13.2. Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет

Витрати, що мають місце при  ціноутворенні в Інтернет можно розділити на три групи:

— витрати, пов’язані з розробкою веб-сайту — постановкою функціонального завдання, підготовкою технічного завдання, аналізом ситуації з пошуковими запитами по тематиці сайту, розробкою дизайн-макетів  сторінок сайту,  програмуванням потрібної функціональності, версткою сайту, заповненням сайту інформацією;

— витрати, пов’язані з доступом в Інтернет — хостингом, реєстрацією сайту в Інтернет-каталогах, основних пошукових системах;

— витрати на просування сайту в Інтернет — пошуковою оптимізацією, баннерною і контекстною рекламою.

Витрати,  пов’язані  з розробкою веб-сайту. Процедура розробки

веб-сайту включає наступні етапи.

1.  Постановка функціонального завдання. Якщо сайт  несклад- ний, то функціональне завдання не розробляється. В цьому разі, для підготовки технічного завдання досить анкети замовника. Якщо пе- редбачається великий проект, то роботи над функціональним завдан- ням  включаються у вартість розробки технічного завдання.

2. Підготовка технічного завдання. Розробляється навіть для не- великих сайтів, оскільки це основний документ, що регламентує  об- сяг  та перелік робіт. Технічне завдання є додатком до договору між замовником і виконавцем.

3. Аналіз ситуації з пошуковими запитами по тематиці сайту. Вартість залежить від кількості референтних слів  і словосполук, що погоджуються із замовником сайту, аналізу їх популярності, обсягу складання назв  і описів сайту для  реєстрації в каталогах і видачі ре- комендацій для підготовки текстового наповнення.

4.  Розробка дизайну-макетів сторінок сайту. Вартість дизайн- макетів залежить від  оформлення і  наповнення сайту,  створення flash-елементів і використання flash-анімації.

5.  Програмування  необхідної функціональності.  Складається з вартості ядра і необхідних функціональних модулів системи управ- ління сайтами (CMS).


 

6.  Верстка сайту (об’єднання дизайну і програм в шаблонах сторінок). Верстка розкладається на  первинний та  вторинний ша- блони. Верстка первинного шаблону має 1-4 варіанти. Вторинний шаблон відрізняється від  первинного тим, що  використовує один  з первинних шаблонів, відрізняючись неістотними деталями.

7. Заповнення сайту інформацією. Призначена для  користувача інформація — це дані  і зображення, які замовник може самостійно змінювати і додавати на сайті через  інтерфейси системи управління сайтом.

Витрати,  пов’язані  з доступом  в Інтернет.  Хостингом або веб- хостингом називають розміщення веб-сторінок в мережі Інтернет на орендованому дисковому просторі сервера. Від місця розміщення ре- сурсу залежить відвідуваність і можливості сайту.

Витрати на просування сайту в Інтернет.  Для  того,  щоб сайт  став відомим цільовій аудиторії, необхідно здійснити заходи щодо  просу- вання.

Пошукова оптимізація сайту. Це набор  дій,  що дозволяють поліпшити знаходження сайту в пошукових системах.

Вартість пошукової оптимізації сайту складається з:

•           первинної роботи  з сайтом;

•           посилального бюджету — місячної вартості отримання та під- тримки посилальної бази  як найважливішого чинника сайту, що  впливає на положення, в пошукових системах. Обсяг  по- силального бюджету визначається конкуренцією на вибраних для просування пошукових запитах;

•           щомісячні адміністративні витрати на  аналіз змін, контроль зовнішніх посилань, внесення змін  в сайт клієнта.

