетологів чіткого розуміння принципів формування цінової стратегії та методів ціноутворення.

Метою навчального посібника «Маркетингова цінова політика» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розроб- ки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства.

Навчальний посібник містить концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розкрито зміст поняття цінової політики, цінової стратегії та цінової тактики. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на  про- цес ціноутворення.

Розглянуто  математичні  методи,  які  дозволяють оптимізува- ти   ціни,  оцінити  еластичність  попиту  від   ціни,  виявити  вплив ціни на прибуток. Математичні методи дають  змогу  обґрунтувати управлінські рішення щодо  встановлення цін  в умовах змін кон’юнктури ринку.

Актуальним є вивчення методів оцінки та аналізу цінового ризи- ку за допомогою економічних та математичних методів з точки зору кількісних характеристик ризику та його впливу на цінову політику. Розглянуто особливості ціноутворення на міжнародних ринках, виз- начено склад експортної та імпортної ціни. Обґрунтовано вплив дер- жаного регулювання на ціноутворення. Особлива увага приділяється методології встановлення цін  у різних секторах національної економіки.

При  підготовці навчального посібника були використані праці ві- тчизняних і зарубіжних фахівців.

Навчальний  посібник підготовлений для   вивчення дисципліни

«Маркетингова цінова політика» відповідно до стандартів підготовки студентів спеціальності «Маркетинг».