Важливим чинником для  визначення позиції посилання сайту в результатах пошуку є її релевантність, тобто відповідність змісту веб- сторінки ключовим словам, за  якими відбувається запит через  по- шукову систему. Збільшити впізнаваємість сторінки можна шляхом виділення запитів, що найчастіше вживаються цільовою аудиторією із  загального числа запитів (ядра запитів). Статистику по  пошуко- вих  запитах можна отримати, наприклад, з сервісів Adstat.Rambler. Ru, Direct.Yandex.Ru. Далі здійснити прив’язку сторінок чи розділів сайту до різних типів запитів шляхом зміни інформації: у назві веб- сторінки, її ключових слів, описання сторінки, а також тексту, який містить сторінка. Розташування сайту в перших результатах пошуку дозволяє отримувати безкоштовний трафік з високим коефіцієнтом


 

конверсії, який показує відношення числа відвідувачів, що зробили покупку до загальної кількості відвідувачів.

Банерна і текстова реклама. Найпоширенішою формою залучен- ня відвідувачів на сайт є банерна і контекстна реклама.

Банери — це зображення, що  мають гіперпосилання на сайт  ре- кламодавця. Зображення можуть бути  статичними, анімаційними, мультимедійними. Розміри банерів об’єднані в стандарти, це дозво- ляє  показувати рекламу як у статичному, так  і у динамічному режи- мах.

Контекстна реклама виглядає як текст, що має гіперпосилання на сайт  рекламодавця. Контекстна реклама менш приваблива по відно- шенню до банерної, але має  перевагу — вона  не блокується користу- вачем мережі Інтернет.

Середня ефективність банерної і контекстної реклами вимірюєть-

 

ся показником відгуку СTR (Click  Through

наступною формулою:

СTR = K ×100%,

I

де СTR — показник відгуку;

K  — число  кліків;

I — число  показів.


Rate) . Визначається за

 

 

Сума,  яку рекламодавець повинен заплатити за  розміщення банерів на сайті вимірюється величиною CPM . Визначається за на- ступною формулою:

CPM = C ×1000,

де CPM  — вартість тисячі показів;

C — вартість розміщення реклами.

Також використовують метод  СPS , при якому рекламодавець ви- мірює рекламні витрати на одне замовлення. Визначається за наступ- ною формулою:

СPS = C ,

S

де СPS — рекламні витрати на одне замовленя;

С — рекламні витрати;

S — число  замовлень.


 

Для  підвищення ефективності реклами може використовуватися обмеження частоти показу банера одному користувачеві. Це дозволяє не показувати банер  багато, якщо на нього не відреагували відразу.

Прес-релізи. Публікація прес-релізу є швидким способом залучен- ня  цільових відвідувачів на сайт  компанії. Прес-релізи можуть бути розіслані не лише в електронні засоби  масової інформації, але  і опу- бліковані на спеціалізованих порталах.

Партнерські програми. Це форма ділової співпраці між продавцем і партнерами, при  якому партнери залучають користувачів на  сайт продавця і отримують бонуси  у вигляді відсотка або фіксованої суми за  відвідення сторінок, заповнення форми або покупку товару. Для продавця партнерські програми дають  можливість самостійно при- значати комісійні винагороди партнерам на відміну від розміщення банерної або  текстової реклами, де  вартість реклами визначається власником рекламного майданчика.

Існує  п’ять видів  партнерських програм:

 

•           оплата за клік (PPC,


pay − per − click ) — тип програм, за яки-

 

ми партнер отримує комісійні за кожний клік відвідувача за партнерським посиланням чи банером;

 

•           оплата за показ (PPI ,


pay − per − impression)  — тип  програм,

 

за  якими партнер отримує комісійні за  кожний факт показу відвідувачу реклами чи посилання продавця;

 

•           оплата за  продаж (PPS ,


pay − per − sale)


— тип  програм, за

 

якими партнер отримує комісійні за  кожний факт продажу товара;

 

•           оплата за дію (PPL,


pay − per − lead ) — тип програм, за якими

 

партнер отримує комісійні за те, що відвідувач здійснює будь- яку дію, наприклад, реєстрація на отримання новин;

•           дворівневі програми (two − tier ) — тип програм, в яких перед-

бачається два  види  комісійоних, наприклад, оплата за  клік, оплата за продаж.